ΜΠρΑθ 127/2017:

Ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με ανήλικο τέκνο, ηλικίας 2,5 ετών, που διαμένουν σε διαφορετικές πόλεις. Ισχύς απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για επικοινωνία. Κρίση ότι η απόφαση έχει παύσει να ισχύει διότι δεν ασκήθηκε τακτική αγωγή. Επικοινωνία ανήλικου τέκνου με πατέρα μέσω προγραμμάτων ειδικού λογισμικού, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την προσωπική τους επαφή.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1520 § 1 του ΑΚ, ο γονέας μετά του οποίου δεν διαμένει, για οποιο- δήποτε λόγο, το ανήλικο τέκνο του, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής μετ’ αυτού επικοινωνίας, τα σχετικά δε μ’ αυτήν κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο.

Η προσωπική επικοινωνία γονέα – τέκνου αποσκοπεί στη διατήρηση του δεσμού ανάμεσα στα δύο μέρη και την άμβλυνση των συνεπειών της ανώμαλης εξέλιξης της έγγαμης συμβίωσης, είναι δε τρόπος έκφρασης αισθημάτων αγάπης, ενδιαφέροντος και στοργής προς το τέκνο, τα οποία το τελευταίο απολαμβάνει από την επικοινωνία (ΕφΑθ 416/1999 ΑρχΝ ΝΑ. 357, ΕφΑθ 1461/1997 ΕλλΔνη 1997. 868). Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς το τέκνο του, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του τελευταίου και στην εν γένει προσωπικότητα του και, για το λόγο αυτό, αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του (ΑΠ 659/1998 ΝοΒ 47. 1412, ΕφΘεσ 2322/1997 ΕλλΔνη 1999. 358). Ενόψει και των προεκτεθέντων, η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας δεν μπορεί ν’ αφαιρεθεί από το γονέα που δεν έχει μαζί του το τέκνο, ούτε και να περιορισθεί, παρά μόνο στο μέτρο που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τούτο επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο (ΕφΑθ 1461/1997 ΕλλΔνη 1997. 868, ΕφΘεσ 3570/1991 Αρμ ΜΣΤ. 133). Η επικοινωνία αυτή ρυθμίζεται από το δικαστήριο με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του τέκνου και τούτο διότι η ρύθμιση της ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος από το άρθρο 1520 ΑΚ λειτουργεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος και καθήκοντος των γονέων για τη μέριμνα υπέρ του ανηλίκου τέκνου τους (άρθρα 1511 και 1512 ΑΚ), με βάση και σκοπό πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου. Τούτο αποτελεί αόριστη νομική έννοια και γενική ρήτρα, που εξειδικεύεται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Για να κριθεί τι αποτελεί συμφέρον του ανηλίκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα εκτιμηθούν τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν βάσει αξιολογικών κριτηρίων που αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας και σχετικά με το πρόσωπο του ανηλίκου, θα ληφθούν υπόψη και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής. Η σχετική με το συμφέρον κρίση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Τα σχετικά με την επικοινωνία ρυθμίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή είτε με ανταγωγή, αναγκαίο στοιχείο της οποίας δεν αποτελεί και ο τρόπος, ο χρόνος και οι λοιπές περιστάσεις επικοινωνίας, τις οποίες καθορίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου. Δεν αποκλείεται όμως στο δικαιούχο να προσδιορίσει στο δικόγραφο το περιεχόμενο της επικοινωνίας που επιθυμεί να έχει με το τέκνο του και μάλιστα κατά κύριο και επικουρικό τρόπο, οπότε το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη το αίτημα της αγωγής και να κρίνει με βάση τις αποδείξεις αν ο προτεινόμενος από το δικαιούχο τρόπος, χρόνος και λοιπές περιστάσεις επικοινωνίας είναι και σε ποιο βαθμό συμφέρουσες για το τέκνο, καθορίζοντας το περιεχόμενο της επικοινωνίας (ΑΠ 989/2015). Η δικαστική απόφαση πρέπει να ρυθμίζει τα της επικοινωνίας κατά το δυνατόν λεπτομερώς και πλήρως, να καθορίζει δηλαδή το είδος, τον τόπο παράδοσης και παραλαβής, τα τυχόν μεσολαβούντα πρόσωπα, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τέκνου και όχι την ικανοποίηση των θελήσεων καθενός από τους γονείς, οι οποίοι στη διαμάχη τους για την επικοινωνία, συχνά δεν κινούνται από πνεύμα προστασίας του συμφέροντος του τέκνου, αλλά από πνεύμα ικανοποίησης του εγωισμού τους. Εξάλλου, το δικαστήριο έχει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 950 § 2 ΚΠολΔ, δυνητική ευχέρεια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 947 του ιδίου κώδικα, να απειλήσει κατά του γονέα, ο οποίος ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του προσώπου ανηλίκου τέκνου, για την περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία αυτή ή παραβιάσει τους περί αυτήν τεθέντες, υπό του δικαστηρίου, όρους, προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή (ΑΠ 444/1990 ΕλλΔνη 1990. 996), η απειλή, όμως, αυτών προϋποθέτει την υποβολή σχετικού αιτήματος (Μπρίνιας I., Αναγκαστική Εκτέλεση, τόμος δεύτερος, § 246, σ. 684, κάτω από το άρθρο 950).

2. Ο αιτών με την υπό κρίση αίτηση ισχυρίζεται ότι από το γάμο του με την καθ’ ης απέκτησε ένα θήλυ τέκνο, που γεννήθηκε την …-2014· ότι η έγγαμη συμβίωσή του με αυτήν διασπάστηκε οριστικά την …-2015 με την οριστική αποχώρηση της καθ’ ης από τη συζυγική στέγη. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, που συνίσταται στις έριδες και διαπληκτισμούς που υπάρχουν μεταξύ των διαδίκων από την αδυ- ναμία επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του, ζητεί, να ρυθμισθεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτό, σύμφωνα τον ειδικότερα αναφερόμενο στην αίτηση τρόπο, να απειληθεί κατά της καθ’ ης προσωπική κράτηση διάρκειας δύο (2) μηνών και χρηματική ποινή 3.000 € για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφα- σης που θα εκδοθεί, και να καταδικαστεί η καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα.

3. Με βάση την προεκτιθέμενη ιστορική θέση και τα ειδικότερα συγκροτούντα αυτήν πραγματικά γεγονότα, τα οποία θεμελιώνουν τα υποβαλλόμενα αιτήματα, καθώς και την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση των διαδί- κων μερών, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. και 735 ΚΠολΔ) … Είναι νόμιμη, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1512, 1513, 1518, 1520 ΑΚ, 950 § 2, 947 § 1, 176 ΚΠολΔ, και επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

4. Από την ανωμοτί εξέταση των διαδίκων που έγινε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις …-2013 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του … του Νομού Ευβοίας. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, τη Δ., που γεννήθηκε στις …2014. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά, με αποτέλεσμα αυτή να διασπαστεί στις …2015, όταν η καθ’ ης αποχώρησε οριστικά από το διαμέρισμα που διέμενε με τον αιτούντα στις … Ευβοίας και αποτελούσε την οικογενειακή τους στέγη, και εγκαταστάθηκε σε άλλο διαμέρισμα στο Αιγάλεω Αττικής … μαζί με το ανήλικο τέκνο της. Μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους, κατόπιν αιτήσεων που άσκησαν οι διάδικοι σύζυγοι, εκδόθηκε συμβιβαστικά η με αριθμό …/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αυτού του Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην καθ’ ης, υποχρεώθηκε ο αιτών να καταβάλει στην καθ’ ης ως ασκούσα την προσωρινή επιμέλεια της ανήλικης κόρης του, το χρηματικό ποσό των 250 € για προσωρινή διατροφή του ανηλίκου τέκνου του και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος – πατέρα με το ανήλικο τέκνο του σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή, προβλεπομένου ρητά του δικαιώματος του αιτούντος να επικοινωνεί με το ηλικίας κατά το χρόνο εκείνο 1 έτους τέκνο του το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 12:00 του Σαββάτου μέχρις ώρας 18.00 της Κυριακής, έχοντας το δικαίωμα ο πατέρας να μεταβαίνει με το τέκνο του στις … Ευβοίας. Ωστόσο, η με αριθμό …/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αυτού του δικαστηρίου, έχει αποβάλει την ισχύ της, επειδή επήλθε αυτοδίκαιη άρση του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου που διατάχθηκε με αυτήν, λόγω μη άσκησης τακτικής αγωγής από αμφοτέρους τους διαδίκους μετά την πάροδο 30 ημερών από την επομένη ημέρα δημοσίευσής της, όπως τούτο πιθα- νολογήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. …./2016 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων αυτού του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου η καθ’ ης ασκεί σήμερα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της. Η τελευταία, ηλικίας σήμερα 21⁄2 περίπου ετών διαμένει μαζί με τη μητέρα της, πλην όμως, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πατέρα της που την επισκέπτεται τακτικά και επικοινωνεί μαζί της στην οικία της καθ’ ης. Από την ανωμοτί εξέταση των διαδίκων πιθανολογήθηκε ότι η ανήλικη θυγατέρα τους, Δ. …, έχει μία φυσιολογική ανάπτυξη, έχει κατακτήσει τα αναπτυξιακά ορόσημα σε φυσιολογικές ηλικίες, και νοητικά αναπτύσσεται πολύ καλά για την ηλικία της. Ένεκα της πρόσδεσής της με τη μητέρα της, η τελευταία αποτελεί πρόσωπο αναφοράς και ασφάλειας για την ανήλικη. Παρά τη συγκρουσιακή κατάσταση που υπάρχει μεταξύ των διαδίκων για διάφορα ζητήματα που αναφύονται μεταξύ τους και σχετίζονται με τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους, η κατάσταση αυτή δεν έχει μεταφερθεί στην ανήλικη ούτε και επηρεάζει αυτήν, γεγονός που πιθανολογείται από το ότι η ανήλικη μένει πολλές φορές μόνη της με τον αιτούντα στο σπίτι, παίζει μαζί του, πηγαίνει με τον αιτούντα βόλτες χωρίς την παρουσία της μητέρας της και μάλιστα ορισμένες φορές κοιμάται μαζί με τον πατέρα της, γεγονός από το οποίο πιθανολογείται ότι έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους ένας ισχυρός συναι- σθηματικός δεσμός. Εξάλλου η διατήρηση μιας σταθερής επικοινωνίας και η παραπέρα καλλιέργεια ψυχολογι- κού δεσμού ανάμεσα στην ανήλικη και τον πατέρα της είναι προς το συμφέρον του τέκνου, γεγονός, άλλωστε, που δεν βρίσκει αντίθετη την καθ’ ης, όπως τούτο επισημαίνει η τελευταία με το σημείωμα που κατέθεσε στο Δικαστήριο. Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, τη μέχρι σήμερα διαμορφωμένη σχέση της με τον πατέρα, καθώς και την ηλικία του ανηλίκου τέκνου, για λόγους ομαλής ψυχικής και συναισθηματικής ανάπτυξής του κρίνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί η επικοινωνία της ανήλικης με τον πατέρα της … ως ακολούθως: α) κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο εκάστου μηνός από ώρα 12:00 μέχρις ώρας 20:00 με το δικαίωμα να παραλαμβάνει το τέκνο από την οικία της μητέρας και να το επιστρέφει στην οικία της κατά το χρόνο λήξης της επικοινωνίας, β) κάθε δεύτερο Παρασκευοσαββατοκύριακο εκάστου μηνός από ώρα 18:00 της Παρασκευής έως ώρα 19:00 της Κυριακής με δικαίωμα διανυκτέρευσης του τέκνου στην οικία του πατέρα στις … Ευβοίας, γ) κατά τις εορτές του Πάσχα από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 13:00 μ.μ. έως την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου και ώρα 13:00 κατά τα έτη με άρτιο αριθμό, ενώ κατά τα έτη με περιττό αριθμό από την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου και ώρα 13:00 έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 19:00, δ) κατά τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, κατά τα έτη με άρτιο αριθμό από 23 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 έως την 30 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 κατά δε τα έτη με περιττό αριθμό από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 έως την 6η Ιανουαρίου και ώρα 19:00. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός του έτους υπολογίζεται από το έτος που θα τρέχει κατά το έτος δημοσίευσης της απόφασης αυτής, ε) κατά τις θερινές διακοπές κατά τα έτη με άρτιο αριθμό από 1η Ιουλίου και ώρα 13:00 έως την 15 Ιουλίου και ώρα 13:00 και από 1η Αυγούστου και ώρα 13:00 μέχρι την 15η Αυγούστου και ώρα 13:00 και κατά τα έτη με περιττό αριθμό από την 16η Ιουλίου και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 31η Ιουλίου και ώρα 13:00 μ.μ. και από την 16η Αυγούστου και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 13:00 μ.μ., στ) κατά την ονομαστική εορτή του τέκνου κατά τα έτη με άρτιο αριθμό και κατά την ημέρα των γενεθλίων του κατά τα έτη με περιττό αριθμό από ώρα 10:00 ανήμερα της ονομαστικής εορτής ή ημερομη- νίας γενεθλίων του τέκνου μέχρις ώρας 24:00 της ίδιας ημέρας, με το δικαίωμα να παραλαμβάνει το τέκνο από την οικία της μητέρας του και να το επιστρέφει σ’ αυτήν κατά το χρόνο λήξης της επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της επικοινωνίας ο πατέρας θα παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο από την οικία του όπου αυτό θα διαμένει κάθε φορά με τη μητέρα του κατά την ώρα έναρξης της ημέρας επικοινωνίας και θα το επιστρέφει κατά την ώρα λήξης της τελευταίας ημέρας της επικοινωνίας παραδίδοντάς το στην οικία της μητέρας που έχει εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου με την οποία αυτό θα διαμένει. Σε περίπτωση μεταβολής της κατοικίας της καθ’ ης, η τελευταία οφείλει να γνωστοποιήσει τη νέα της κατοικία προ δεκαπέντε (15) ημερών στον αιτούντα με συστημένη επιστολή που θα αποστείλει προς αυτόν ή με εξώδικη δήλωσή της που θα επιδοθεί νόμιμα. Η καθ’ ης κατά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας που ο αιτών δεν θα επικοινωνεί με το τέκνο του οφείλει να διευκολύνει την τηλεφωνική επικοινωνία του πατέρα με την ανήλικη, η οποία θα γίνεται σε περίπτωση μη υπάρξεως συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων για το χρόνο τηλεφωνικής επι- κοινωνίας του αιτούντος με την ανήλικη, μεταξύ των ωρών 19:00 – 19:30, είτε σε συγκεκριμένη γραμμή σταθε- ρού ή κινητού τηλεφώνου, είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων λογισμικού (skype, viber, facetime κ.λπ.) που θα γνωστοποιήσει η καθ’ ης με συστημένη επιστολή ή εξώδικη δήλωση που θα αποστείλει στον αιτούντα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης προς αυτήν, με την υπόμνηση ότι εφό- σον πρόκειται για γραμμή κινητού τηλεφώνου ή επικοινωνία μέσω προγράμματος λογισμικού η καθ’ ης οφείλει να μεριμνά να βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχει σήμα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που θα επιλέξει καθώς και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας της ανήλικης από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Περαιτέρω, δεν πιθανολογείται ότι λόγω της διανυκτέρευσης του τέκνου στην οικία του αιτούντος και της συχνής εναλλαγής οικογενειακού περιβάλλοντος, θα προκληθεί σε αυτό σύγχυση ή ότι υφίσταται επικείμενος κίνδυνος ψυχικής αποσταθεροποίησης του τέκνου.

Από την ανωμοτί εξέταση των διαδίκων πιθανολογήθηκε ότι η ανήλικη είναι ένα χαρούμενο και κοινωνικό παιδί που συμμετέχει με προθυμία σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Περαιτέρω δεν πιθανολογούνται εκδηλώσεις συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης, ούτε προσπάθεια εκ μέρους του αιτούντος απομάκρυνσης του τέκνου από την καθ’ ης μητέρα του. Αντιθέτως πιθανολογείται ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων εμφανίζει μία υγιή κοινωνικότητα και ανάπτυξη ανάλογη της ηλικίας του, είναι αυθόρμητο, ζωηρό, παραστατικό και πολύ εκδηλωτικό στη συμπεριφορά του, η δε νοημοσύνη του βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων και οι γνώσεις του είναι ικανοποιητικές για την ηλικία του, χωρίς να παρατηρούνται διαταραχές της σκέψης και της αντίληψης και να διαπιστώνονται στοιχεία ενεργού ψυχοπαθολογίας. Η κρίση του Δικαστηρίου ότι το ανή- λικο τέκνο των διαδίκων δεν βιώνει άγχος αποχωρισμού ή άλλη αγχώδη διαταραχή κατά την απομάκρυνσή του από τη μητέρα του, ενισχύεται και από την εξέταση της καθ’ ης που ανέφερε ότι η ανήλικη διαμένει πολλές φορές με τον πατέρα της και πηγαίνει βόλτες μαζί του. Εξάλλου, από το γεγονός ότι η ανήλικη θα πραγματοποιεί ένα ταξίδι διάρκειας 21⁄2 περίπου ωρών με το αυτοκίνητο προκειμένου να μεταβαίνει στις … Ευβοίας δεν πιθανολογείται ότι θα προξενείται υπέρμετρη καταπόνηση στο ανήλικο τέκνο των διαδίκων ένεκα και του γεγονότος ότι η μετακίνηση αυτή θα γίνεται περίπου μία φορά το μήνα. Άλλωστε, η καθ’ ης ενόσω η ανήλικη διήγε το πρώτο έτος της ηλικίας της συμφώνησε να διανυκτερεύει στην οικία του αιτούντος στις … Ευβοίας χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις για την καταπόνηση της ανήλικης από το ταξίδι όπως τούτο πιθανολογείται από το διατακτικό της με αριθμό …/2015 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων αυτού του Δικαστηρίου, που είχε εκδοθεί κατόπιν συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι ο αιτών επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον για το τέκνο του και τρέφει αισθήματα αγάπης γι’ αυτό, ενώ επιθυμεί να έρχεται τακτικά σε επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του και να έχει ψυχική επαφή μαζί του, την οποία και το ανήλικο έχει απολύτως ανάγκη σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο της ζωής του. Σημειωτέον, δε, ότι το αληθές συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων επιβάλλει αφενός μεν να μην αποξενωθεί ψυχικά από τον πατέρα του και καθιστά αναγκαία τη διατήρηση επαρκούς επαφή μεταξύ τους, δεδομένου ότι και ο πατέρας πρέπει να παρακολουθεί την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγησή του, η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή ψυχολογική του εξέλιξη και την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ψυχικής του ισορροπίας, αφετέρου δε η ηλικία του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων επιτρέπει σε αυτό να διανυκτερεύει χωρίς την παρουσία της μητέρας του και να απομακρύνεται από αυτήν για μικρά χρονικά διαστήματα, χωρίς να διαταράσσεται το αίσθημα ασφάλειας, η ομαλή ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και της προσωπικότητάς του.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για την προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με την ανήλικη κόρη του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής που υποχρεούται να ασκήσει ο αιτών, κατ’ άρθρο 693 § 1 ΚΠολΔ εντός προθεσμίας τριά- ντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος η υπό κρίση αίτηση και να ρυθμιστεί η επικοινωνία του αιτούντος – πατέρα με το ανήλικο τέκνο του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Επιπλέον, κατά μερική παραδοχή του αντίστοιχου παρεπόμενου αιτήματος πρέπει να απειληθεί κατά της καθ’ ης-μητέρας της ανήλικης χρηματική ποινή ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δέκα (10) ημερών για κάθε περίπτωση που αυτή ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία του αιτούντος – πατέρα με το ανήλικο τέκνο του, παραβιάζοντας τους όρους του διατακτικού της παρούσας απόφασης ως προς τη ρύθμιση της επικοινωνίας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων επειδή πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 176 ΚΠολΔ).