Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. απόφασης 48/2016 – Χορήγηση δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση και σύσταση σε νοσοκομείο για μη τήρηση αρχείου βάσει του άρθρου 14 ΚΙΔ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.

Στην κρινόµενη υπόθεση, ο Α ζητεί µε την ιδιότητα του τρίτου (άρθρο 2 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997) τη χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (δεδοµένων υγείας) που αφορούν στην Β για δικαστική χρήση. Ο σκοπός επεξεργασίας συνίσταται α) στην αντίκρουση της αγωγής διατροφής ανηλίκου τέκνου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έχει ασκήσει η Β κατά του Α και β) στην υποστήριξη της αγωγής αναφορικά µε τη ρύθµιση του δικαιώµατος επικοινωνίας που έχει ασκήσει ο ίδιος κατά της εν διαστάσει συζύγου του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του Α, η Β ψευδώς επικαλείται µε την αγωγή της ότι ο ίδιος βιαιοπράγησε σε βάρος της. Ως εκ τούτου, ζητεί να λάβει δεδοµένα υγείας της Β και συγκεκριµένα αντίγραφο του βιβλίου κινήσεως ασθενών, αντίγραφο της διενεργηθείσης ακτινογραφίας και της εκδοθείσης ακτινολογικής γνωµατεύσεως, τα ονόµατα των ιατρών που προέβησαν στην αρχική εκτίµηση καθώς κι εάν έγινε περαιτέρω έλεγχος µε αξονική θώρακος από το Νοσοκοµείο, προκειµένου να αποδείξει το ψευδές των ισχυρισµών της αντιδίκου του.
Κατά δήλωση του Νοσοκοµείου, το Νοσοκοµείο δύναται να χορηγήσει µόνο ιατρική βεβαίωση καθώς δεν έχει στην κατοχή του τις διενεργηθείσες εξετάσεις, οι οποίες δόθηκαν στην ασθενή. Ωστόσο, το Νοσοκοµείο υποχρεούται βάσει του άρθρου 14, παρ. 1, 3 και 4 ΚΙ∆ να τηρεί ιατρικά αρχεία στα οποία περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. Η υποχρέωση διατηρήσεως των ιατρικών αρχείων ισχύει για µία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς, σύµφωνα µε το άρθρο 14 πατ. 4 στοιχ. β΄ ΚΙ∆. 5. Επειδή, ο προβαλλόµενος αυτός σκοπός επεξεργασίας συνάδει µε την προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, ενώ παράλληλα πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας των δεδοµένων (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997), καθόσον δια της εκτιµήσεως των γνωµατεύσεων αυτών το δικαστήριο θα µπορεί να κρίνει κατά πόσον ο Α είναι ικανός για να αναγνωριστεί σε αυτόν το δικαίωµα επικοινωνίας µε το ανήλικο τέκνο τους.
Η Αρχή παρέχει άδεια στο Νοσοκοµείο να χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό αναφορικά µε την διάγνωση της υγείας της Β την επίµαχη ηµεροµηνία, αφού το Νοσοκοµείο ενηµερώσει προηγουµένως την Β.
Επίσης κρίνει ότι η χορήγηση της αιτούµενης πληροφορίας αναφορικά µε τη γνωστοποίηση των ονοµάτων των ιατρών εναπόκειται στην κρίση του υπευθύνου επεξεργασίας, ήτοι του Νοσοκοµείου
Τέλος, η Αρχή απευθύνει σύσταση στο Νοσοκοµείο «Παµµακάριστος» όπως διατηρεί ιατρικό αρχείο για µία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς, βάσει του άρθρου 14 ΚΙ∆, στο οποίο περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.( dpa.gr)

Συνημμένα η σχετική απόφαση:48_2016-a%cf%80%ce%b4%cf%80%cf%87