ΠΠρΛασ 18/2018 :

Εξώδικος συμβιβασμός καταρτισθείς κατά τη διαδικασία του άρθρου 214Α ΚΠολΔ.

Ο τυχόν συναφθείς κατ’ άρθρον 214Α ΚΠολΔ συμβιβασμός είναι άκυρος, εφόσον μέσω αυτού καταστρατηγούνται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση απόπειρας παράκαμψης των ποινικών συνεπειών ορισμένης πράξης. Η διαδικασία εξώδικης επίλυσης δεν εφαρμόζεται ως προς τις διαφορές με αντικείμενο πράγματα εκτός συναλλαγής ή το κληρονομικό δικαίωμα (εκ νόμου ή εκ διαθήκης).

Η γνησιότητα της διαθήκης δεν αποτελεί αντικείμενο δεκτικό διάθεσης, με αποτέλεσμα να είναι άκυρος κάθε σχετικός συμβιβασμός. Δεκτή η αγωγή (κατόπιν διενέργειας γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης), διά της οποίας η ενάγουσα, ενόψει και της ακυρότητας του συναφθέντος συναφούς συμβιβασμού, αιτήθηκε την αναγνώριση διαθήκης ως γνήσιας.

Πηγή: Σάκκουλας