Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 185/2014 απόφασής της έκρινε ότι σύστημα του “ΤΕΙΡΕΣΙΑ”, το οποίο συγκέντρωνε στοιχεία νομικών προσώπων, λειτουργούσε παράνομα και μάλιστα χωρίς άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιβάλλοντας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ.