Ο γάμος, είτε θρησκευτικός είτε πολιτικός, μπορεί να λυθεί με διαζύγιο (1438 ΑΚ).

Οι τύποι διαζυγίου είναι κατ’ αρχήν δύο, το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας των συζύγων, και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία, το οποίο εκδίδεται κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης των συζύγων.
Το διαζύγιο και στις δύο περιπτώσεις απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (η οποία δεν μπορεί να προσβληθεί με οποιοδήποτε τακτικό -ανακοπή ερημοδικίας, έφεση- ή έκτακτο -αναψηλάφηση, αναίρεση- ένδικο μέσο), όταν συντρέχουν μία σειρά από προϋποθέσεις.

Α) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (1441 ΑΚ)
Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτιση της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που θα ορίζει ρητά ποιος εκ των δύο γονέων θα έχει την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και πώς θα επικοινωνεί ο άλλος γονέας (που δεν έχει την επιμέλεια) με αυτά., καθώς και το ποσό της διατροφής των τέκνων. Η συμφωνία αυτή ισχύει προσωρινά, ώσπου να εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση.
Η, κατά τα ανωτέρω, έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό για την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, εφόσον έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συζύγων, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις:
κοινή συναίνεση των συζύγων ότι επιθυμούν τη λύση του γάμου τους.
διάρκεια του γάμου τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάρτισης της έγγραφης συμφωνίας λύσης του γάμου.
έγγραφη συμφωνία περί τερματισμού του γάμου.
έγγραφη συμφωνία για την επιμέλεια, τη διατροφή (προαιρετικά) και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχουν).
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου (μεταξύ άλλων ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων, πρόσφατα εκδοθέντα από τα ΚΕΠ ή τον αρμόδιο Δήμο, τουλάχιστον εντός του τελευταίου εξαμήνου).
Σημειωτέον ότι μόνη η συμφωνία των συζύγων δεν επιφέρει τη λύση του γάμου, αλλά απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης που να απαγγέλει το διαζύγιο και τη λύση του γάμου. Στη συνέχεια γίνεται η παραίτηση από τα ένδικα μέσα, ώστε να καταστεί η απόφαση απρόσβλητη.
Σε περίπτωση που ο γάμος είναι θρησκευτικός, εκδίδεται η εισαγγελική παραγγελία περί πνευματικής λύσης του γάμου, την οποία οι σύζυγοι την προσκομίζουν στην κατά τόπον αρμόδιο Μητρόπολη (με βάση τον Ιερό Ναό τέλεσης του νόμιμου θρησκευτικού γάμου), απ’ όπου λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό περί «πνευματικής» λύσης του γάμου καθώς και ένα πιστοποιητικό περί τέλεσης νέου γάμου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται εφάπαξ, γι’ αυτό πρέπει να φυλάσσονται με προσοχή. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός, τότε οι σύζυγοι προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα στο κατά τόπον αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου καταχωρείται η λύση του γάμου τους. Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο απλούστερος, οικονομικότερος και ταχύτερος τρόπος λύσης ενός γάμου, καθώς η μέση διάρκεια έκδοσής του είναι περίπου 4 μήνες. Είναι η βέλτιστη λύση για όσους επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους, δεδομένου ότι με μία διαδικασία (αυτή της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου) ρυθμίζονται αυτομάτως τα εξής θέματα: η λύση του γάμου, η επιμέλεια τυχόν ανηλίκου τέκνου ή τέκνων, η επικοινωνία του έτερου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο και το ζήτημα της διατροφής του ανηλίκου τέκνου.

Β) ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ (1439 ΑΚ)
Σε περίπτωση μη ύπαρξης συναίνεσης μεταξύ των συζύγων, ο γάμος μπορεί να λυθεί με ενέργειες που μπορούν να εκκινήσει μονομερώς ο κάθε σύζυγος χωριστά.
Ειδικότερα, όταν δεν υπάρχει συναίνεση σε θέματα διατροφής και επικοινωνίας με τα τέκνα, η μόνη λύση είναι το διαζύγιο με αντιδικία. Εκδίδεται όταν ένας από τους συζύγους ή και οι δύο επικαλούνται ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης ή επικαλούνται και αποδεικνύουν διετή τουλάχιστον διάσταση μεταξύ τους.

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ: ο νόμος προβλέπει ότι ισχυρός κλονισμός υπάρχει, δηλαδή τεκμαίρεται, εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, σε περίπτωση διγαμίας, μοιχείας, εγκατάλειψης του συζύγου που ασκεί αγωγή διαζυγίου ή επιβουλής της ζωής του ή όταν ο ενάγων σύζυγος είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας του άλλου συζύγου.
Η αγωγή αυτή διαζυγίου μπορεί να ασκηθεί και την επόμενη ημέρα του γάμου. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην διάρκεια του γάμου ή του χωρισμού, όπως στο συναινετικό διαζύγιο. Η διαφορά όμως έγκειται στο γεγονός ότι ο ενάγων καλείται να αποδείξει με λεπτομέρειες και να εκθέσει τα γεγονότα εκείνα μέσα στο γάμο που οδήγησαν στον ισχυρό κλονισμό της σχέσης πχ. πρέπει να επικαλεστεί εγκατάσταση του άλλου συζύγου σε άλλη κατοικία χωρίς προηγούμενη κοινή απόφαση ή μοιχεία ή ύβρεις ή κακοποίηση ή αλκοολισμό, ναρκωτικά, ψυχασθένειες, άσωτο βίο κ.τ.λ. Τα γεγονότα αυτά δεν συνιστούν από μόνα τους λόγους διαζυγίου, αλλά πραγματικά περιστατικά ικανά να προκαλέσουν τον ισχυρό κλονισμό του γάμου. Μέσος απαιτούμενος χρόνος έκδοσης διαζυγίου, σε αυτήν την περίπτωση, ενάμιση (1 ½ ) έτος περίπου.
Το κλονιστικό γεγονός πρέπει να αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων και να έχει κλονισθεί η συζυγική σχέση σε τέτοιο βαθμό, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.
Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις του ισχυρού κλονισμού αποδεικνύονται με μάρτυρες κατά τη συζήτηση στο δικαστήριο.

ΔΙΕΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (αμάχητο εκ του νόμου τεκμήριο 1439 § 3 ΑΚ) Η διάσταση νοείται όταν δεν υπάρχει πλέον συγκατοίκηση ούτε κοινή θέληση για διατήρηση του γάμου. Ωστόσο, στην πράξη είναι δυνατό να χωρίσει διετής διάστασης και ενόσω συνεχίζει η συγκατοίκηση ή και το αντίστροφο, να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις της, ενώ έχει διακοπεί η συνοίκηση.
Η αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης ασκείται από τον έναν από τους δύο συζύγους κατά του άλλου, και προϋποθέτει ότι είτε αυτός που ασκεί την αγωγή είτε αυτός εις βάρος του οποίου ασκείται, έχει αποχωρήσει από την συζυγική στέγη και ζει μόνος του τουλάχιστον δύο χρόνια. Εφόσον αποδειχθεί η εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης για διετία, το δικαστήριο με απόφασή  του, χορηγεί το διαζύγιο. Η απόδειξη της διετούς διάστασης μπορεί να γίνει με μάρτυρες, με μισθωτήριο άλλης κατοικίας,  κ.τ.λ.  Ο μέσος απαιτούμενος χρόνος και σε αυτή την περίπτωση είναι ενάμιση (1 ½ ) έτος περίπου.
Μαζί με την λύση του γάμου, μπορεί να ενσωματωθεί και αίτημα για την επιμέλεια και διατροφή των ανήλικων τέκνων, εφόσον υπάρχουν, και  της μετοίκησης του αντιδίκου από την οικογενειακή στέγη.

Για να πληροφορηθείτε για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το κόστος της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου με αντιδικία και για ειδικότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2310 225 738.