Μ.Π.Ροδόπης 132/2018 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)


ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ α) ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ β) ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ (1515 Α.Κ.). 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ.

Περίληψη:

Η ένδικη αίτηση κρίνεται μη νόμιμη, διότι αφού η ανήλικη κόρη των διαδίκων είναι και παραμένει εκτός γάμου τέκνο η γονική μέριμνα ανήκει αλλά και ασκείται εκ του νόμου αποκλειστικά από την καθής η αίτηση – μητέρα. Ο αιτών – πατέρας με την εκούσια αναγνώριση της ανήλικης ως φυσικό του τέκνο, έγινε μόνο φορέας της γονικής μέριμνας της ανήλικης, όχι όμως και της άσκησής της, αφού όπως προκύπτει από το όλο εισαγωγικό της δίκη δικόγραφο, ούτε έπαψε η γονική μέριμνα της καθής η αίτηση – μητέρας, ούτε αδυνατεί η τελευταία να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, οπότε κι ο καθού η αίτηση θα αποκτούσε αυτοδικαίως την άσκησή της.

Σε κάθε περίπτωση, κι αν ήθελε το ένδικο δικόγραφο εκτιμηθεί ως αίτηση αφαίρεσης της γονικής μέριμνας από την καθής η αίτηση και μητέρα της ανήλικης λόγω κακής άσκησής της, και ανάθεσης αυτής στον αιτούντα – πατέρα, αυτή όφειλε να δικαστεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κι όχι με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Κείμενο απόφασης: 

«ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Κοσμία Γιαννούση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς της σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Του αιτούντος:  ….

Της καθής η αίτηση: ….

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 26/01/2018 αίτησή του, συζήτηση της οποίας ορίσθηκε αρχικά η 14η Φεβρουαρίου 2018, οπότε και αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως και κατά την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου πινακίου, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 1515 αρ.1 και 2 του ΑΚ, η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του από τον φυσικό του πατέρα, αποκτά και αυτός τη γονική μέριμνα, που όμως την ασκεί αν έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας (λόγω θανάτου ή κηρύξεώς της σε αφάνεια ή έκπτωσης της μητέρας κατ’ άρθρο 1538 ΑΚ) ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς (όπως, ανικανότητα ή περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία) ή πραγματικούς (περιπτώσεις αδυναμίας ή δυσχέρειας επικοινωνίας με το τέκνο, όπως αποδημίας ή ασθένειας της μητέρας), οπότε την αναπληρώνει αυτός στην άσκησή της, σε κάθε άλλη περίπτωση με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ιδίου του πατέρα εφ’ όσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, όπως ιδίως όταν συμφωνεί η μητέρα. Η δικαστική απόφαση μπορεί να αναθέτει την άσκηση της γονικής μέριμνας είτε αποκλειστικά στον πατέρα είτε στον πατέρα από κοινού με τη μητέρα είτε ολόκληρης της γονικής μέριμνας ή ορισμένων μόνο λειτουργιών της, σε κάθε περίπτωση πάντοτε με τη συμφωνία της μητέρας, που εδώ είναι απαραίτητη.

Επομένως, αν υπάρχει εκούσια αναγνώριση του τέκνου και παύση της γονικής μέριμνας της μητέρας, τότε ο πατέρας αποκτά αυτοδικαίως όχι μόνο τη γονική μέριμνα αλλά και την άσκησή της (ΕφΘεσ 1330/2004 «ΝΟΜΟΣ», ΕφΘεσ 3025/1998 Αρμ 1999.54).

Με την ένδικη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι από τις εκτός γάμου σχέσεις του με την καθής η αίτηση γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2016 η ανήλικη κόρη τους, την οποία αυτός αναγνώρισε εκούσια, δυνάμει της υπ’αριθμ. συμβολαιογραφικής πράξης αναγνωρίσεως. Ότι αρχές Μαΐου 2016 άρχισαν οι μεταξύ τους διαπληκτισμοί οι οποίοι αφορούσαν τον τρόπο ανατροφής του τέκνου τους, με την καθής η αίτηση τελικά τον Ιούνιο του 2016 να εγκαταλείπει την κοινή στέγη τους και να μετοικεί με την ανήλικη κόρη τους στην Ορεστιάδα, όπου και εργάζεται σε νυκτερινό κέντρο. Ότι συνεπεία της συμπεριφοράς της καθής προς το τέκνο τους, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδος άσκησε την με αριθμό 314/161/20-9-2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας περί αφαίρεσης της επιμέλειας της κόρης τους από την καθής, η οποία, όμως, απορρίφθηκε. Ότι παρά την απόρριψη της ανωτέρω αίτησης, το ανήλικο τέκνο τους διαμένει, πλέον, με τον ίδιο στην Κομοτηνή, το οποίο και φροντίζει με την βοήθεια της μητέρας του.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, όπως τα πραγματικά περιστατικά ειδικότερα εκτίθενται στην αίτηση, κι επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να του ανατεθεί προσωρινά αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας άλλως η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου, εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου τους.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η ένδικη αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 ΚΠολΔ επ.), ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 683 επ. ΚΠολΔ), ως τον πλησιέστερο στον τόπο εκτέλεσης δικαστήριο, ήτοι το Πρωτοδικείο Ροδόπης, συνεπεία συντρέχουσας δωσιδικίας του τόπου εκτελέσεως με τον τόπο κατοικίας της καθής η αίτηση, καθόσον η αιτούμενη από τον αιτούντα άσκηση αποκλειστικά προσωρινά της γονικής μέριμνας άλλως άσκησης αποκλειστικά προσωρινά της επιμέλειας της ανήλικης κόρης του θα τελείται στον τόπο κατοικίας του, ήτοι στην Κομοτηνή.

Εξάλλου, υπό την προπαρασκευαστική εργασία του ΚΠολΔ (σχέδιο Πολ.Δικονομίας σελ.239), ορίζεται πως αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο είναι κι αυτό της κατοικίας του αιτούντος, για την ταχύτερη κι ολιγοδάπανη εκδίκαση της αιτήσεως, ενόψει της φύσεως του αιτούμενου μέτρου (ΜΠρΠειρ 1540/2014, 35/1993 ΜΠρΟρεσ «ΝΟΜΟΣ», Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας Ερμηνεία ΚΠολΔ τ.ΙΙ – Κράνης, άρθρο 683 σημ.6, Χαρ.Απαλαγάκη «Κώδικα Πολικής Δικονομίας – ερμηνεία4η σελίδα της υττ’αριθμ’ · /2018απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)κατ’ άρθρο», Χ.Τριαναφυλλίδης/Π.Ρεντούλης, άρθρο 684 σημ.2, 6).

Ωστόσο, η ένδικη αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μόνο ως προς τον αιτούντα – πατέρα ατομικά σε βάρος της καθής η αίτηση και μητέρας της ανήλικης κι όχι και για λογαριασμό της ανήλικης κόρης του, διότι σε δίκες σχετικές με την επικοινωνία αλλά και την ανάθεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, διάδικοι καθίστανται οι γονείς των τέκνων, οι οποίοι διαφωνούν στην ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Συνεπώς, κατά το μέρος, που το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, δεν ασκείται ατομικά και μόνο από τον έναν γονέα κατά του άλλου, αλλά ασκείται και υπό την ιδιότητά του γονέα ως ασκούντα τη γονική μέριμνα του τέκνου του και για λογαριασμό του, κρίνεται απορριπτέο ως απαράδεκτο, ελλείψει νομιμοποίησης του τέκνου να καταστεί διάδικος στην ένδικη δίκη.

Επομένως, η ένδικη αίτηση κατά το μέρος που έχει ασκηθεί από τον αιτούντα και για λογαριασμό της ανήλικης κόρης του, πρέπει να απορριφθεί ως προς αυτήν ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησής της.

Ακολούθως, η ένδικη αίτηση κρίνεται μη νόμιμη, διότι αφού η ανήλικη κόρη των διαδίκων είναι και παραμένει εκτός γάμου τέκνο η γονική μέριμνα ανήκει αλλά και ασκείται εκ του νόμου αποκλειστικά από την καθής η αίτηση – μητέρα. Ο αιτών – πατέρας με την εκούσια αναγνώριση της ανήλικης ως φυσικό του τέκνο, έγινε μόνο φορέας της γονικής μέριμνας της ανήλικης, όχι όμως και της άσκησής της, αφού όπως προκύπτει από το όλο εισαγωγικό της δίκη δικόγραφο, ούτε έπαψε η γονική μέριμνα της καθής η αίτηση – μητέρας, ούτε αδυνατεί η τελευταία να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, οπότε κι ο καθού η αίτηση θα αποκτούσε αυτοδικαίως την άσκησή της.

Σε κάθε περίπτωση, κι αν ήθελε το ένδικο δικόγραφο εκτιμηθεί ως αίτηση αφαίρεσης της γονικής μέριμνας από την καθής η αίτηση και μητέρα της ανήλικης λόγω κακής άσκησής της, και ανάθεσης αυτής στον αιτούντα – πατέρα, αυτή όφειλε να δικαστεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κι όχι με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση, ενώ τα δικαστικά έξοδα της καθής η αίτηση πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, συνεπεία της ήττας του, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα (άρθρο 176 ΚΠολΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ (για τη δημοσίευση)

Δικάζει αντιμωλίαν των διαδίκων. Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στην Κομοτηνή, στις ..2018.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

Πηγή: Τετράβιβλος