Οι ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο προβλέπουν μεταξύ άλλων:

Καταβολή πάγιου τέλους 9,5 ευρώ, για τη χορήγηση από τα κτηματολογικά βιβλία πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου ή προσώπου. Όταν δε το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από μία ενότητες δικαιωμάτων καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους 4,5 ευρώ για κάθε επιπλέον της μιας ενότητας

Ατελής αποστολή από τον υποθηκοφύλακα προς το γραφείο κτηματογράφησης του αντιγράφου της περίληψης της πράξης και του αντιγράφου της πράξης με την οποία επέρχονται οι μεταβολές επί δικαιωμάτων που έχουν ήδη καταχωρισθεί με τις αρχικές δηλώσεις

Εισάγεται νέα διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για την εξέταση της αίτησης διόρθωσης το γραφείο κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση με την οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Η έκθεση φτάνει στους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν προθεσμία 30 ημερών είτε να διορθώσουν είτε να εκφράσουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους

– Ξεκινούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων. Κάθε επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και αποτελείται από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη, έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, έναν νομικό, έναν συμβολαιογράφο και έναν μηχανικό