ΔΕφΘεσ 147/2014: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Σύμβαση προμήθειας. Αναγραφή από τον προμηθευτή, εσφαλμένης τιμής στην προσφορά του, η οποία περιλήφθηκε και στη σύμβαση. Αγωγή προμηθευτή με αίτημα τον προσδιορισμό της τιμής στο ορθό ποσό και την καταβολή του σχετικού ποσού.

Με την κρινόμενη αγωγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το δικαστικό ένσημο που αναλογεί, η ενάγουσα ζητά παραδεκτώς να υποχρεωθεί το εναγόμενο Νοσοκομείο να της καταβάλει νομιμοτόκως, από την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων, συνολικό ποσό 91.762,01 ευρώ, που αφορά την προμήθεια φέτας χύμα (δοχείο) στο εναγόμενο Νοσοκομείο με βάση την από 10.7.2007 σύμβαση, αφού η τιμή προσδιοριστεί από το Δικαστήριο στο ποσό των 4,99 ευρώ ανά κιλό.

Στο άρθρο 22 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45 – Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) ορίζεται ότι: «Η διοικητική σύμβαση υποβάλλεται στον έγγραφο τύπο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Για την κατάρτισή της, η πρόταση και αποδοχή είναι δυνατόν να γίνονται με χωριστά έγγραφα», ενώ στο άρθρο 23 ότι: «Η διοικητική σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση καταρτίζεται από και με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της πράξης, με την οποία τελειούται ο διαγωνισμός ή της πράξης ανάθεσης, αντιστοίχως, εκτός αν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά». Εξάλλου, στο άρθρο 2 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266 – Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), το οποίο ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι: «1. … 2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) … ιγ) τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. …», στο άρθρο 11 ότι: «1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 2. ...», στο άρθρο 16 ότι: «1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. …», ενώ στο άρθρο 23 ότι: « 1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Το είδος. β. Την ποσότητα. γ. την τιμή. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε. Την συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. …», ενώ στο άρθρο 24 ότι: «1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. … δ. Την τιμή… 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. ...».

Στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Στις 8.6.2005 διενεργήθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών διατροφής του εναγομένου Νοσοκομείου για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.680.000 ευρώ με ΦΠΑ. Στις 22.2.2006 διενεργήθηκε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των, συνολικά 19, συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, για την οποία συντάχθηκε το με ίδια ημερομηνία πρακτικό αποσφράγισης, και προτάθηκε, μεταξύ άλλων, η κατακύρωση της φέτας χύμα (δοχείο) στην ενάγουσα, δεδομένου ότι είχε υποβάλει την οικονομικότερη προσφορά (τιμή 0,499 ευρώ ανά κιλό). Η τιμή αυτή ήταν καταχωρημένη στην προσφορά που είχε καταθέσει η ενάγουσα, όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα), ενώ στην έντυπη μορφή της προσφοράς η τιμή ήταν 4,990 ευρώ. Όπως προκύπτει από τον συγκριτικό πίνακα προσφορών του διαγωνισμού, η αμέσως οικονομικότερη προσφορά, μετά από αυτήν της ενάγουσας, ήταν της εταιρείας «ΕΒΡΟ- ΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» (τιμή 4,60 ευρώ ανά κιλό). Το εν λόγω πρακτικό επικυρώθηκε με την 25/12.7.2006 απόφαση του ΔΣ του εναγομένου Νοσοκομείου, γνωστοποιήθηκε δε στην ενάγουσα με το 30666/19.7.2006 έγγραφο του εναγομένου. Η οικονομική προσφορά της ενάγουσας για τη φέτα χύμα με την ως τιμή ανά κιλό (0,499 ευρώ), μαζί με συγκριτικό πίνακα οικονομικών προσφορών, απεστάλη για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά δε τη σχετική πράξη του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν υφίστατο κώλυμα για την υπογραφή της σύμβασης, στάλθηκε στην ενάγουσα η 31384/28.6.2007 ανακοίνωση του εναγομένου Νοσοκομείου, με την οποία της ανακοινώθηκε ότι κατακυρώθηκε σε αυτήν η προμήθεια του συγκεκριμένου προϊόντος και κλήθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10.7.2007, σε αυτήν δε αναγράφονται αναλυτικά το είδος της προμήθειας (φέτα χύμα-δοχείο), η συσκευασία (16 κιλά), η τιμή μονάδας (0,499) κ.λπ. Αφού η ενάγουσα άρχισε να προμηθεύει το εν λόγω προϊόν στο εναγόμενο, κατά τον έλεγχο των τιμολογίων της ενάγουσας, προκειμένου αυτά να εξοφληθούν, διαπιστώθηκε ότι η τιμολόγηση του προϊόντος δεν ήταν αυτή της σύμβασης, αφού η ενάγουσα τιμολόγησε τη φέτα χύμα (δοχείο) με 4,99 ευρώ ανά κιλό και όχι με 0,499 ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση. Με το 57727/2.12.2008 έγγραφο, το εναγόμενο Νοσοκομείο ζήτησε από την ενάγουσα την έκδοση σχετικού πιστωτικού σημειώματος, προκειμένου να εξοφλήσει τα τιμολόγια στην τιμή της σύμβασης. Η ενάγουσα, με το από 4.12.2008 έγγραφο, ανέφερε ότι δεν υπήρχε θέμα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, αφού η τιμή των 0,499 ευρώ ανά κιλό, που αναγράφεται στη σύμβαση που υπογράφηκε, οφείλεται σε προφανή παραδρομή εκ μέρους της. Στη συνέχεια, το εναγόμενο απέστειλε στην ενάγουσα και άλλα δύο έγγραφα (58246/17.12.2008 και 9.3.2009) με όμοιο περιεχόμενο.

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα εκθέτει ότι τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς της για τη συμμετοχή στον ένδικο διαγωνισμό τα υπέβαλε και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα). Όμως, ο υπάλληλός της εκ παραδρομής μετέφερε εσφαλμένα στην ηλεκτρονική φόρμα της προσφοράς ως τιμή ανά κιλό του εν λόγω προϊόντος το ποσό των 0,499 ευρώ αντί του ορθού, όπως υποστηρίζει, ποσού των 4,990 ευρώ, που αναγραφόταν στην έντυπη προσφορά. Στη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της ίδιας και του εναγομένου Νοσοκομείου αναγράφηκε ως τιμή αυτή των 0,499 ευρώ, χωρίς τούτο να γίνει αντιληπτό από τον εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της σύμβασης υπάλληλό της. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι η παραλαβή του προϊόντος από το εναγόμενο μαζί με τα συνοδευτικά τιμολόγια με τιμή 4,99 ευρώ για χρονικό διάστημα 16 μηνών, μέχρι την αποστολή του 57727/2.12.2008 εγγράφου, συνιστά συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (άρθρο 288 ΑΚ), ζητά δε από το Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 200 ΑΚ, κατά το οποίο «οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη», να παρέμβει διορθωτικά στον καθορισμό της παροχής του εναγομένου και να καθορίσει ως τιμή της φέτας χύμα (δοχείο) το ποσό των 4,990 ευρώ ανά κιλό και να υποχρεώσει το εναγόμενο Νοσοκομείο να της καταβάλει όλη την αξία των τιμολογίων με την τιμή αυτή, την οποία υπολογίζει ότι ανέρχεται στο ποσό των 91.762,01 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα εξής: Κριτήριο κατακύρωσης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής του εναγομένου Νοσοκομείου ήταν η χαμηλότερη τιμή, αιτία για την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια φέτας χύμα (δοχείο) στην ενάγουσα, αφού θεωρήθηκε ότι η προσφορά της ήταν 0,499 ευρώ ανά κιλό. H τιμή, άλλωστε, αυτή αναγράφεται στην έγγραφη σύμβαση που συνήφθη μεταξύ των διαδίκων. Σε διαφορετική περίπτωση, αν, δηλαδή, ως τιμή προσφοράς λαμβανόταν η ορθή, όπως υποστηρίζει η ενάγουσα, τιμή των 4,99 ευρώ ανά κιλό, τότε ο διαγωνισμός για την προμήθεια φέτας χύμα (δοχείο), εφόσον ήταν μειοδοτικός, θα είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ», η οποία πρόσφερε τιμή 4,600 ευρώ ανά κιλό και όχι στην ενάγουσα. Ενόψει αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ένδικη αξίωση της ενάγουσας δεν είναι βάσιμη. Κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί και να καταλογιστεί σε βάρος της ενάγουσας η δικαστική δαπάνη του εναγομένου Νοσο- κομείου, ύψους 260 ευρώ (άρθρο 275 § 1 εδ. πρώτο ΚΔΔ).