Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/ Γ/ 172335/16-02-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στα μισθωτήρια συμβόλαια, δίδεται προθεσμία 4 μηνών στους ιδιοκτήτες ακινήτων από τις 16 Φεβρουαρίου, να εκδώσουν (εφόσον δεν έχουν ήδη εκδώσει) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά πεδία της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως υπόχρεος νοείται ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή ο διαχειριστής του κτιρίου ως εντολοδόχος των ιδιοκτητών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το ΠΕΑ απαιτείται όταν πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο. Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης, καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής.