Λήγει σε λίγες ημέρες (31-08-2020) η προθεσμία για την δήλωση στους Δήμους της πραγματικής κατάστασης των ακινήτων που έχουν τακτοποιηθεί ή έχουν ξεκινήσει οι τακτοποιήσεις μέσα στον Αύγουστο, ώστε να μην τους καταλογιστούν οι διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορών.

Με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 «Ρυθμίσεις σχετικά με τα δημοτικά τέλη» (Α’ 204), παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν στους οικείους ΟΤΑ (Δήμους) την πραγματική κατάσταση των ιδιοκτησιών τους (επιφάνεια κύριων και βοηθητικών χώρων) και να επωφεληθούν από τον μη καταλογισμό των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές (δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος και ΤΑΠ που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος) για το διάστημα μέχρι 31.12.2019 [θα οφείλονται δηλ. οι διαφορές από τα εισπραχθέντα και τα νέα μόνο από 01.01.2020 και εντεύθεν και όχι από το 2011 (πιο πριν θεωρούνται παραγεγραμμένες οφειλές)].

Η προθεσμία που ο νομοθέτης είχε τάξει για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων προς τους Δήμους -είτε εγγράφως μέσω αιτήσεων προς τον κατά τόπον αρμόδιο Δήμο στην περιφέρεια του οποίου εμπίπτει κάθε ακίνητο, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικά εύχρηστης πλατφόρμας της ΚΕΔΕ- έληγε αρχικά στις 31.03.2020. Εν συνεχεία, με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (Α’ 76) η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε αρχικά για τις 30.06.2020. Εν συνεχεία, με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 375 του Ν. 4700/2020 (Α’ 127) η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε περαιτέρω μέχρι 31.08.2020. Σύμφωνα μάλιστα με τις εξαγγελίες του αρμοδίου Υπουργού, μέχρι την ώρα που το παρόν συντάσσεται, δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση.

Οι δηλώσεις γίνονται και ηλεκτρονικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.tetragonika.govapp.gr