Δημοσιεύθηκε, κατόπιν πολυήμερης αναμονής, ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ Α 193/20-10-2021), στο άρθρο 76 του οποίου προβλέπεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζόμενων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπέυθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.