Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων του Σ.Σ.Ε.Θ μέχρι την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης του Σ.Σ.Ε.Θ στις 26-1-2020. Οι συμβολαιογράφοι του Σ.Σ.Ε.Θ απέχουν από τη διενέργεια όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν την υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την επισύναψη πιστοποιητικού του ά. 54Α ν. 4174/2013. Ειδικότερα επί των πλειστηριασμών, επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή όλων των πράξεων που συνδέονται με τη διενέργειά τους πλην της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Αιτήματα της αποχής είναι:

α) η αναμόρφωση του άρθρου 36 ν. 4646/2019 όσον αφορά την έννοια της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου και

β) η αναστολή εφαρμογής των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 έως ότου δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, οριοθετηθεί η ευθύνη του συμβολαιογράφου και υπάρξει επιμόρφωση των συμβολαιογράφων. Ειδικότερα, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να λειτουργεί μόνον ως διαβιβαστής των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου και ο υπολογισμός του φόρου να πραγματοποιείται από την αρμόδια Αρχή (σήμερα τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ).