ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ο Ν. 4915/2022, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-06-2022 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ – ΟΡΘΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥΣ. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΧΕ ΛΗΞΕΙ ΤΗΝ 31-12-2021, ΚΑΙ ΕΚΤΟΤΕ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4915/2022, ΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ «https://tetragonika.govapp.gr», ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ Τ.Μ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΘΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 01-01-2020 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ.

——————–

ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ :

 «Άρθρο 18
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021

Στο άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 η ημερομηνία «31.12.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.6.2022», β) στην παρ. 3 η ημερομηνία «την 31η Μαρτίου 2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «τις 30.9.2022» και το άρθρο 66 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.
2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α’ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α’ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολo των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι τις 30.9.2022.
4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που προκύπτουν από τα οριζόμενα στην παρ. 2, καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)».