Πώς μπορείτε να ακυρώσετε το πρόστιμο

  • Οι αρμόδιες Αρχές, μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου, διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
  • Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς λειτουργίας τους και διενεργούνται:

(α) Σε φυσικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, στα οποία έχει επιβληθεί το μέτρο του προσωρινού περιορισμού, το οποίο υλοποιείται στον οριζόμενο κάθε φορά χώρο, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου, προκειμένου να αποτραπεί η επαφή τους με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Τα όργανα ελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε. εξαιρούνται από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

(β) Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις ή οργανισμούς/φορείς και γενικά σε χώρους συνάθροισης κοινού, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

  • Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως ισχύει.
  • Αντίτυπο της πράξης αυτής επιδίδεται στον παραβάτη επιτόπου.
  • Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλείται στον χώρο που διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία και σύμπραξη και δεύτερου οργάνου ελέγχου. Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης.

Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση.

Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται, υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής.