Με το κάτωθι έγγραφο κρίνεται παράνομη η μέχρι τώρα πρακτική των δημοσίων υπαλλήλων να ζητούν υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών θανόντος φυσικού προσώπου.

 

«Διευκρινήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
Ταχ. ∆/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 213 136 1008,1350,1369
213136 1034,1332, 1320

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2016

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 2641/94075/25-11-2015 έγγραφο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε όσα αυτό διαλαµβάνεται αναφορικά µε την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η ∆ιεύθυνση µας µε σειρά εγγράφων της, τόσο µεµονωµένα σε κάθε ∆ήµο όσο και µε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας (ypes.gr → Αστική και ∆ηµοτική Κατάσταση → Θέµατα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης → Θεσµικό Πλαίσιο –Χρήσιµα έγγραφα → Εγγραφές και Μεταβολές στο ∆ηµοτολόγιο), έχει κάνει γνωστό ότι για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.

Προς ενηµέρωση των ΚΕΠ της Χώρας αναφορικά µε τα ισχύοντα για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών αποσαφηνίζουµε τα ακόλουθα :

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται µε την εξ αδιαθέτου κληρονοµική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονοµούµενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του ∆ηµότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας.

Εκδίδεται από τους ∆ηµάρχους – στο πλαίσιο της γενικής αρµοδιότητάς τους να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών τους, (άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α’) – βάσει των εγγραφών στα ∆ηµοτολόγια και βάσει επίσηµων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται οι ∆ήµαρχοι να ενεργούν µε αλληλογραφία µε άλλες αρχές, όπως ∆ηµοτολόγια άλλου ∆ήµου, Ληξιαρχεία, αστυνοµικές αρχές κλπ., ως εκ τούτου το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δεν εκδίδεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων µαρτύρων, οπότε παρέλκει η υποβολή τους από τους πολίτες.

Απόκλιση από την αρχή αυτή γίνεται µόνον σε περιπτώσεις που :

1. υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαµβάνονται στα πιστοποιητικά,
και
2. στην περίπτωση άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος σε κανένα ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας παρά µόνο είναι εγγεγραµµένος σε Μητρώο Αρρένων ∆ήµου. Σε αυτές τις περιπτώσεις (1,2) για να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτούνται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις µαρτύρων και γίνεται σχετική µνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοση του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του ∆ηµοτολογίου.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονική εγγραφή αποβιώσαντος σε ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της χώρας, δεν νοµιµοποιείται ο ∆ήµαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ακόµη και όταν για τον αποβιώσαντα υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού(κληρονοµητηρίου) από το ∆ικαστήριο κληρονοµίας (άρθρο 810ΚΠ∆) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 819 του Κ.Πολ.∆.

Τονίζουµε ότι η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ηµοτολογίων ∆ήµων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειµένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.

Είµαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου»

Πηγή: Lawnet