Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


Υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο: Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και διακρίνεται σε 5 τομείς: Στις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, στο Ενοχικό Δίκαιο, στο Εμπράγματο Δίκαιο (εξειδίκευση σε συμβόλαια ακινήτων, Κτηματολόγιο, διαφορές όμορων ιδιοκτητών, διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές κυριότητας, κλπ), στο Οικογενειακό Δίκαιο (ιδιαίτερη εξειδίκευση σε Προγαμιαία συμφωνητικά και συμφωνίες διαζυγίου, Εκπροσώπηση σε περιπτώσεις διαζυγίου και διευθέτηση σχετικών διαφορών, Διατροφή συζύγου και ανήλικων τέκνων) και στο Κληρονομικό Δίκαιο (ιδιαίτερη εξειδίκευση σε Διαθήκες και διαχείριση ιδιοκτησίας).
Το δικηγορικό γραφείο “ΕΙΡΗΝΗ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ και Συνεργάτες” προσφέρει σε όλους τους ανωτέρω τομείς απόλυτα εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Εμπορικό Δίκαιο: Το γραφείο μας ασχολείται με τους τομείς του Εμπορικού Δικαίου και του Δικαίου των Εταιριών (Ίδρυση, σύσταση, νομική υποστήριξη, συγχωνεύσεις, εξαγορές), του Δικαίου των Εμπορικών Συμβάσεων (συμβάσεις δικαιόχρησης – franchise agreements, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing agreements, συμβάσεις διανομής – distribution agreements, συμβάσεις παραχώρησης άδειας – license agreements), καθώς επίσης και του Δικαίου των Αξιογράφων.

Τραπεζικό Δίκαιο και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών διαφορών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως διεκδίκηση επιστροφής των ποινών πρόωρης εξόφλησης δανείων, καταχρηστικότητα όρων δανειακών συμβάσεων, κλπ.
Ιδιαίτερη εξειδίκευση και μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του Νόμου 3869 / 2010 (Νόμος Κατσέλη) περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με συνεχή εκπροσώπηση και νομική συμβουλή των πελατών μας σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Νόμου, ήτοι απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού με διαμόρφωση πρότασης αποπληρωμής της οφειλής τους, δικαστικός συμβιβασμός και ευθεία δικαστική επίλυση της οφειλής.

Ποινικό Δίκαιο: Εξ ίσου σημαντικές και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες παρέχει η εταιρεία στον τομέα του Ποινικού Δικαίου. Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων – μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΣ:

 • Εμπορικό Δίκαιο (σύσταση και τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, μεταβιβάσεις μεριδίων, σωματεία)
 • Πτωχεύσεις, Εξυγίανση επιχειρήσεων
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Αιτήσεις, Αναστολές καταδιωκτικών μέτρων, Μεταρρύθμιση απόφασης)
 • Διαταγές πληρωμής,
 • Ανακοπές και Αναστολή πλειστηριασμών
 • Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφές, Επιμέλεια τέκνων
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Ακίνητα, Κτηματολόγιο
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Ποινικό Δίκαιο (σύνταξη μήνυσης, υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας)
 • Τροχαία ατυχήματα, Αποζημίωση
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Συμβάσεις – Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Μεταφράσεις, Επικυρώσεις