Απόφαση ΔΕφΑθ 1226/2016

Περίληψη: Με το πρόγραμμα πλειστηριασμού εκτέθηκε σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο που αποτελεί τη μοναδική κύρια κατοικία του εφεσίβλητου, στην οποία διαμένει με την οικογένειά του. Εφόσον ο εφεσίβλητος διαθέτει ακίνητη περιουσία, εκτός του πλειστηριαζόμενου ακινήτου, η ικανοποίηση της απαίτησης του Δημοσίου θα μπορούσε να επιδιωχθεί με λιγότερα επαχθή μέτρα και να στραφεί πρώτα κατά των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων και όχι κατά της οικογενειακής του στέγης, και, επομένως, η έκδοση του προγράμματος αυτού αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.