Εμπορικές απαιτήσεις – Προσωπική κράτηση:
Η δυνατότητα επιβολής προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις έχει καταργηθεί.

Προσωπική κράτηση, διάρκειας το πολύ ενός έτους, ορίζεται με απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, αν αποδείχθηκε αδικοπραξία και η απαίτηση είναι μεγαλύτερη από 30.000 ευρώ, εναπόκειται δε στην κρίση του δικαστηρίου να διατάξει ή όχι την προσωπική κράτηση.

Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο για την επιβολή και τη διάρκεια της προσωπικής κράτησης: Το δικαστήριο, καθορίζοντας τη διάρκειά της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το ύψος της απαιτήσεως, τη βαρύτητα της πράξης και τις συνέπειες της, το πταίσμα του εναγομένου, τυχόν συνυπαιτιότητα του ενάγοντος, τη φερεγγυότητα του εναγομένου, τυχόν απόκρυψη περιουσιακών του στοιχείων, τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις συντρέχουσες περιστάσεις και γενικά την όλη συμπεριφορά του εναγομένου, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών (βλ. ΕφΑθ 2292/2006 ΔΕΕ 2006. 930, ΕφΠειρ 548/2004 Δνη 49.542, ΕφΑθ 4185/2002 Δνη 44214, ΕφΑθ 6286/00 Δνη 42.202).

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο ετερόρρυθμης εταιρίας. Αυτός είναι εις ολόκληρο υπεύθυνος με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας, κατ’ άρθρο 71 ΑΚ, για την ισόποση με το ποσό της επιταγής ζημία που προκαλείται από τη μη πληρωμή της επιταγής στον νόμιμο κομιστή. Επί εκδόσεως μεταχρονολογημένης επιταγής το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής τελείται, όταν η επιταγή εμφανισθεί προς πληρωμή οποιαδήποτε ημέρα του χρονικού διαστήματος που αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία πραγματικά εκδόθηκε αυτή και λήγει με την πάροδο οκτώ ημερών από την επομένη της ημέρας που αναγράφεται ως ημέρα εκδόσεως και δεν πληρωθεί.