Με απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας προκηρύχθηκε πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από 12/01/2016 έως 14/01/2016, χωρίς να αποκλείεται παράταση της αποχής με νέα απόφαση της Ομομέλειας που συνεδριάζει την Πέμπτη.

Το πλαίσιο αδειών είναι το ακόλουθο:

1) Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

2) Παραγραφές – προθεσμίες

3) Αναστολές πλειστηριασμών

4) Αιτήσεις προσωρινών διαταγών

5) Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.

Αναβολές:

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους δικηγόρους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Διευκρίνιση επί του πλαισίου χορήγησης αδειών:

Οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν.4336/2015) είναι εκτός πλαισίου χορήγησης αδειών, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων προσωρινών διαταγών