ΜΕφΘεσ 454/2022 Προσβολή προσωπικότητας γονέα με την προσβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του με το τέκνο κατόπιν μετοίκησης της μητέρας στο εξωτερικό – Έλλειψη συντρέχοντος πταίσματος εκ της άρνησης του πατέρα επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

page1image3730128

Απόφαση

ΑΡΙΘΜΟΣ: 454/2022
TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Τσιρωνίδου, Εφέτη, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, και τη Γραμματέα Μπαλτατζή Εμορφίλη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 05.02.2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ….
ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ….
Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος με την υπ’ αριθ. έκθεσης κατάθεσης …/13-8-2018 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ζητούσε ό,τι ανέφερε σ’ αυτήν. Το ως άνω Δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 7151/2019 οριστική απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εναγόμενη με την υπ’ αριθ. έκθεσης κατάθεσης ΓΑΚ/ ΕΑΚ/…/25-10-2019 έφεσή της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Για τη συζήτηση αυτής ορίστηκε αρχική δικάσιμος η 29-05-2020 και μετά από ματαίωση της υπόθεσης, λόγω λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, ορίστηκε, βάσει της υπ’ αριθ. …/2020 Πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, νέα δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας
Κατά τη συζήτηση της έφεσης και κατά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της, η εκκαλούσα- εναγόμενη παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ενώ ο εφεσίβλητος-ενάγων παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, οι οποίοι (δικηγόροι) κατέθεσαν προτάσεις.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Η υπό κρίση, με αριθ. έκθεσης κατάθεσης ενδίκου μέσου στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/25-10- 2019 και με αριθ. έκθεσης προσδιορισμού δικογράφου του παρόντος Δικαστηρίου …/25-10-2019 έφεση, κατά της υπ’ αριθ. 7151/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, επί της με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης …/13-8-2018 αγωγής του ενάγοντος και ήδη εφεσιβλήτου, αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου (άρθρο 19 ΚΠολΔ, όπως ισχύει), για συζήτηση στην παρούσα δικάσιμο αλλά και παραδεκτώς με την κατάθεση παράβολου υπέρ του Δημοσίου και ειδικότερα του με αριθμ. …/2019 e – παράβολου, ποσού 100 ευρώ, το οποίο μνημονεύεται στην έκθεση που έχει συντάξει ο αρμόδιος γραμματέας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την κατάθεση της έφεσης, καθόσον η ένδικη έφεση ασκήθηκε στις 25-10-2019, ήτοι μετά την πρόσθεση της παραγράφου 4 στο άρθρο 495 ΚΠολΔ με το άρθρο 12 παρ.2 του Ν.4055/2012, με έναρξη ισχύος αυτής 2.4.2012 , όπως το άρθρο 495 του ΚΠολΔ ισχύει, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (Α 87) και την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου (495) του ΚΠολΔ από 23.1.2017, σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ.2 και 45 αντίστοιχα του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α240/22.12.2016). Περαιτέρω η έφεση έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, γεγονός που δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους και ούτε προκύπτει το αντίθετο από τα στοιχεία της δικογραφίας (άρθρα 511,513 παρ.1 στοιχ. β, 516 παρ.1, 517, 518 του ΚΠολΔ). Πρέπει επομένως η κρινόμενη έφεση να γίνει τυπικά δεκτή, ακολούθως δε να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της από το Δικαστήριο αυτό (άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ), με την ίδια τακτική διαδικασία.
2. Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων εξέθετε ότι παντρεύτηκε με την εναγόμενη με θρησκευτικό γάμο την 2- 11-2014, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο την …, γεννηθείσα την 26-2-2015. Ότι αρχές Ιουλίου 2015 η εναγόμενη εγκατέλειψε τη συζυγική στέγη με το ανήλικο τέκνο τους, ασκώντας εις βάρος του την υπ’ αρ. εκθ. κατ. …/2016 αγωγή επιμέλειας και διατροφής . Ότι και ο ίδιος άσκησε εις βάρος της την υπ’ αρ. …/2017 αγωγή επιμέλειας και επικουρικά ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του. Ότι επί των αγωγών αυτών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 20102/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία διέταξε την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων στην εναγόμενη, την υποχρέωση του εναγόμενου να καταβάλλει ως διατροφή υπέρ της ενάγουσας και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του το ποσό των 300,00 ευρώ και ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη θυγατέρα του. Ότι ιδίως ως προς το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του ορίστηκε η παραλαβή του εκ μέρους του από την κατοικία της εναγομένης επί της οδού … στην Πολίχνη, αλλά και η παράδοση αυτού σε αυτήν. Ότι δυνάμει της υπ’ αρ. …/23-7-2018 Πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … και κατόπιν σύνταξης του από 11-7-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού επιμέλειας, διατροφής, επικοινωνίας και του συμφωνητικού λύσης του γάμου τους, λύθηκε ο μεταξύ τους γάμος και ρυθμίστηκαν τα ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τον ίδιο τρόπο, όπως όριζε η παραπάνω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Ότι το Σάββατο 28-7-2018 παρέλαβε το ανήλικο τέκνο τελευταία φορά από την οικία της εναγόμενης και την Κυριακή το παρέδωσε σε αυτήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 11-7-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που συνυπέγραψαν για την επίτευξη της συμβολαιογραφικής Πράξης λύσης του γάμου τους. Ότι σύμφωνα με το συμφωνητικό κατά τη διάρκεια του 2018 προβλεπόταν δικαίωμα του ενάγοντος να παραλαμβάνει το ανήλικο τέκνο κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών από την 1-8-2018 έως και την 10-8-2018. Ότι κατόπιν επικοινωνίας του με την εναγόμενη συμφώνησαν το δικαίωμα επικοινωνίας του να πραγματοποιηθεί από την 4-8-2018 έως και την 13-8-2018 λόγω προγραμματισμένης εκδρομής της με το ανήλικο τέκνο της. Ότι την 4-8-2018, λίγη ώρα πριν αναχωρήσει για να παραλάβει το ανήλικο τέκνο, δέχθηκε κλήση από την εναγόμενη, η οποία τον ενημέρωνε ότι έχει φύγει στην Αμερική με το ανήλικο τέκνο της και ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα. Ότι η εναγόμενη είχε προσχεδιάσει τη φυγή της στην Αμερική μαζί με το ανήλικο τέκνο της, δίχως να τον ενημερώσει και δίχως να ζητήσει ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του, με σκοπό να τον στερήσει από τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος αυτού με το ανήλικο τέκνο του. Ότι κατά τη διάρκεια άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους, αλλά και στο πλαίσιο της δίκης που έλαβε χώρα ως προς τη ρύθμιση της άσκησης επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους, η εναγόμενη απέκρυψε τεχνηέντως ότι σκοπός της ήταν η μετακόμιση στη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το ανήλικο τέκνο τους, ενώ ετοίμαζε το ταξίδι αυτό από διετίας. Ότι και η έκδοση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2018, η οποία επισπεύσθηκε από πλευράς εναγόμενης, εντασσόταν στο πλαίσιο του σχεδίου της να κλείσει τις εκκρεμότητες που είχε και απερίσπαστη να ταξιδέψει με το ανήλικο τέκνο τους στη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ότι η ως άνω συμπεριφορά της εναγόμενης, με τη μεθοδευμένη απομάκρυνσή της και την εγκατάστασή της στη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το ανήλικο τέκνο τους, συνιστά βάναυση προσβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του ιδίου με το ανήλικο τέκνο του και προσβολή της προσωπικότητάς του και διατάραξη της αξιοπρέπειάς του και της εσωτερικής του γαλήνης. Βάσει των ανωτέρω, ζητούσε, όπως παραδεκτά περιόρισε το αίτημα της αγωγής του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (άρθρα 223, 295 παρ.1 και 297 ΚΠολΔ), να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγόμενης να του καταβάλει το ποσό των 60.000,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να διαταχθεί η προσωπική κράτηση της εναγόμενης έως ένα έτος και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική του δαπάνη.
Επί της αγωγής αυτής, που δικάστηκε αντιμωλία των διαδίκων, εκδόθηκε η εκκαλουμένη υπ’αριθμ. 7151/2019 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία, αφού έκρινε την αγωγή ορισμένη και νόμιμη [πλην α) του αιτήματος περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, αλλά και β) του αιτήματος περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης σε βάρος της εναγομένης, τα οποία και απέρριψε ως μη νόμιμα, μετά τον περιορισμό του αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό], δέχθηκε ακολούθως εν μέρει την αγωγή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και υποχρέωσε την εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 10.000 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και έως την πλήρη εξόφληση. Κατά της αποφάσεως αυτής η εναγομένη παραπονείται με την κρινόμενη έφεσή της, για τους λόγους που αναφέρει σε αυτήν και που συνίστανται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας την εξαφάνισή της, ώστε να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη η αγωγή του αντιδίκου της.
3. Από την εκτίμηση των υπ’ αρ. …/4-10-2018 και …/5-10-2018 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων … του …, … του … και … του … ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, τις οποίες προσκομίζει ο ενάγων κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγομένης, από την υπ’ αρ. …/4-12-2018 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος … του … ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, την οποία προσκομίζει μετ’ επικλήσεως η εναγόμενη κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του ενάγοντος, από τις ομολογίες των διαδίκων, όπως ειδικώς και περιοριστικούς αναφέρονται κατωτέρω, από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι σε ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδική μνεία κατωτέρω, δίχως, όμως, να παραλείπεται κανένα ως προς την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο μεταξύ τους την 2η Νοεμβρίου 2014, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, την …, γεννηθείσα την 26-2-2015. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν ήταν αρμονική, με αποτέλεσμα να φιλονικούν και να διαπληκτίζονται πολύ συχνά μεταξύ τους. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης επί της οδού …, σε κατοικία ιδιοκτησίας του παππού του ενάγοντος. Αμέσως όμως μετά τη γέννηση του ανήλικου τέκνου τους αποφάσισαν να λύσουν τον γάμο τους με την εναγόμενη να εγκαθίσταται μαζί με το ανήλικο τέκνο στην οικία των γονέων της στην οδό … στη Θεσσαλονίκη και τον ενάγοντα να διαμένει στην οικία των γονέων του στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 20102/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εκδοθείσας με την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, κατόπιν ασκήσεως αντίθετων αγωγών των διαδίκων αποφασίστηκε α) η οριστική ανάθεση της επιμέλειας της ανήλικης … στη μητέρα της, β) η υποχρέωση του ενάγοντος πατέρα να καταβάλλει στην εναγόμενη μητέρα ως διατροφή του ανήλικου τέκνου τους και για λογαριασμό του το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως, γ) η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο του, το οποίο θα ασκείτο εκ μέρους του 1) κάθε Τετάρτη από 17:30 μ.μ. έως και 20.30 μ.μ, 2) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από τις 10:00 π.μ. του Σαββάτου μέχρι και ώρα 20:00 μ.μ. της Κυριακής, 3) κάθε δεύτερη και τέταρτη Κυριακή κάθε μήνα από ώρα 12:00 έως και ώρα 20:00 μ,μ,, 4) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 16.30 μ.μ. έως και την 5η Ιανουάριου ώρα 19:00μ.μ. τα ζυγά έτη και από τις 22 Δεκεμβρίου και ώρα 16:30 μ.μ. έως και την 30η Δεκεμβρίου 19:00 μ.μ κατά τα μονά έτη, 5) κατά τις εορτές Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ. έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 19:00μ.μ. τα ζυγά έτη και από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 16:30 μ.μ. έως την Κυριακή του Θωμά και ώρα 19:00 μ.μ. τα μονά έτη, 6) κατά τις θερινές διακοπές 20 ημέρες εναλλάξ κάθε χρόνο και συγκεκριμένα από την 21η Ιουλίου έως την 30η Ιουλίου και από την 21η Αυγούστου έως την 30η Αυγούστου με ώρα παραλαβής 10:00 π.μ. και παράδοσης 20:00 μ.μ. τα μονά έτη και από την 1η Ιουλίου ως 10η Ιουλίου και από την 1η Αυγούστου έως την 10η Αυγούστου με ώρα παραλαβής 10:00 π.μ. και παράδοσης 20:00 μ.μ. τα ζυγά έτη. Επίσης, ορίστηκε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων θα παραλαμβάνεται από τον ενάγοντα από την κατοικία της μητέρας του και θα επαναφέρεται από τον πατέρα του σε αυτήν κατά τα ανωτέρω χρονικά σημεία. Επακολούθησε η σύνταξη της υπ’ αρ. …/23.7.2018 συναινετικής Πράξης λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … του …, με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία των διαδίκων για συναινετική λύση του γάμου τους, για συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους και την επικοινωνία του ενάγοντος με αυτό, η οποία καθορίστηκε με παρόμοιο τρόπο, όπως αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω, σύμφωνα με την ρύθμιση που έγινε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 20102/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Την Δευτέρα 30-7-2018 ο ενάγων ενημερώθηκε από την εναγόμενη κατόπιν τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ότι λόγω προγραμματισμένης εκδρομής δεν θα μπορούσε να του παραδώσει το ανήλικο τέκνο της από την 1-8-2018, όπως είχε υποχρέωση, τόσο από την προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. 20102/2017 απόφαση του προαναφερόμενου Δικαστηρίου, όσο και από την υπ’ αρ. …/23.7.2018 συναινετική πράξη λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου, λόγω προγραμματισμένης εκδρομής μαζί με το ανήλικο τέκνο τους. Ο ενάγων δέχθηκε την πρόταση της εναγόμενης να παραλάβει το ανήλικο τέκνο την 4-8- 2018 και να παραδώσει αυτό την 13-8-2018. Την 4-8-2018 η εναγόμενη, λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη παράδοση του ανήλικου τέκνου στον ενάγοντα, επικοινώνησε με τον τελευταίο και τον ενημέρωσε ότι έχει αναχωρήσει στην Αμερική με το ανήλικο τέκνο τους και ότι δεν πρόκειται να επιστρέφει στην Ελλάδα με αυτό. Περαιτέρω, από το προσκομισθέν εκ μέρους του ενάγοντος έγγραφο από το συνδρομητικό site advance.lexis.com, καταδεικνύεται ότι η εναγόμενη έχει δηλώσει ως διεύθυνση αυτή που αναφέρει στις προτάσεις της, ήτοι φέρεται κάτοικος της Πολιτείας Κεντάκι στην πόλη Λέξινγκτον (Lexington) επί της οδού … από τον Νοέμβριο του 2016. Σημειωτέον ότι τα ανωτέρω περιστατικά ουδόλως αμφισβητούνται ειδικώς από την εναγόμενη, συναγόμενης ομολογίας της περί των ακριβών συνθηκών απομάκρυνσής της από την Ελλάδα μαζί με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων. Ειδικότερα, η εναγόμενη ως απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μηχανολόγος μηχανικός στην ιδιότητά της και κάτοχος μεταπτυχιακού από το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στον τομέα της επιστήμης των υλικών, είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ. Για το σκοπό αυτόν από τα μέσα του 2016 ταξίδευε στις ΗΠΑ προκειμένου να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες της συνέχισης των σπουδών της αποκτώντας μόνιμη διαμονή στην πολιτεία του Κεντάκι τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2016. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το άρθρο 1518 παρ1 του ΑΚ περιεχόμενο της επιμέλειας αποτελεί και ο προσδιορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου. Με βάση την τελευταία διάταξη ο γονέας, στον οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου, έχει δικαίωμα καθορισμού του τόπου διαμονής του στα πλαίσια του οποίου μπορεί να απομακρύνει το τέκνο από την Ελλάδα και να το εγκαταστήσει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Ωστόσο, το δικαίωμα προσδιορισμού ή μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικώς, με αποκλειστικό σκοπό τη ματαίωση της επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να σταθμίζεται κάθε φορά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η διακοπή της επικοινωνίας με τον άλλο γονέα και να υποχωρεί έναντι αυτής, όταν η αναγκαιότητα της ενδεχόμενης προσωρινής ή διαρκούς αλλαγής του τόπου διαμονής ή τα πλεονεκτήματα που αυτή συνεπάγεται δεν ανταποκρίνονται προς το πραγματικό συμφέρον του τέκνου, διαφορετικά συντρέχει ενδεχομένως περίπτωση κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, που επισύρει τις συνέπειες των άρθρων 1532 και 1533 ή δικαιολογεί διαφορετική ρύθμιση της γονικής μέριμνας κατά το άρθρο 1536 λόγω μεταβολής των συνθηκών. Στην προκειμένη περίπτωση η ενέργεια της εναγομένης να απομακρυνθεί με το ανήλικο τέκνο της στο εξωτερικό, εγκαθιστάμενη στη χώρα των ΗΠΑ και δη ο τρόπος που αυτή έλαβε χώρα σαφέστατα κρίνεται καταχρηστικός. Και τούτο διότι δεν προϋπήρξε καμία συνεννόηση με τον ενάγοντα πατέρα ούτε προηγηθείσα ενέργεια της εναγομένης περί μεταρρύθμισης του τρόπου άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο τους, ενόψει των νέων συνθηκών που δημιουργούνταν με την εγκατάστασή της στο εξωτερικό, ώστε να συνεχιστεί η ακώλυτη επικοινωνία του ενάγοντος πατέρα με το ανήλικο τέκνο του προς εξασφάλιση της ομαλής ψυχοσωματικής του ανάπτυξης, που επιβάλλει την εξασφάλιση ακώλυτης επικοινωνίας και με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Αντιθέτως, η εναγόμενη λίγο πριν την οριστική της εγκατάσταση στη χώρα των ΗΠΑ μαζί με το ανήλικο τέκνο της προέβη στη σύνταξη της υπ’ αρ. …/23-7-2018 συναινετικής Πράξης λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … του …, δίχως να δηλώσει την παραπάνω πρόθεσή της και δίχως να έρθει σε συνεννόηση με τον ενάγοντα για τη ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο τους. Αντιθέτως, άφησε τον τελευταίο να πιστεύει ότι θα μπορεί ακωλύτως να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη θυγατέρα του, όπως αυτό είχε ορισθεί με την προμνησθείσα υπ’ αρ. 20102/2017 απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και είχε επιβεβαιωθεί με την προαναφερθείσα υπ’ αρ. …/23-7-2018 συναινετική πράξη λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου. Η παραπάνω συμπεριφορά της τελευταίας κρίνεται καταχρηστική και συνεπώς αδικοπρακτική, γεννηθείσας της αξίωσης του ενάγοντος πατέρα να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την υπαίτια και παράνομη πράξη της εναγομένης, ήτοι από τη στέρηση άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του και τη στεναχώρια που υπέστη από το γεγονός αυτό. Ζήτημα συνυπαιτιότητας του ενάγοντος ως προς την αδικοπρακτική συμπεριφορά της εναγομένης, από το γεγονός ότι αρνείται και αδιαφορεί να επικοινωνήσει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ανήλικη θυγατέρα του που διαβιώνει στις ΗΠΑ, δεν τίθεται, δοθέντος ότι αφενός δεν αποδείχθηκε καμία ενέργεια και καμία πρόταση της εναγομένης προς αυτόν, κατόπιν ενημέρωσής του ως προς την πρόθεση αλλαγής του τόπου κατοικίας της με την ανήλικη θυγατέρα τους και την εγκατάστασή τους στην Αμερική, για την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με τον ενάγοντα πατέρα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφετέρου επ’ουδενί ο προτεινόμενος τρόπος επικοινωνίας εκ μέρους της εναγόμενης δύναται να υποκαταστήσει την δια ζώσης επικοινωνία του ενάγοντος πατέρα με την ανήλικη θυγατέρα του, όπως αυτή έχει ήδη οριστεί με δικαστική απόφαση και συναποφασιστεί κατά τον ίδιο τρόπο από τους διαδίκους(βλ. την υπ’ αριθμ. …/23-7-2018 συναινετική πράξη λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου), και τα οφέλη που αποκομίζει η τελευταία ως προς την εξασφάλιση της ομαλής ψυχοσωματικής της ανάπτυξης. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων … του … και … του …, στο πλαίσιο των δοθεισών ενόρκων βεβαιώσεών τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνεται η άριστη σχέση που είχε ο ενάγων με την ανήλικη θυγατέρα του, αλλά και το αμέριστο ενδιαφέρον και η φροντίδα που επιδείκνυε γι’ αυτήν τα χρονικά διαστήματα της επικοινωνίας τους. Η κρίση του δικαστηρίου δεν αναιρείται από τα όσα αναφέρει η μάρτυρας της εναγόμενης και μητέρα της … του …, στη δοθείσα ένορκη βεβαίωσή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, περί αδιαφορίας του ενάγοντος ως προς την τήρηση του ορισθέντος δικαιώματος επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του, καθότι τα διατεινόμενα από αυτήν αφενός αναιρούνται από τα όσα αναφέρουν οι προμνησθέντες μάρτυρες του ενάγοντος, αφετέρου δεν κρίνεται πειστική η κατάθεση της ως άνω μάρτυρος ενόψει της στενής συγγενικής της σχέσης με την εναγόμενη θυγατέρα της. Επομένως, ο ισχυρισμός της εναγομένης περί συνυπαιτιότητας του ενάγοντος, τον οποίο (ισχυρισμό) πρόβαλε κατά την πρωτοβάθμια δίκη και τον επαναφέρει με σχετικό λόγο της κρινόμενης έφεσής της , πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη: του βαθμού της υπαιτιότητας της εναγομένης, όπως αυτός ανακύπτει από τα παραπάνω περιστατικά, του είδους της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης της αδικοπραξίας, όπως εκτενώς αναπτύχθηκαν ανωτέρω, της εκτάσεως της βλάβης του ενάγοντος, της περιουσιακής, κοινωνικής και προσωπικής κατάστασης των διαδίκων μερών, αλλά και της στενοχώριας και της ταλαιπωρίας που υπέστη ο ενάγων από το γεγονός ότι στερείται την επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του από τον Αύγουστο του 2018, το Δικαστήριο κρίνει, ότι ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης θα πρέπει να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει σε αυτόν το εύλογο ποσό των 10.000 ευρώ. Το προαναφερόμενο ποσό είναι ανάλογο με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης αλλά και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας (άρθ 2 παρ.1 και 25 του Συντάγματος, βλ. και ΑΠ 944/2017 ΤΝΠ Νόμος). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε ομοίως και επιδίκασε στον ενάγοντα το ίδιο ως άνω ποσό για την ίδια αιτία, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο(άρθρα 914,932,59 ΑΚ) και ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις, απορριπτόμενων, ως ουσιαστικά αβάσιμων, των σχετικών λόγων της ένδικης έφεσης. Κατόπιν αυτών, αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη έφεση ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ακόμη, πρέπει να καταδικασθεί η εκκαλούσα, λόγω της ήττας της, στα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος πρέπει να διαταχθεί να εισαχθεί στο δημόσιο ταμείο το καταβληθέν από την εκκαλούσα κατά την κατάθεση της κρινόμενης έφεσής της ως άνω παράβολο του δημοσίου, κατ’ άρθρο 495 παρ3 ΚΠολΔ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει κατ’αντιμωλίαν των διαδίκων την έφεση κατά της υπ’ αριθ. 7151/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία.
Δέχεται τυπικά και
Απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση.
Καταδικάζει την εκκαλούσα στα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
Διατάσσει την εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του παράβολου της εφέσεως που κατατέθηκε από την εκκαλούσα, όπως εκτίθεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Θεσσαλονίκη σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 1 Μαρτίου 2022.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ: ΤΝΠ QUALEX