ΝΟΜΟΣ 4346/2015 (ΦΕΚ 152/20-11-2015)                

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010

(Α΄ 130) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Άρθρο 14

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3869/2010 (Α΄130)

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αντικαθί−

σταται ως ακολούθως:

«Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ο οφειλέτης μπορεί

να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και

σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί

από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη

ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέ−

τη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το

συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν

υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές

προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του

παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκα−

τό (70%), γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας

κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει

τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον

άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιά−

δες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και

κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι

τρία (3) τέκνα και δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος

δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπε−

ζών, όπου αυτός εφαρμόζεται. Το σχέδιο διευθέτησης

οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει

το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι

καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα

βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικο−

νομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε

περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα

εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση

του παρόντος ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια

που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέ−

γιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και τον

προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα ελάμβαναν οι

πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, κα−

θώς και για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας

των πιστωτών.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, στις περιπτώσεις κατά

τις οποίες στο πρόσωπο του οφειλέτη πληρούνται σω−

ρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το συγκεκριμένο ακί−

νητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το μηνιαίο

διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή

είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυ−

τές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του

παρόντος, γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας

του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερ−

βαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον

άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες

(40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι

χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα,

δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα

Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και

ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των

μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο

διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου,

διασφαλίζεται, ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν, χωρίς

τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από

αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ανα−

γκαστικής εκτέλεσης, με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση στο Ελληνι−

κό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνι−

αίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του

παρόντος άρθρου, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της

δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση

υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς.

Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο παραπάνω

σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει

σε διάρκεια τα τρία (3) έτη, και καταβάλλεται στους πι−

στωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει

συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί έως

31 Δεκεμβρίου 2015, καθορίζονται τα κριτήρια προσ−

διορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου,

της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη, καθώς και

οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή

της παρούσας. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 το Δημόσιο

έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της

διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέ−

της, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και του

ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών

θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη κατα−

βληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό

του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Οι όροι και προϋποθέσεις της εξόφλησης της οφειλής

αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο στους πιστωτές για

το 2016 ορίζονται ομοίως με την ανωτέρω απόφαση

των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

και Οικονομικών.

Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που

δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο

επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτό−

κιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της

Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για

τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με

επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρη−

ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή,

σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο

επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμι−

σης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό

δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατο−

κισμό. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεο−

λυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος της οφειλής και

η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Η περίοδος

πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20)

έτη εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των

οποίων χορηγήθηκαν οι πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης

δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια η οποία

πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη. Οι

απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται από τις κατα−

βολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο

κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ.

Αν κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του σχεδίου

διευθέτησης οφειλών, ο οφειλέτης πωλήσει την κύρια

κατοικία του και το τίμημα από την πώληση υπερβαίνει

το ποσό της διευθετημένης δανειακής οφειλής, όπως

αυτή καθορίζεται από τη δικαστική απόφαση, για την

οποία έχει εγγράφει προσημείωση ή υποθήκη στην κύ−

ρια κατοικία, τότε το ήμισυ της διαφοράς κατανέμεται

υπέρ των ενέγγυων και προνομιούχων πιστωτών. Σε

κάθε περίπτωση το ποσό το οποίο λαμβάνει ο κάθε

πιστωτής από την παραπάνω κατανομή, δεν μπορεί να

είναι ανώτερο του ποσού που θα λάμβανε δυνάμει του

σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Η έναρξη ισχύος του παρούσας παραγράφου ορίζεται

από 1 Ιανουαρίου 2016».

 1. H παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 αντικαθί−

σταται ως εξής:

«6. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης

και εφεξής: α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει

συμμέτρως προς τους πιστωτές του στις μηνιαίες κα−

ταβολές που ορίζονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου

3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, β) αναστέλλεται

μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγρα−

φή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συμπε−

ριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 και γ) επέρχεται η λύση της μέχρι τότε

ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής κα−

ταβολής των οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου

1, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτή−

σεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία

του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική,

δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή

διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τα οριζόμενα

στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010 αντικαθί−

σταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την κα−

ταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη,

σύμφωνα με την παράγραφο 2, με συνέπεια το συνολικό

ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροι−

στικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων ετησίως, ο

ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο

διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με

την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων ή την ανά−

κληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου.

Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το

αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημιουργία

του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται

προ δέκα (10) ημερών.»

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3869/2010 αντικα−

θίσταται ως εξής:

«2. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την

ανωτέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκα−

οκτώ (18) μηνών. Από της εκδόσεως της δικαστικής

αποφάσεως της παρ. 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η

προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το

πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον

του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938

επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστών και, εφόσον κατά

τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν

μεταβληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παρα−

γράφου, αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών,

ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών

του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέ−

της υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί

αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά

τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστι−

κής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία του

ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελός του, για

οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής

του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων

του ιδίου και της οικογενείας του. Σε περίπτωση πα−

ράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση

που ο οφειλέτης παραλείψει να ενημερώσει ειλικρινώς

το φάκελό του σε σχέση με τα στοιχεία που αφορούν

την περιουσιακή του κατάσταση και τα πάσης φύσεως

εισοδήματα του ιδίου και της οικογενείας του, τότε με

αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον

του αρμοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά

τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης

κηρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής

απαλλαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών κα−

ταδιωκτικών μέτρων εναντίον του».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 αντικαθί−

σταται ως εξής:

«1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη κατά

την ημέρα επικύρωσης και, εφόσον δεν έχει εκδοθεί

προσωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου

5 του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που

έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρ−

μόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστι−

κής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη.

Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν

θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχομένης από την

ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης

ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσ−

διορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτη−

σης της κύριας αιτήσεως. Η ισχύς της απόφασης των

ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές

που έχουν περιληφθεί στην αίτηση σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ανε−

ξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες

αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη. Η

αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται

από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό πιθανολο−

γεί: α) την ευδοκίμηση της κύριας αίτησης και β) την

πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αι−

τούντος».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 αντικαθί−

σταται ως εξής:

«2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής

εκτέλεσης, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί με αίτηση

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, η οποία δικάζε−

ται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να

διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί

κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιου−

σίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η ισχύς της

αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπερβαί−

νει τους έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία

ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή, εφόσον

η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί

σε βραχύτερο χρόνο, την ημέρα συζήτησης της κύριας

αιτήσεως του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης των

ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές

που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύμ−

φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος

νόμου. Το δικαστήριο διατάσσει τα ασφαλιστικά μέτρα,

εφόσον πιθανολογεί ότι: α) η κύρια αίτηση θα ευδοκι−

μήσει και β) επίκειται μεταβολή της περιουσίας του

οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμια

για τους πιστωτές».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 αντικαθί−

σταται ως εξής:

«1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκ−

ποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικα−

νοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει

αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την

εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την

απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλι−

ση των συμφερόντων των πιστωτών ορίζεται εκκαθα−

ριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο

που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν

την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον

κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται

στο άρθρο 371 του ΚΠολΔ. Έργο του εκκαθαριστή είναι

αυτό που προσδιορίζεται ειδικά με την απόφαση του

διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση

της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλισή της σε όλο

το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη

εκποίησή της και η διανομή του προϊόντος της εκποί−

ησης στους πιστωτές. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού

Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον

εκκαθαριστή. Από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία του

οφειλέτη, εξαιρούνται τα πράγματα που ορίζονται ως

ακατάσχετα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου

953 του ΚΠολΔ. Όλη η περιουσία του οφειλέτη που

δεν εξαιρείται από την κατάσχεση κατά το άρθρο 953

ΚΠολΔ θα κατάσχεται και θα εκποιείται με σκοπό την

ικανοποίηση των δανειστών. Οι απαιτήσεις των πιστω−

τών ικανοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

ΚΠολΔ».

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010 αντικαθί−

σταται ως εξής:

«4. Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της

διαδικασίας του παρόντος νόμου, όπως επίσης, και κατά

τη διάρκεια αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης

οφειλών να επιδεικνύει τη συμπεριφορά συνεργάσιμου

δανειολήπτη υπό την έννοια της Απόφασης της Τράπε−

ζας της Ελλάδος, Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών

και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε σχέ−

ση με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 του Κε−

φαλαίου Α΄του Ν. 4336/2015 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί

κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου

υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως

της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε

δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να

υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τη−

ρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα

τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2

του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010. Η παράλειψη του οφει−

λέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου

θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως

του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010».

 1. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του

Ν. 3869/2010 (A΄130) οι λέξεις «και ο σύζυγος αυτού

δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ως κατοικία» διαγράφονται και στο τελευταίο εδάφιο

της ίδιας παραγράφου η φράση θα «χρησιμοποιηθεί ως

κατοικία» αντικαθίσταται ως εξής: «χρησιμοποιηθεί ως

κύρια κατοικία.»

 1. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από

1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις, κα−

θώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31.12.2015.