Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε –κατόπιν σχετικών καταγγελιών κατά των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ– ότι για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται εξ αρχής καταγραφή των εν λόγω κλήσεων, αφού μια τέτοια επεξεργασία δεν εμπίπτει στη διάταξη του άρ. 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006.

Με τη διάταξη αυτή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η καταγραφή μιας συνομιλίας επαγγελματικού χαρακτήρα, μόνο όταν είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη συνομιλία έλαβε χώρα και είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο και όχι γενικά σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα.

Συνεπώς, νόμιμο είναι να καταγράφονται πράξεις που αποτελούν συναλλαγή ή έστω προκαταρκτικό τμήμα συναλλαγής, όπως για παράδειγμα το γεγονός της αποδοχής από έναν συνδρομητή συγκεκριμένης προσφοράς.

Αντίθετα, κλήσεις που πραγματοποιούνται για σκοπό προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ακόμα κι αν πρόκειται για κλήσεις προς συνδρομητή (πελάτη) του υπευθύνου επεξεργασίας, δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η ως άνω διάταξη.

Πηγή: Legalnews24.gr