Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 3 του νόμου, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου, το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου. Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.

Πέραν των διατάξεων για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ο νέος νόμος περιλαμβάνει (άρθρο 14) τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ στο άρθρο 24 προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Στο άρθρο 25 προβλέπεται αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και στο άρθρο 29 προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Πηγή: LegalNews24.gr