ΔΠρΑθ 1766/2013

Η διαφοροποίηση των κλάσεων, στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα, δεν αρκεί από μόνη της να στοιχειοθετήσει έλλειψη κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού, δεδομένου ότι δεν αποκλείεται προϊόντα, που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις, να είναι πάντως συναφή.

Εξάλλου ο κίνδυνος σύγχυσης εξετάζεται μεν από τα γενικότερα επιμέρους στοιχεία του σήματος (ηχητική, οπτική και εννοιολογική ομοιότητα) αλλά και από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί αυτό, ενώ όταν τα συγκρινόμενα σήματα περιλαμβάνουν και απεικονίσεις πρέπει να περιγράφονται και αυτές, διότι, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το νόμο κρίσιμη είναι η συνολική ηχητική και οπτική εντύπωση που προκαλούν αυτά, δεν αποκλείεται, ανεξαρτήτως από την ομοιότητα ή μη του λεκτικού τμήματος, τελικά αυτά να ομοιάζουν ή να διαφοροποιούνται, λόγω των απεικονίσεων.