ΜΠρΑθ 14143/2019

 Συνεπιμέλεια. Συνεπιμέλεια ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής ανήλικων τέκνων προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος να εγκατασταθούν μελλοντικά τα τέκνα με μονομερείς ενέργειες της μητέρας του σε χώρα του εξωτερικού.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Αριθμός Απόφασης 14143/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-3-2018 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./3-4-2018 και προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε, κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-11-2017 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./16-11-2017 και προσδιορίσθηκε αρχικώς για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο στις 23-4-2018, κατά την οποία αναβλήθηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε, κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 246 και 591 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι το Δικαστήριο, σε κάθε στάση της δίκης, μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον του, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και, κατά την κρίση του, διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων (ΑΠ 524/2001 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανωτέρω από 15-11-2017 και 20-3-2018 αγωγές, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμούς κατάθεσης δικογράφων ./16-11-2017 και ./3-4-2018 αντιστοίχως, πρέπει να συνεκδικαστούν, διότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η ένωση και συνεκδίκαση τους, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, συνεπάγεται τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης και επιφέρει ταυτόχρονα τη μείωση των εξόδων της.

Η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή της, ζητεί: (1) ν’ ανατεθεί αποκλειστικά στην ίδια η οριστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανήλικων τέκνων της: …………… (2014), (2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της προκαταβάλλει, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους και για λογαριασμό τους, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, ως ανάλογη διατροφή σε χρήμα το ποσό των 1.656 Ευρώ μηνιαίως για το τέκνο τους … και το ποσό των 1.606 Ευρώ μηνιαίως για το τέκνο τους … και συνολικά το ποσό των 3.262 Ευρώ μηνιαίως για αμφότερα τα τέκνα, με το  νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης μηνιαίας δόσης και μέχρι την εξόφληση και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση σε αυτόν της από 4-7-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2017 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, άλλως από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής (17-4-2018), (3) ν’ απειληθεί σε βάρος του εναγομένου χρηματική ποινή 500 Ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, (4) να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς και (5) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, για την οποία έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου, που αναλογεί στο αντικείμενο της διαφοράς με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. τα υπ’ αριθμ. … αγωγόσημα), αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 § 2, 22 και 218 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 592 παρ. 3 επ. ΚΠολΔ. Είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1487 εδ. β, 1489 εδ. β, 1493, 1496, 1510, 1511, 1518, 340, 341, 345 ΑΚ και 176, 613, 907, 908, 910 περ. 4 ΚΠολΔ. Το παρεπόμενο αίτημα περί απειλής κατά του εναγομένου χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για την περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τη διάταξη περί καταβολής διατροφής, κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον αυτή εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 951 ΚΠολΔ, όπου ορίζονται τα μέσα εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων και δεν τίθεται ζήτημα ποινών έμμεσης εκτέλεσης. Πρέπει, επομένως, η αγωγή, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς έχουν προκαταβληθεί από τον εναγόμενο τα έξοδα της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προσπάθεια συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς στο ακροατήριο (άρθρο 611 ΚΠολΔ), ενώ, λόγω της μικρής ηλικίας των τέκνων, δεν πραγματοποιήθηκε επικοινωνία της Δικαστή με αυτό (άρθρο 612 ΚΠολΔ).

Ο ενάγων, με την υπό κρίση αγωγή του, ζητεί, να οριστεί κοινή επιμέλεια (συνεπιμέλεια) του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους μεταξύ των διαδίκων ως προς τη μόρφωση και την εκπαίδευση των τέκνων και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής τους, να ρυθμιστεί η άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του, κατά τον ειδικότερο τρόπο που υποδεικνύει στην αγωγή του, να απειληθεί κατά της εναγομένης χρηματική ποινή 500 Ευρώ ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης, που θα εκδοθεί, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, καθώς και να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά του έξοδα. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, αρμοδίως καθ’ ύλη ν και κατά τόπον (άρθρα 17 § 2, 22 και 218 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 592 παρ. 3 επ. ΚΠολΔ. Είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520 ΑΚ και 950 παρ. 2, 947 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αγωγή, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προσπάθεια συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς στο ακροατήριο (άρθρο 611 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση των ανωμοτί καταθέσεων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από την ενάγουσα-εναγομένη υπ’ αριθμ. ./28-1-2019, ./28-1-2019 και ./28-1-2019 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …, κατ’ άρ. 422 § 1 ΚΠολΔ, από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από τον ενάγοντα-εναγόμενο υπ’ αριθμ. ./25-1-2019 και ./25-1-2019 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών… κατ’ άρ. 422 § 1 ΚΠολΔ, από την εκτίμηση του συνόλου των νομίμως, κατ’ αρ. 591 παρ. 1 περ. ε και στ ΚΠολΔ, και με επίκληση εκατέρωθεν προσκομιζόμενων εγγράφων, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336§3, 339 και 395 ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί πριν από τη συγκεκριμένη δίκη, στα πλαίσια άλλων προηγούμενων δικών και δεν συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά απλά έγγραφα, εκτιμώμενα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και γι’ αυτό δεν είναι απαραίτητο να μνημονεύονται ειδικώς στην απόφαση (ΑΠ 99/2010 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τ’ ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:…. Έλληνας υπήκοος και η …, υπήκοος Ιταλίας, τέλεσαν στις 22-8-2013 πολιτικό γάμο στην πόλη Σεούλ της Νότιας Κορέας και έχουν αποκτήσει δύο φυσικά τέκνα: τ…. γενν. στις … και τον …, γενν. στις :…   Η έγγαμη συμβίωση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον Φεβρουάριο του 2016, όταν ο ενάγων-εναγόμένος μετοίκησε από τη συζυγική κατοικία των διαδίκων στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, και εγκαταστάθηκε στην πατρική του οικία στην Αγ. Παρασκευή Αττικής. Από την αρχή της διάσπασης της συζυγικής σχέσης των διαδίκων, η ενάγουσα-εναγομένη ασκούσε (de facto) εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, τα οποία περιέβαλε με αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την με αριθμό 7488/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κρίθηκε ότι το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου τους αποκλειστικά στη μητέρα τους, η οποία παρέχει όλα τα εφόδια για να ασκήσει τα καθήκοντα της με σωφροσύνη και υπευθυνότητα, με εξαίρεση το στοιχείο του προσδιορισμού του τόπου διαμονής των ανηλίκων, ως προς το οποίο ορίστηκε ότι η επιμέλεια θα ασκείται από τους δύο γονείς από κοινού. Πράγματι, το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές τους ανάγκες, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας τους, επιβάλλει να ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου τους στη μητέρα τους, η οποία, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμβίωσης της με τα τέκνα της, ανταποκρίνεται με επάρκεια στα γονικά της καθήκοντα, έχοντας δημιουργήσει ένα ομαλό και ήρεμο περιβάλλον και παρέχοντας όλα τα εχέγγυα για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη τους και αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα εξακολουθήσει ν’ ασκεί τα καθήκοντα της αυτά με επάρκεια και στο μέλλον, κατ’ εξαίρεση, ωστόσο, πρέπει να οριστεί κοινή επιμέλεια (συνεπιμέλεια) του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους μεταξύ των διαδίκων ως προς τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής τους, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος να εγκατασταθούν μελλοντικά τα τέκνα των διαδίκων, με μονομερείς ενέργειες της μητέρας τους, σε χώρα του εξωτερικού.

Περαιτέρω, εφόσον η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων έχει ανατεθεί στη μητέρα τους, ο πατέρας τους έχει δικαίωμα να επικοινωνεί με αυτά. Με βάση τα προεκτεθέντα, αλλά και  με  βάση  το συμφέρον των τέκνων, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ανάγκη της ομαλής πνευματικής και ψυχοσωματικής ανάπτυξης τους και από την ηλικία τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο πιο κατάλληλος τρόπος να ρυθμιστεί η επικοινωνία του ενάγοντος-εναγομένου με αυτά είναι ως ακολούθως: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18:00 μ.μ. έως και ώρα 20:30 μ.μ., άλλως σε περίπτωση, που δεν καταστεί δυνατή η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, λόγω ασθένειας των τέκνων, ο ενάγων, κατ’ εξαίρεση, θα ασκεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του με τα τέκνα του, κατά την αμέσως επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και κατά τις ώρες, που αναφέρονται ανωτέρω, 2) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και από ώρα 10:00 π.μ. του Σαββάτου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της Κυριακής, 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εναλλάξ κατ’ έτος, και συγκεκριμένα από ώρα 11:00 π.μ της 24ης Δεκεμβρίου και έως και ώρα 20:00 μ.μ της 30ης Δεκεμβρίου, κατά τα μονά έτη και από ώρα 11:00 π.μ της 31ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της 6ης Ιανουαρίου, κατά τα ζυγά έτη, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα, εναλλάξ κατ’ έτος, και συγκεκριμένα από ώρα 11:00 π.μ της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι και ώρα 13:00 μ.μ της Δευτέρας του Πάσχα, κατά τα μονά έτη και από ώρα 13:00 μ.μ της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι και ώρα 19:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά, κατά τα ζυγά έτη, 5) κατά τις θερινές διακοπές από ώρα 10:00 π.μ. της 1ης Ιουλίου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της 10ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 π.μ. της 1ης Αυγούστου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της 10ης Αυγούστου. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάθε έτους, δεν θα ισχύει ο ως άνω ορισθείς υπό τον αριθμό (1) και (2) τρόπος επικοινωνίας του ενάγοντος με τα τέκνα του, προκειμένου να πραγματοποιήσει και η μητέρα τους διακοπές μαζί τους, 6) ο ενάγων θα παραλαμβάνει ο ίδιος τα τέκνα του από την οικία της μητέρας τους, με την οποία διαμένουν και θα τα επιστρέφει μετά το πέρας της επικοινωνίας στον ίδιο τόπο, κατά τις ώρες που αναφέρονται ανωτέρω. Κατ’ εξαίρεση και αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση της εναγομένης, τα τέκνα θα μπορεί να τα παραλάβει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και εξουσιοδοτημένο από τον ενάγοντα συγγενικό του πρόσωπο, 7) η εναγομένη πρέπει να εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία των τέκνων της με τον πατέρα τους μία φορά την ημέρα και να ενημερώνει τον ενάγοντα καθημερινά με γραπτό μήνυμα για το ημερήσιο πρόγραμμα των τέκνων τους και την κατάσταση της υγείας τους, 8) αμφότεροι οι διάδικοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ενόσω τα τέκνα τους θα βρίσκονται μαζί τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη τηλεφωνική επικοινωνία αυτών με τον άλλο γονέα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και 9) οι ημέρες και η διάρκεια της επικοινωνίας θα μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έγγραφης συμφωνίας των διαδίκων. Το Δικαστήριο κρίνει ότι το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος-εναγομένου  με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα του πρέπει να ρυθμιστεί με τον τρόπο αυτό, ο οποίος ανταποκρίνεται στο συμφέρον των ανηλίκων, διότι θα βοηθήσει να αναπτυχθεί και διατηρηθεί ο ψυχικός δεσμός ανάμεσα & αυτά και τον πατέρα τους και παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα ενημέρωσης του για τη διαβίωση και την ανάπτυξη τους και δεν υπάρχει από αυτήν (επικοινωνία) κίνδυνος για την ψυχική ηρεμία και γενικά την ανατροφή των τελευταίων, λαμβανομένων υπόψη του τόπου διαμονής των διαδίκων, της ηλικίας των τέκνων, των σχολικών τους υποχρεώσεων και των εξωσχολικών τους δραστηριοτήτων, διασφαλίζει δε την ομαλή άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον ενάγοντα-εναγόμενο, χωρίς να δημιουργούνται έριδες και διαφωνίες μεταξύ των διαδίκων. Περαιτέρω, από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι η ενάγουσα-εναγομένη είναι ιατρός δερματολόγος-αφροδισιολόγος. Κατά δήλωση της, καθώς δεν προσκομίζει σχετικά έγγραφα, από τον Μάρτιο του 2017 απασχολείται στο ιδιωτικό θεραπευτικό κέντρο μαστού «…», επί της «…». 8 στο Αμαρούσιο Αττικής με μηνιαίες απολαβές Ευρώ, ενώ έως και τον Αύγουστο του 2018 εργαζόταν και στα κέντρα ιατρικής αισθητικής ιατρικής «…» στη Ν. Ερυθραία Αττικής, οδός …, αποκερδαίνοντας μηνιαίως το ποσό των … Κατά το φορολογικό έτος 2016 δήλωσε εισοδήματα: 1,94 Ευρώ από τόκους, 3.602,58 Ευρώ από μισθωτή εργασία και 3.604,52 Ευρώ από επίδομα ανεργίας. Από τον Οκτώβριο του 2018 συνεργάζεται μία φορά την εβδομάδα κάθε Πέμπτη και από ώρα 15:00 μ.μ. έως και ώρα 19:00 μ.μ. με τα κέντρα ιατρικής αισθητικής στο Σύνταγμα «…» αντί αμοιβής 377,50 Ευρώ μηνιαίως. Διατηρεί από τον Μάρτιο του 2017 πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό ιατρείο σε μισθωμένο χώρο, αντί μηνιαίου μισθώματος 500 Ευρώ, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της …, όπου παρέχει υπηρεσίες κλινικής και αισθητικής δερματολογίας. Μάλιστα για τον αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του ιατρείου της στις 25-8-2016 συνήψε με την τράπεζα Eurobank Ergasias σύμβαση προσωπικού τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 7.000 Ευρώ, αποπληρωτέο τμηματικά σε 72 μήνες (έως και την 1η-9-2022), εκάστης μηνιαίας δόσης ανερχομένης στο ποσό των 144,62 Ευρώ. Κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και λόγω και της αυξημένης ζήτησης για υπηρεσίες, που σχετίζονται με την αισθητική δερματολογία τα καθαρά μηνιαία εισοδήματα της εκτιμάται ότι ανέρχονται στο ποσό των 2.600 Ευρώ περίπου. Έχει στην ιδιοκτησία της το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΗ … Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας Toyota Auris, 1329 ex., έτους πρώτης κυκλοφορίας 20-5-2009. Διαμένει μαζί με τα τέκνα της σε μισθωμένη οικία, επί της οδού στην περιοχή Παπάγου Αττικής, αντί μηνιαίου μισθώματος 800 Ευρώ, επιβαρυνόμενη επιπλέον και με τα λειτουργικά έξοδα της ανωτέρω οικίας, που είναι τα συνήθη (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνη κοινοχρήστων-θέρμανσης), επιπρόσθετα δε καταβάλει το ποσό των 400 Ευρώ μηνιαίως για αμοιβή οικιακής βοηθού. Συμβάλλει στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών των ανηλίκων τέκνων της παρέχοντας και τις προσωπικές της υπηρεσίες για την ανατροφή, την επιμέλεια και τη φροντίδα τους γενικότερα, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα και συνυπολογίζονται στην υποχρέωση της προς συμμετοχή στη διατροφή τους. Άλλα εισοδήματα, πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει η ενάγουσα-εναγομένη, η οποία δεν βαρύνεται επιπρόσθετα και με την υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου, πέραν των τέκνων της. Ο ενάγων-εναγόμενος είναι ναυπηγός μηχανολόγος/μηχανικός και εργάζεται στην εταιρία «…» με πληρωτέες μηνιαίες αποδοχές … ευρώ (14 μισθοί). Κατά το φορολογικό έτος 2016 δήλωσε εισόδημα … Ευρώ και συγκεκριμένα από μερίσματα-τόκους 222,54 Ευρώ και από μισθωτή εργασία … Ευρώ. Κατά το φορολογικό έτος 2017 (χρήση 2017) δήλωσε εισόδημα : …. Ευρώ από μισθωτή εργασία και 419,89 Ευρώ από τόκους. Του ανήκει κατά ψιλή κυριότητα και κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, μία κατοικία επιφανείας 129 τ.μ., έτους κατασκευής 1983, που βρίσκεται στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, επί της οδού«…». Επιπρόσθετα, έχει προβεί σε αγορά ακινήτου στην περιοχή Παπάγου Αττικής, επί της οδού … Για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου συνήψε την από 12-4-2018 σύμβαση στεγαστικού δανείου με την τράπεζα Alpha Bank ποσού 130.000 Ευρώ, αποπληρωτέο σε 300 δόσεις, εκάστης δόσης ανερχομένης στο ποσό των 677,68 Ευρώ μηνιαίως, πλέον ασφαλίστρων (22,77 Ευρώ και 66,77 Ευρώ). Έχει στην ιδιοκτησία του το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΥ . Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας BMW 118, 1499 c.c, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2015. Σημειώνεται ότι, η δαπάνη για την εξυπηρέτηση των δανείων των διαδίκων, δεν προαφαιρείται από το εισόδημα τους, αλλά λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της περιουσίας τους, η οποία πρέπει να εκληφθεί ότι μειώνεται, κατά τα ανωτέρω οφειλόμενα ποσά, καθώς και ως στοιχείο προσδιοριστικό των συνθηκών διαβίωσης τους. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους τα έξοδα για την αντιμετώπιση των διατροφικών τους αναγκών, διότι δεν έχουν περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και αδυνατούν λόγω της ηλικίας τους να εργαστούν. Συνεπώς, υπόχρεοι προς διατροφή τους είναι οι γονείς τους από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις. Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, ήταν εγγεγραμμένα στο κέντρο προσχολικής αγωγής «…», επί της οδού …, αρ. … – Παπάγου Αττικής. Για το τέκνο … τα ετήσια δίδακτρα ανήλθαν στο ποσό των 4.380 Ευρώ (εκπαιδευτικό πρόγραμμα-σχολικό διαδρομή-φαγητό) και το ετήσιο κόστος για κολυμβητήριο ανήλθε στο ποσό των 400 Ευρώ και για το τέκνο ..,ή τα ετήσια δίδακτρα ανήλθαν στο ποσό των 3.800 Ευρώ (εκπαιδευτικό πρόγραμμα-σχολικό -διαδρομή-φαγητό) και το ετήσιο κόστος για κολυμβητήριο ανήλθε στο ποσό των 400 Ευρώ. Αμφότερα τα τέκνα φοιτούν στο κέντρο προσχολικής αγωγής «…» και κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Τα δίδακτρα ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 535 Ευρώ για έκαστο τέκνο, συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών για τη μετακίνηση, φαγητό και δύο δραστηριότητες. Για μαθήματα μουσικής στο ωδείο του «…», στο Χολαργό Αττικής απαιτείται δαπάνη ποσού 35 Ευρώ μηνιαίως για την «…» και 30 Ευρώ μηνιαίως για τον «…». Περαιτέρω, αμφότερα τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα τένις αντί μηνιαίας δαπάνης 260 Ευρώ στον Δ.Ο.Π.Α.Π. Παπάγου-Χολαργού. Επιπρόσθετα, η «…», έκανε μαθήματα μπαλέτου στον«…» αντί ετήσιας δαπάνης 100 Ευρώ, τα οποία ωστόσο έχει πλέον διακόψει. Τα ως άνω τέκνα είναι ασφαλισμένα ως καλυπτόμενα και προστατευόμενα μέλη του πατέρα τους σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εργοδότριας εταιρίας του, επιπρόσθετα δε ο πατέρας τους καταβάλει για λογαριασμό τους ετήσια ασφάλιστρα 1.284 Ευρώ για τα υπ’ αριθμ. … και … συμβόλαια αποταμίευσης Smartplan Junior. Κατά τα λοιπά, οι δαπάνες για τη συντήρηση, διατροφή, ένδυση, υπόδηση και ψυχαγωγία είναι οι συνήθεις δαπάνες για παιδιά της ηλικίας τους. Το μέτρο της διατροφής τους προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, περίθαλψη και έξοδα ανατροφής. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για τη θυγατέρα των διαδίκων … πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 1.450 Ευρώ μηνιαίως και για τον υιό των διαδίκων … στο ποσό των 1.400 Ευρώ μηνιαίως, ποσά ανάλογα προς τις ανάγκες τους, ανάλογων με την ηλικία τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ένδυση, ιατρική περίθαλψη και ψυχαγωγία τους. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, ο ενάγων-εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει μηνιαίως σε χρήμα το ποσό των 850 Ευρώ μηνιαίως για τη διατροφή της θυγατέρας του … και το ποσό των 800 Ευρώ μηνιαίως για τη διατροφή του υιού του … και συνολικά το ποσό των 1.650 Ευρώ μηνιαίως για αμφότερα τα τέκνα. Κατά το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, συμμετέχει η ενάγουσα-εναγομένη, με την προσφορά στέγης, των εισοδημάτων της και της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και τη φροντίδα τους, καθώς υποχρεούται να συνεισφέρει και αυτή στη διατροφή των τέκνων της. Καταβολές που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο ενάγων-εναγόμενος σε εξόφληση της επίδικης απαίτησης λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο της εκτέλεσης.

Κατόπιν όλων των παραπάνω: α) πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η από 20-3-2018 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./3-4-2018 αγωγή της ενάγουσας, ν’ ανατεθεί αποκλειστικά στην ίδια η οριστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων: … γενν. στις … και …, γενν. στις … και κατ’ εξαίρεση να οριστεί κοινή επιμέλεια (συνεπιμέλεια) του προσώπου των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων μεταξύ των διαδίκων μόνο ως προς τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής τους γενομένου δεκτού του σχετικού αιτήματος του αντιδίκου της και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της προκαταβάλλει, ως ασκούσα την επιμέλεια των προαναφερόμενων τέκνων των διαδίκων και για λογαριασμό τους, μηνιαίως και προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει στον εναγόμενο, ως ανάλογη διατροφή σε χρήμα, το ποσό των 850 Ευρώ μηνιαίως για το τέκνο των διαδίκων      και το ποσό των 800 Ευρώ μηνιαίως για το τέκνο των διαδίκων νομιμοτόκως από της επομένης της λήξης της προθεσμίας καταβολής κάθε μηνιαίας διατροφής και μέχρι εξοφλήσεως και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, καθώς και να κηρυχθεί η  απόφαση  ως προς την επιδικασθείσα διατροφή, προσωρινώς εκτελεστή και β) πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η από 15-11-2017 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./16-11-2017 αγωγή του ενάγοντος και να καθοριστεί η επικοινωνία του τελευταίου με τα ανήλικα τέκνα του, ως αναλυτικά αναγράφεται στο διατακτικό της παρούσας, ενώ το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να απειληθεί κατά της εναγομένης μητέρας χρηματική ποινή για κάθε παράβαση της ανωτέρω διάταξης, που αφορά στη ρύθμιση της επικοινωνίας του ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων. Τέλος, η δικαστική δαπάνη, πέραν των προ καταβληθέντων εξόδων, πρέπει να συμψηφιστεί εν όλω μεταξύ των διαδίκων, λόγω της ιδιότητας τους, ως συζύγων και συγγενών εξ αίματος (άρ. 179, 191 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την από 20-3-2018 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./3-4-2018 αγωγή της ενάγουσας και την από 15-11-2017 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./16-11-2017 αγωγή του ενάγοντος.

-Δέχεται εν μέρει την από 20-3-2018 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./3-4-2018 αγωγή της ενάγουσας.

-Αναθέτει αποκλειστικά στην ενάγουσα την οριστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων: …, γενν. στις … και …. γενν. στις … και κατ’ εξαίρεση ορίζει κοινή επιμέλεια (συνεπιμέλεια) του προσώπου των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων μεταξύ των διαδίκων μόνο ως προς τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής τους.

-Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια των προαναφερόμενων τέκνων των διαδίκων και για λογαριασμό τους, μηνιαίως και προκαταβολικά εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει στον εναγόμενο, ως ανάλογη διατροφή σε χρήμα, το ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) Ευρώ μηνιαίως για το τέκνο των διαδίκων … και το ποσό των οκτακοσίων (800) Ευρώ μηνιαίως για το τέκνο των διαδίκων … νομιμοτόκως από της επομένης της λήξης της προθεσμίας καταβολής κάθε μηνιαίας διατροφής και μέχρι εξοφλήσεως και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

-Κηρύσσει την απόφαση, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξη, προσωρινώς εκτελεστή.

-Δέχεται εν μέρει την από 15-11-2017 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ./16-11-2017 αγωγή του ενάγοντος.

-Ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα του: … γενν. στις … και … γενν. στις … και ορίζει ότι ο ενάγων έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους, ως εξής: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18:00 μ.μ. έως και ώρα 20:30 μ.μ., άλλως σε περίπτωση, που δεν καταστεί δυνατή η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, λόγω ασθένειας των τέκνων, ο ενάγων, κατ7 εξαίρεση, θα ασκεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του με τα τέκνα του, κατά την αμέσως επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και κατά τις ώρες, που αναφέρονται ανωτέρω, 2) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και από ώρα 10:00 π.μ. του Σαββάτου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της Κυριακής, 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εναλλάξ κατ’ έτος, και συγκεκριμένα από ώρα 11:00 π.μ της 24ης Δεκεμβρίου και έως και ώρα 20:00 μ.μ της 30ης Δεκεμβρίου, κατά τα μονά έτη και από ώρα 11:00 π.μ της 31ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της 6ης Ιανουαρίου, κατά τα ζυγά έτη, 4) κατά τις εορτές του Πάσχα, εναλλάξ κατ’ έτος, και συγκεκριμένα από ώρα 11:00 π.μ της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι και ώρα 13:00 μ.μ της Δευτέρας του Πάσχα, κατά τα μονά έτη και από ώρα 13:00 μ.μ της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι και ώρα 19:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά, κατά τα ζυγά έτη, 5) κατά τις θερινές διακοπές από ώρα 10:00 π.μ. της 1ης Ιουλίου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της 10ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 π.μ. της 1ης Αυγούστου έως και ώρα 20:00 μ.μ. της 10ης Αυγούστου. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάθε έτους, δεν θα ισχύει ο ως άνω ορισθείς υπό τον αριθμό (1) και (2) τρόπος επικοινωνίας του ενάγοντος με τα τέκνα του, προκειμένου να πραγματοποιήσει και η μητέρα τους διακοπές μαζί τους, 6) ο ενάγων θα παραλαμβάνει ο ίδιος τα τέκνα του από την οικία της μητέρας τους, με την οποία διαμένουν και θα τα επιστρέφει μετά το πέρας της επικοινωνίας στον ίδιο τόπο, κατά τις ώρες που αναφέρονται ανωτέρω. Κατ’ εξαίρεση και αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση της εναγομένης, τα τέκνα θα μπορεί να τα παραλάβει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και εξουσιοδοτημένο από τον ενάγοντα συγγενικό του πρόσωπο, 7) η εναγομένη πρέπει να εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία των τέκνων της με τον πατέρα τους μία φορά την ημέρα και να ενημερώνει τον ενάγοντα καθημερινά με γραπτό μήνυμα για το ημερήσιο πρόγραμμα των τέκνων τους και την κατάσταση της υγείας τους, 8) αμφότεροι οι διάδικοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ενόσω τα τέκνα τους θα βρίσκονται μαζί τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη τηλεφωνική επικοινωνία αυτών με τον άλλο γονέα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και 9) οι ημέρες και η διάρκεια της επικοινωνίας θα μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έγγραφης συμφωνίας των διαδίκων.

-Συμψηφίζει την, πέραν των προκαταβληθέντων εξόδων, δικαστική δαπάνη, εξ ολοκλήρου μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 18 Νοεμβρίου 2019, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ