Ακόμη και αν έχει ασκηθεί έφεση επί της οριστικής απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου, ο αιτών – δανειολήπτης δικαιούται να καταθέσει αίτηση για τροποποίηση της οριστικής απόφασης, λόγω ουσιώδους μείωσης των εισοδημάτων και εν γένει αποδεδειγμένη επιδείνωση της εισοδηματικής του κατάστασης.

Η άσκηση έφεσης δεν δημιουργεί απαράδεκτο ταυτόχρονης άσκησης αίτησης μεταρρύθμισης, αφού σύμφωνα με τη διάταξη 758 Κ.Πολ.Δ., επιτρέπεται η μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης από το Δικαστήριο που την έχει εκδώσει, όταν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες, χωρίς να εξαρτά τις προϋποθέσεις αυτές από τυχόν τελεσιδικία της.

Σχετική απόφαση ΕιρΑθ 220/2014.