Με την προς ψήφιση τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και μη εξυπηρετούμενων δανείων (ν. 4336/2015, ν. 3896/2010 και ν. 4354/2015), ως εξής:

Παρατείνεται έως τις 30-4-2016 (από 19-2-2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών, κατά τη 19-8-2015, κύριων αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010.

Απαλείφεται η προθεσμία ενός (1) μήνα από τις 14-8-2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), εντός της οποίας εκδίδεται κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, για τον προσδιορισμό του τύπου της αίτησης υπαγωγής στο ν. 3869/2010 καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

Παρατείνεται μέχρι την 15-3-2016 (από 15-2-2016 που ισχύει σήμερα), η αναστολή για την εφαρμογή της δυνατότητας πώλησης και μεταβίβασης από πιστωτικά ιδρύματα σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων, απαιτήσεων σε καθυστέρηση που απορρέουν από τις αναφερόμενες δανειακές συμβάσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Της τροπολογίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4336/2015 (Α’ 94), ν. 3869/2010 (Α’ 130) και ν. 4354/2015 (Α’ 176)» στο σχέδιο νόμου «Κύρωση: α) της από 24- 12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184)» του Υπουργείου Οικονομικών.

I. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων των νόμων 4336/2015 (Α’ 94), 3869/2010 (Α’ 130) και 4354/2015 (Α’ 176), επιδιώκεται η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2015 με την Υποπαράγραφο Α.4 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94). Επίσης, παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) συγκεκριμένων κατηγοριών δανείων, μέχρι τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

II. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Με την παράγραφο 1 παρατείνεται η προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010, μέσω της τροποποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α.4 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015. Η απρόβλεπτη και αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών και η συνακόλουθη αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας, έχει προκαλέσει δυσχέρειες στην εκπλήρωση της υποχρέωσης των δανειοληπτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής τους στο Ν. 3869/2010. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η παράταση της αρχικής εξάμηνης προθεσμίας που ξεκινούσε από την έναρξη σε ισχύ του Ν. 4336/2015, μέχρι την 30η Απριλίου του έτους 2016.

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 με τη διαγραφή του χρονικού περιορισμού του ενός μηνός από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015 για την έκδοση ΚΥΑ που θα προβλέπει τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση υπαγωγής δικαιολογητικά. Η διαγραφή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι αρμόδιοι Υπουργοί να δύνανται να εκδώσουν νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση χωρίς να δεσμεύονται χρονικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου, αν κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας.

Με την παράγραφο 3 παρατείνεται η διάρκεια της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015 για ένα (1) μήνα προκειμένου να καθοριστεί ορθά το εφαρμοστικό πλαίσιο της μεταβίβασης των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το μη τροποποιούμενο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.
Προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο ……..

«Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4336/2015 (Α’ 94), ν. 3869/2010 (Α’ 130) και ν. 4354/2015 (Α’ 176)»

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α.4 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νομού 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούμε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Απριλίου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010.»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (Α’ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαρτίου 2016».
Αθήνα, 5.2.2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven