Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 327/2015 (Προεδρική διαδικασία) –

Τμ. Ι΄: (12 ν. 4174/2013, όπως αντικατ. από το άρθρ. 41 ν. 4223/2013, 17 ν. 1337/1983, 24 ν. 4178/2013)

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Άρνηση χορήγησής (του) λόγω προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, τα οποία βεβαιώθηκαν κατόπιν οριστικοποίησης της οικείας έκθεσης αυτοψίας. Η διάταξη του άρθρ. 12 παρ. 2 του ν. 4174/2013, με την οποία προβλέπεται άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση, που ο φορολογούμενος έχει οφειλές στη φορολογική διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία, ή δεν έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, εισάγει θεμιτό περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας. Πρόκειται για πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πληττόμενου δημοσίου συμφέροντος, που συνίσταται στην απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η διάταξη δεν παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.

Εφόσον η προσφεύγουσα δεν ενημερώθηκε για την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, νομίμως ασκείται προσφυγή απευθείας στο Δικαστήριο.

Αιτιάσεις στην παρούσα δίκη (προσφυγή κατά της παράλειψης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας), οι οποίες στρέφονται κατά της έκθεσης αυτοψίας δεν είναι νόμιμες, γιατί αφενός η πράξη αυτή δεν ελέγχεται εν προκειμένω παρεμπιπτόντως, ενώ αφετέρου έχει οριστικοποιηθεί λόγω μη άσκησης ένστασης. Απόρριψη του ισχυρισμού ότι για το επίδικο ακίνητο εκδόθηκε πράξη περαίωσης υπαγωγής στον ν. 4178/2013 και ότι σε αυτήν δεν αναφέρεται η προσφεύγουσα ως ιδιοκτήτρια.