Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Δ.Ε.Ε. για τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα:

Απόφαση Δ.Ε.Ε. της 21ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση ΑΓΕΤ Ηρακλής, C-201/15

Δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) για τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα (C-201/15, ΑΓΕΤ Ηρακλής).

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι μία εθνική νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει την προηγούμενη έγκριση των ομαδικών απολύσεων από τη Δημόσια Αρχή δεν αντίκειται κατ’ αρχήν ούτε στην Οδηγία 98/59 ούτε στις οικονομικές ελευθερίες του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης. Προϋπόθεση όμως για τη συμβατότητα μιας τέτοιας εθνικής ρύθμισης με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο είναι να μην παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει η απόφαση της Δημόσιας Αρχής να εκδίδεται με βάση προκαθορισμένα, σαφή και αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης, θα πρέπει η διοικητική πρακτική και ο δικαστηριακός έλεγχος να μη ματαιώνουν την πρακτική αποτελεσματικότητα της Οδηγίας 98/59.

Το Δ.Ε.Ε. αποφάνθηκε ότι τα κριτήρια της ελληνικής νομοθετικής ρύθμισης (ν. 1387/1983) είναι ασαφή και δεν στηρίζονται σε αντικειμενικές και δυνάμενες να ελεγχθούν προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να παραβιάζουν για τον λόγο αυτόν το άρθρο 49 Σ.Λ.Ε.Ε.

Εξ άλλου, το αν η πρακτική αποτελεσματικότητα της Οδηγίας 98/59 ματαιώνεται ή όχι εν τοις πράγμασι στην ελληνική έννομη τάξη θα κριθεί από το ελληνικό δικαστήριο παραπομπής (ΣτΕ), όταν η υπόθεση επιστρέψει ενώπιόν του.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι σκέψεις της απόφασης για τη σχέση των οικονομικών ελευθεριών με τα κοινωνικά δικαιώματα. Στο πρόσφατο παρελθόν το εν λόγω ζήτημα είχε απασχολήσει και πάλι το Δ.Ε.Ε., η νομολογία του οποίου (αποφάσεις Viking, Laval, Alemo-Herron) προκάλεσε την έντονη κριτική της θεωρίας. Με τη σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου το ζήτημα αυτό τίθεται εκ νέου στο τραπέζι του επιστημονικού διαλόγου, αναθερμαίνοντας τη σχετική συζήτηση.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186481&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=511805