Με την υπ’ αριθ. 810/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, παρέχεται η δυνατότητα στην δανειολήπτρια, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ μέρους των Πιστωτριών Τραπεζών ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή ο εκκαθαριστής ή ο οποιοσδήποτε νόμιμος εκπρόσωπος ή υπάλληλος αυτών, για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται προσωρινώς ή αρνηθεί την εκ μέρους της καταβολή των πάσης φύσεως οριζομένων δόσεων δια της παρούσας, να καταθέτει αυτή το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακρατώντας η ίδια το εκάστοτε παραστατικό του τελευταίου αυτού Ταμείου μέχρι να το ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος δικαιούχος του.