Διατροφή ανηλίκου· προσδιορισμός ύψους διατροφής· στοιχεία ορισμένου αγωγής διατροφής σε χρήμα ανηλίκου τέκνου λόγω διάστασης ή λύσης του γάμου των γονέων του. Ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας γονέα με τέκνο· διανυκτέρευση τέκνου πολύ μικρής ηλικίας με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα.

Κείμενο απόφασης: Αριθμός 264/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή … …, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 12 Ιουνίου 2020, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει τις παρακάτω υποθέσεις:

….

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-3-2020 αίτησή της, με αντικείμενο προσωρινή ανάθεση επιμέλειας και προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκων τέκνων, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης …/2020, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 15ης-5-2020 κατά την οποία και ματαιώθηκε λόγω της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων της Χώρας και ακολούθως ορίσθηκε αυτεπαγγέλτως από την Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δικάσιμος προς συζήτηση αυτής η στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη, οπότε η υπόθεση εγγράφηκε εκ νέου στο έκθεμα, ενώ ο ανταιτών ζητεί να γίνει δεκτή η προφορικά στο ακροατήριο ασκηθείσα ανταίτησή του με αντικείμενο προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικα τέκνα.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, I486, 1489, 1493 και 1497 του ΑΚ, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση τους, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν τούτο έχει περιουσία, της οποίας όμως τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του έξοδα και επιπλέον, τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευσή του (ΑΠ 416/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1681/2005  ΕλλΔνη 2006.461, ΑΠ 823/2000 ΠειρΝομολ 2002.133, ΕφΠειρ 155/2004 ΕλλΔνη 2005.1518), προκαταβάλλεται, δε, σε χρήμα κάθε μήνα, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι να καταβληθεί με άλλο τρόπο (ΕφΘεσ 2518/1995 ΕλλΔνη 1997.1163, ΕφΑθ 2176/1989 ΕλλΔνη 1992.179). Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (ΑΠ 823/2000 ΕλλΔνη 41.1597). Εξάλλου, η κατά τα άνω υποχρέωση των γονέων προς διατροφή του τέκνου τους, βαρύνει αυτούς, κατά το άρθρο 1489 εδ. 2 του ΑΚ, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Συνακόλουθα προς όλα τα παραπάνω, για το, κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ, ορισμένο της αγωγής διατροφής σε χρήμα ανήλικου τέκνου, λόγω διάστασης ή λύσης του γάμου των γονέων του, αρκεί να εκτίθενται στο δικόγραφο αυτής, η συγγενική σχέση ενάγοντος-εναγομένου, η έλλειψη εισοδημάτων του ανηλίκου και η αδυναμία του να εργαστεί, τα περιουσιακά στοιχεία του εναγομένου γονέα του, οι ανάγκες του που είναι προσδιοριστικές του ύψους της διατροφής, η οποία πρέπει να του καταβληθεί και το αιτούμενο, για όλες αυτές τις ανάγκες του, συνολικό ύψος της δαπάνης που αποτελεί την, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, ανάλογη διατροφή του, χωρίς να απαιτείται ο προσδιορισμός στο δικόγραφο της αγωγής με ακρίβεια και του απαραίτητου, για την κάλυψη κάθε επιμέρους ανάγκης του, που προκύπτει από τις συνθήκες της ζωής του, χρηματικού ποσού, καθώς και των εισοδημάτων και της οικονομικής δυνατότητας και του άλλου γονέα και των συγκεκριμένων δαπανών που βαρύνουν καθέναν από τους γονείς (ΑΠ 416/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της, εκθέτει ότι με τον καθ’ ου τέλεσε νόμιμο γάμο από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα και συγκεκριμένα τον …, ο οποίος γεννήθηκε στις 29-10-2016, και τον …-…, ο οποίος γεννήθηκε στις 9-11-2018. Ότι μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στην Τρίπολη και συνέχισαν να συμβιώνουν μέχρι το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, οπότε η έγγαμη συμβίωσή της με τον καθ’ ου διασπάσθηκε και αυτή μετοίκησε στην πατρική της οικία στα Ιωάννινα, όπου διαμένει μέχρι σήμερα, έχοντας αναλάβει εν τοις πράγμασι την επιμέλεια των τέκνων της. Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των παραπάνω τέκνων της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους μετά την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωση των διαδίκων γονέων τους, όπως και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει για λογαριασμό του κάθε τέκνου τους, ως προσωρινή συμμετοχή του σε χρήμα στη διατροφή του, μηνιαία διατροφή ποσού 333,00 ευρώ, προκαταβλητέα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, από την επίδοση της αιτήσεως και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση, διότι αυτά (ανήλικα) δεν μπορούν να αυτοδιατραφούν, λόγω της απορίας τους και της ανικανότητά τους προς εργασία, ενώ ο καθ’ ου πατέρας τους έχει τη δυνατότητα, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση, να καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί ο καθ’ ου στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο, η αίτηση, στο δικόγραφο της οποίας παραδεκτά, κατά το άρθρο 218 ΚΠολΔ, σωρεύονται δύο αιτήσεις, με αντικείμενο την προσωρινή ανάθεση επιμέλειας και την προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκων τέκνων, αντίστοιχα, αρμοδίως καθ’ ύλην, αλλά και κατά τόπον, φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686, 683 παρ.4, 39Α και 613 ΚΠολΔ), απορριπτόμενου του ισχυρισμού του καθ’ ου περί τοπικής αναρμοδιότητας του παρόντος Δικαστηρίου, αφού ληφθεί υπόψη προς τούτο και ο επείγων χαρακτήρας της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων. Περαιτέρω, η αίτηση τυγχάνει πλήρως ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα θεμελιωτικά των σωρευομένων αγωγικών αξιώσεων περιστατικά, κατά τα εν μέρει εκτιθέμενα και στη νομική σκέψη που τέθηκε ανωτέρω, αλλά και ως προς το στοιχείο της επείγουσας περίπτωσης και του επικείμενου κινδύνου, που εν προκειμένω κατά τα στο δικόγραφο ιστορούμενα συνίσταται το μεν στην έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των διαδίκων συζύγων ως προς τα ζητήματα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, που επιβάλλει την άρση της κατάστασης αυτής, το δε στις αυξημένες και άμεσες λόγω της μεταγκατάστασής τους από την Τρίπολη στα Ιωάννινα ανάγκες διατροφής των ανηλίκων τέκνων, τις οποίες δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει η μητέρα τους από μόνη της και η ικανοποίηση των οποίων βεβαίως δεν μπορεί να αναβληθεί. Είναι, δε, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, I486, 1489, 1493, 1496 εδ.α΄, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1518, 340, 345, 346 του ΑΚ, 176, 682, 728, 729, 730, 735 του ΚΠολΔ, χωρίς να δημιουργείται αμφισβήτηση από το όλο ιστορικό και το αιτητικό αυτής ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση της αιτούσας ως ενεργούσας για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, αναφορικώς με το αίτημα επιδίκασης προσωρινής διατροφής που αιτείται για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, σε περίπτωση που ανατεθεί σ’ αυτήν η άσκηση της επιμέλειας τους (πρβλ. ΜονΠρωτ.Γυθ. 36/2016 Αρμ 2017.632, ΜΠρΠατρ 1372/2014 ΕΦΑΔ 2014.1026), απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ’ ου. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί και περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο καθ’ ου η αίτηση επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, με δήλωσή του που καταχωρήθηκε επί της αιτήσεως, λόγω μη τηρήσεως πρακτικών, άσκησε ανταίτηση, με την οποία ζητεί να ρυθμισθεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανωτέρω τέκνα του, κατά τον οριζόμενο ειδικότερα, στο έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε, τρόπο, με την απειλή κατά της καθ’ ης προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για κάθε παράβαση της περί επικοινωνίας διατάξεως της απόφασης που θα εκδοθεί, καθώς και να καταδικασθεί η καθ’ ης στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων.

Η ανταίτηση, η οποία ασκήθηκε παραδεκτά προφορικά και αρμόδια ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686παρ. 6 του ΚΠολΔ), είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735, 947και 176 του ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την παραπάνω κύρια αίτηση λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους και γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η δίκη (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων … … για την αιτούσα/καθ’ ης η ανταίτηση και … … για τον καθ’ ου/ ανταιτούντα, που εξετάστηκαν ένορκα στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν, τις με αριθμούς …/2020 και …/2020 ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον της Ειρηνοδίκη Ιωαννίνων, που δόθηκαν με την επιμέλεια της αιτούσας χωρίς την προηγούμενη κλήτευση του καθ’ ου και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων έστω και χωρίς προηγούμενη κλήτευσή του (ΜΠΑθ 402/2018 ΤΝΠ Νόμος, 4946/2007 ΕλλΔνη 49.302, ΜΠΑθ 9701/2015 ΤΝΠ Νόμος), τις με αριθμούς …, …, …, …, …, …, … και …/4-6-2020 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Τρίπολης … …, που δόθηκαν με την επιμέλεια του καθ’ ου μετά από νομότυπη κλήτευση της αιτούσας (βλ. την υπ’ αριθμ. …/1-6-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων … …), όσα ανέπτυξαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων στο ακροατήριο και στη συνέχεια διέλαβαν στα σημειώματά τους που κατέθεσαν εντός της νόμιμης προθεσμίας και από όλη, γενικά, τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι σύζυγοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στα Ιωάννινα, στις 9-11-2013, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα και συγκεκριμένα, τον … …, ο οποίος γεννήθηκε στις 29-10- 2016, και τον …- … …, ο οποίος γεννήθηκε στις 9-11-2018. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και τελικά διακόπηκε οριστικά τον μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους, οπότε η αιτούσα μετοίκησε στα Ιωάννινα, τόπο καταγωγής της, και έκτοτε φιλοξενείται μαζί με τα τέκνα της στην εδώ πατρική της οικία, έχοντας αναλάβει εν τοις πράγμασι την άσκηση της επιμέλειας των δύο ανηλίκων τέκνων της. Επομένως, ενόψει της οριστικής διακοπής της συμβίωσης των διαδίκων, ανακύπτει ανάγκη δικαστικής επέμβασης για την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, δηλαδή ανακύπτει επείγουσα περίπτωση, που συνίσταται στην άμεση και επιτακτική ανάγκη ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων των ανηλίκων και επιβάλλει την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας τους. Τα ανήλικα, λόγω της ηλικίας τους, έχουν απόλυτη ανάγκη των μητρικών περιποιήσεων και της δυσαναπλήρωτης μητρικής στοργής και αγάπης. Η μητέρα τους τα αγαπά, έχει τη δυνατότητα να διαθέτει το χρόνο της γι’ αυτά και έχει τη θέληση να αφοσιωθεί στην ανατροφή τους. Περιποιείται και φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά της και έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους ιδιαίτερα έντονος ψυχικός δεσμός, παρέχει δε σ’ αυτά αγάπη, στοργή και θαλπωρή. Η ίδια εργάζεται ως παιδίατρος, κατέχοντας θέση …. στο …, αλλά η εργασία της αυτή, όπως πιθανολογείται, δεν την εμποδίζει στην επίδειξη της αρμόζουσας φροντίδας για τα ανήλικα τέκνα της, την οποία εξάλλου μέχρι σήμερα δεν έχει διαταράξει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της. Αυτή σήμερα τελεί σε άδεια ανατροφής τέκνου η οποία λήγει τον προσεχή μήνα Ιούλιο, οπότε, είτε θα επιστρέψει στην εργασία της στην Τρίπολη και θα συνδράμεται στην ανατροφή των τέκνων της από βοηθό, όπως έπραττε και κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον καθ’ ου, είτε θα ιδιωτεύσει στα Ιωάννινα, όπου, όπως αναφέρθηκε, συμβιώνει με τους γονείς της, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να της παράσχουν κάθε βοήθεια στην ανατροφή των τέκνων της κατά τη διάρκεια της, λόγω της τυχόν επαγγελματικής της απασχόλησης, απουσίας της. Ο διάδικος πατέρας αναμφισβήτητα αγαπά τα παιδιά του και είναι εξ ίσου ικανός να αναλάβει την ανατροφή τους. Όμως, λόγω της μικρής ηλικίας των ανηλίκων και του ψυχικού δεσμού τους με τη μητέρα τους, τον οποίο, όπως πιθανολογείται, έχει ενισχύσει το μεν το γεγονός ότι πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους περνούσαν περισσότερο χρόνο με αυτήν, κατά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που αυτή απουσίαζε από την εργασία της λόγω των αδειών λοχείας και ανατροφής που λάμβανε και κατά τα οποία (χρονικά διαστήματα) ο πατέρας τους αναγκαστικά έλειπε από το σπίτι τους λόγω της δικής του επαγγελματικής απασχόλησης, το δε ότι από τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων τους διαμένουν συνεχώς με τη μητέρα τους, λαμβανομένης δε υπόψη και της επιβαλλόμενης μη εκ νέου διατάραξης του μέχρι τώρα τρόπου ζωής τους και της μη συνεχούς αλλαγής του προσώπου που επιμελείται αυτά, κρίνεται ότι το συμφέρον τους υπαγορεύει τη μη απόσπασή τους από τη μητέρα τους, στην οποία καμιά μομφή δεν μπορεί να αποδοθεί, καθόσον, με τη στάση που επέδειξε μέχρι σήμερα, μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στην άσκηση της επιμέλειάς τους. Δεν πιθανολογήθηκε βάσιμα ότι μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων η μητέρα δυσχεραίνει με τη στάση της την επικοινωνία των ανηλίκων με τον πατέρα τους, όπως κατατέθηκε από τη μάρτυρα του τελευταίου. Αλλά και υπό την εκδοχή ότι τούτο είναι αληθές, εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν υποδηλώνεται έλλειψη ικανότητας της μητέρας για την ορθή διαπαιδαγώγηση των τέκνων της.

Ενόψει των ανωτέρω, το δικαστήριο, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το συμφέρον των ανηλίκων και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό και συναισθηματικό αλλά και της εν γένει διαμορφώσεως της προσωπικότητάς τους, συνεκτιμώντας την πολύ μικρή ηλικία τους, κρίνει ότι το συμφέρον τους υπαγορεύει η επιμέλειά τους, η οποία περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή τους καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής τους, να ανατεθεί προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για τη ρύθμιση του ίδιου θέματος στην αιτούσα μητέρα τους, η οποία είναι απόλυτα κατάλληλη και ανταποκρίνεται ήδη πλήρως στο λειτουργικό αυτό καθήκον. Συνακόλουθα, εφόσον πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, που συνίσταται στην, ενόψει της διάστασης των γονέων τους, ανάγκη νομικής ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων των ανηλίκων, πρέπει η αίτηση της αιτούσας μητέρας των ανηλίκων, ως προς το μέρος της αυτό, να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, και, προσωρινά, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του ίδιου θέματος, να ανατεθεί, αποκλειστικά στην μητέρα τους η επιμέλεια των ανηλίκων … και …- … Πιθανολογήθηκε, ακολούθως, ότι τα ανήλικα στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας τους είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να εργαστούν ή να ασκήσουν οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να διαθρέψουν μόνα τους τούς εαυτούς τους. Επομένως, έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα, ως στερούμενα προσόδων και όντας ανίκανα προς αυτοσυντήρησή τους, έναντι των γονέων τους, που ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις τους. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω φιλοξενούνται στην πατρική οικία της μητέρας τους και επομένως προς το παρόν δεν επιβαρύνονται με δαπάνες στέγασης, ούτε και με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας αυτής (θέρμανσης, ηλεκτρισμού, κλπ). Λόγω της ηλικίας τους δεν φοιτούν ακόμη σε σχολείο, ούτε επιδίδονται σε κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες που θα απαιτούσαν επιπρόσθετη δαπάνη. Ιδιαίτερα προβλήματα υγείας τα ανήλικα δεν έχουν, η δαπάνη δε αντιμετώπισης τυχόν τέτοιων προβλημάτων καλύπτεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από το δημόσιο ασφαλιστικό φορέα των ιατρών γονέων τους, στον οποίο είναι έμμεσα ασφαλισμένα. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσής τους, ήτοι τροφής, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού, κλπ είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιού αντίστοιχης μ’ αυτά ηλικίας, που ζει υπό παρόμοιες μ’ αυτά συνθήκες και της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων του, καταστάσεως. Πιθανολογήθηκε, ακόμη, ότι ο πατέρας των ανηλίκων εργάζεται ως επικουρικός ιατρός στη … κλινική του … και από την εργασία του αυτή, που αποτελεί τη μόνη πηγή εισοδήματος του, έχει ετήσιες αποδοχές 30.406 ευρώ (βλ. την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν οι διάδικοι σύζυγοι για το φορολογικό έτος 2018), επομένως οι μηνιαίες αποδοχές του διαμορφώνονται σε 2.533 ευρώ περίπου. Διαμένει σε μισθωμένη οικία στην Τρίπολη, για την οποία καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ, επιβαρυνόμενος παράλληλα και με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας αυτής (θέρμανσης, ηλεκτρισμού, κλπ) και είναι ιδιοκτήτης ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου CRV, 1600 κ.ε., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2019. Δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει άλλη ακίνητη ή οποιαδήποτε κινητή περιουσία, προσοδοφόρα ή όχι, δεν βαρύνεται κατά νόμο με τη διατροφή άλλου προσώπου, πλην των ως άνω ανηλίκων τέκνων του, ο ίδιος δε είναι υγιής και δεν βαρύνεται με ιδιαίτερες άλλες δαπάνες, πλην των συνήθων για διατροφή και συντήρησή του. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε ήδη, η μητέρα των ανηλίκων εργάζεται ως νοσοκομειακή ιατρός και οι τακτικές ετήσιες αποδοχές της από την εργασία της αυτή για το φορολογικό έτος 2018 ανήλθαν σε 24.775 ευρώ, ήτοι ποσό 2.065 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, καθώς στην παρούσα χρονική στιγμή τελεί σε άδεια και δεν εκτελεί εφημερίες στο νοσοκομείο, ο βασικός μισθός της περιορίζεται στο ποσό των 1.400 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, αυτή είναι ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στα Ιωάννινα, το οποίο εκμισθώνει έναντι μηνιαίου μισθώματος 300 ευρώ (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2018). Επομένως, επί του παρόντος τα μηνιαία εισοδήματα της μητέρας των ανηλίκων πιθανολογείται ότι ανέρχονται στο ποσό των 1.700 ευρώ. Διαμένει με τα ανήλικα στην πατρική της οικία και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνες ενοικίου, ή με τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας αυτής, ιδίως αυτά που αφορούν τις δαπάνες θερμάνσεως και καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι προτίθεται να μετοικήσει άμεσα σε μισθωμένη οικία και έτσι πρόκειται αυτή και τα τέκνα της να επιβαρυνθούν με δαπάνες στέγασης δεν κρίνεται πειστικός, καθώς λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που έχει μεσολαβήσει από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων συζύγων, πιθανολογείται ότι εφόσον αυτή είχε αληθή πρόθεση να πράξει κάτι τέτοιο θα είχε προβεί μέχρι σήμερα στη μίσθωση κατοικίας. Δεν διαθέτει οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία, προσοδοφόρα ή όχι, δεν επιβαρύνεται και με τη διατροφή άλλου προσώπου, πλην των ως άνω ανηλίκων τέκνων της, ούτε έχει άλλες υποχρεώσεις, εκτός των ως άνω και εκείνων για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της ζωής της. Επίσης, αυτή επιμελείται αυτοπροσώπως τα παιδιά της και παρέχει σ’ αυτά κάθε είδους εξυπηρετήσεις και φροντίδες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συνδέονται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητές σε χρήμα. Οι προσωπικές αυτές υπηρεσίες, λόγω και της μικρής ηλικίας των ανηλίκων, κατά την οποία δεν έχουν αυτά δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν, αποτιμώνται μηνιαίως στο ποσό των 60,00 ευρώ για το κάθε τέκνο. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ήδη, το δικαστήριο πιθανολογεί ότι, με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων των ανηλίκων και λαμβανομένων υπόψη των συνολικών πραγματικών διατροφικών αναγκών των τελευταίων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους, με συνεκτίμηση και των συνθηκών ζωής και των δυνάμεων των γονέων τους, από τις οποίες αυτές συμπροσδιορίζονται, η απαιτούμενη ανάλογη διατροφή γι’ αυτά ανέρχεται στο ποσό των 400,00 ευρώ το μήνα για καθένα εξ αυτών, στο οποίο (ποσό) συνυπολογίζεται και η παροχή της προσωπικής εργασίας και των φροντίδων της μητέρας τους και οι λοιπές παροχές της προς αυτά. Από την εκτίμηση και τη σύγκριση των δυνάμεων των γονέων των ανηλίκων, δεδομένου ότι με την αίτηση επιδιώκεται μόνο η επιδίκαση ποσού, που αντιστοιχεί στην προς συνεισφορά υποχρέωση του καθ’ ου στην ανάλογη διατροφή τους και όχι το προσδιοριζόμενο από τις ανάγκες τους συνολικό ποσό διατροφής τους, κρίνεται ότι ο καθ’ ου βαρύνεται με μέρος της συνολικής διατροφής τους, ποσού 200,00 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο, ενώ με το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται προς συμπλήρωση της ανάλογης μηνιαίας προσωρινής διατροφής του καθενός βαρύνεται η μητέρα τους, η οποία έχει την οικονομική δυνατότητα να το προσφέρει, με παροχές είτε σε είδος (με την προσωπική της, καθημερινή φροντίδα) είτε σε χρήμα (από το προσωπικό της εισόδημα), ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής τους. Τα παραπάνω ποσά της προσωρινής διατροφής των ανηλίκων πρέπει να προκαταβάλλει ο καθ’ ου για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης. Συνεπώς, εφόσον επιπρόσθετα πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση, συνιστάμενη στην άμεση και επιτακτική ανάγκη των δικαιούχων της διατροφής, που επιβάλλει να διαταχθεί το, διαλαμβανόμενο στο διατακτικό, ασφαλιστικό μέτρο, πρέπει η κρινόμενη αίτηση της αιτούσας ως προς το αίτημα διατροφής των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι το συμφέρον των ανηλίκων επιβάλει να έχουν επικοινωνία με τον πατέρα τους, ώστε να ενισχυθεί ήδη από τη μικρή ηλικία στην οποία αυτά βρίσκονται ο μεταξύ πατέρα και τέκνων ψυχικός δεσμός, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξη τους, ο ανταιτών, δε, έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να φροντίζει και να παρέχει στα ανήλικα τις περιποιήσεις που χρειάζονται κατά το χρόνο επικοινωνίας του με αυτά, ιδιαίτερα ο μόλις 1½ έτους ανήλικος …- …, συνεπικουρούμενος από την πατρική του οικογένεια. Με βάση το συμφέρον των ανηλίκων και λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της διαμονής πατέρα και τέκνων σε διαφορετικές πόλεις, απέχουσες μεταξύ τους σε μεγάλη απόσταση, όπερ δυσχεραίνει πρακτικά την επικοινωνία τους σε τακτική εβδομαδιαία βάση, κρίνεται ότι η επικοινωνία τους με τον ανταιτούντα πατέρα τους πρέπει να γίνεται ως εξής: α/ από ώρα 10.00 πρωινή του πρώτου Σάββατου κάθε μήνα έως ώρα 19.00 της Τρίτης που έπεται του Σάββατου αυτού και από ώρα 10.00 πρωινή του τρίτου Σάββατου κάθε μήνα έως ώρα 19.00 της Τρίτης που έπεται του Σάββατου αυτού, β) κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, τα μονά έτη από ώρα 12.00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19.00 της 29ης Δεκεμβρίου και τα ζυγά έτη από ώρα 12.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19.00 της 6ης Ιανουάριου, γ) κατά την περίοδο του Πάσχα, κατά τα μονά έτη από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας έως και ώρα 20.00 της Κυριακής του Πάσχα και τα ζυγά έτη από ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως και ώρα 20.00 της Κυριακής του Θωμά, δ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, από ώρα 10.00 της 20ης Ιουλίου έως ώρα 19.00 της 30ης Ιουλίου και από ώρα 10.00 της 20ης Αυγούστου έως ώρα 19.00 της 30ης Αυγούστου. Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα του από την κατοικία τους στα Ιωάννινα, όπου και θα τα επιστρέφει προσωπικά ο ίδιος. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας, ανταποκρίνεται στο συμφέρον τους, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η επιβαλλόμενη, για λόγους ομαλής ψυχοσωματικής αναπτύξεώς τους, επικοινωνία με τον διάδικο πατέρα τους ρυθμίζεται ήδη κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στην ηλικία τους και τις εν γένει περιστάσεις, ενώ συγχρόνως παρέχει στον ανταιτούντα τη δυνατότητα άμεσης γνώσης για την ανάπτυξη των τέκνων του και παρακολούθησης της όλης κατάστασής τους. Πρέπει, επομένως, δεδομένου ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση, η κρινόμενη ανταίτηση να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με τα ανήλικα παιδιά του, όπως ανωτέρω ορίζεται. Πρέπει, επίσης, για την περίπτωση που η καθ’ ης η ανταίτηση παραβιάσει τις παραπάνω, περί επικοινωνίας, διατάξεις της παρούσας, να απειληθεί κατ’ αυτής χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, όπως επίσης ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω της συγγενικής τους σχέσης (πρώτου βαθμού-πατέρα και τέκνων) και της συζυγικής τους σχέσης (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και την προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση.

Α. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα μητέρα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, … και …- …

Υποχρεώνει τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλλει προσωρινά στην αιτούσα, στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, ως προσωρινή διατροφή για κάθε ανήλικο τέκνο τους … και …-…, ήτοι συνολικό ποσό τετρακοσίων (400,00) ευρώ, από την επίδοση της αίτησης και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Β. Δέχεται εν την προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, … και …- …, και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους ως εξής: α/ από ώρα 10.00 πρωινή του πρώτου Σάββατου κάθε μήνα έως ώρα 19.00 της Τρίτης που έπεται του Σάββατου αυτού και από ώρα 10.00 πρωινή του τρίτου Σάββατου κάθε μήνα έως ώρα 19.00 της Τρίτης που έπεται του Σάββατου αυτού, β) κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, τα μονά έτη από ώρα 12.00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19.00 της 29ης Δεκεμβρίου και τα ζυγά έτη από ώρα 12.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19.00 της 6ης Ιανουάριου, γ) κατά την περίοδο του Πάσχα, κατά τα μονά έτη από ώρα 12.00 της Μεγάλης Δευτέρας έως και ώρα 20.00 της Κυριακής του Πάσχα και τα ζυγά έτη από ώρα 12.00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως και ώρα 20.00 της Κυριακής του Θωμά, δ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, από ώρα 10.00 της 20ης Ιουλίου έως ώρα 19.00 της 30ης Ιουλίου και από ώρα 10.00 της 20ης Αυγούστου έως ώρα 19.00 της 30ης Αυγούστου. Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει τα τέκνα του από την κατοικία τους στα Ιωάννινα, όπου και θα τα επιστρέφει προσωπικά ο ίδιος.

Απειλεί κατά της καθ’ ης η ανταίτηση χρηματική ποινή ποσού τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα για κάθε παραβίαση της αμέσως ανωτέρω διάταξης.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά τους έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στα Ιωάννινα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 2 Ιουλίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.