Το συναινετικό διαζύγιο επιχειρείται όταν και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την λύση του μεταξύ τους γάμου και μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους στο δικαστήριο. Η αίτηση έκδοσης συναινετικού διαζυγίου εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του Δικαστηρίου του οποίου έχει την κατοικία ένας εκ των δυο συζύγων.
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι:
1) Η κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάμου τους, η οποία αποτυπώνεται σε σχετική έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η οποία υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Η εν λόγω συμφωνία δεν επιδέχεται αιρέσεις ή προθεσμίες, καθώς αυτές καθιστούν τη συμφωνία ανύπαρκτη.
2) Διάρκεια του γάμου τουλάχιστον 6 μήνες.
3) Έγγραφη συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχουν), η οποία επικυρώνεται με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση του διαζυγίου, η οποία παράλληλα αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
4) Ρύθμιση του ύψους της διατροφής των ανηλίκων τέκνων του (προαιρετικά και εφόσον βέβαια υπάρχουν τέκνα).
5) Δικαστική απόφαση : Μόνη η συμφωνία των συζύγων δεν επιφέρει τη λύση του γάμου, αλλά απαιτείται η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, που να απαγγέλει το διαζύγιο και τη λύση του γάμου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :
α) Ληξιαρχική πράξη γάμου (εκδίδεται από το Δήμο).
β) Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους καθώς και τη διατροφή τους (Συντάσσονται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο κατόπιν συμφωνίας των συζύγων).
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο).
δ) Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των συζύγων.
ε) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (μόνο εφόσον οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου) και
στ) Γραμμάτιο παράστασης δικηγόρου.