Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4403/2016, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ.

Σκοπός των Οδηγιών αυτών είναι ο συντονισμός των εθνικών διατάξεων των κρατών –μελών, όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τη μορφή και το περιεχόμενο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης, τις χρησιμοποιούμενες βάσεις επιμέτρησης, καθώς και τη δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των μετόχων, των εταίρων και των τρίτων.

Στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών αυτών εμπίπτουν η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και οι προσωπικές εταιρείες, εφόσον ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.

Οι εν λόγω Οδηγίες, διέπονται από την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη ελάφρυνσης των διοικητικών βαρών και απλοποίησης των διαδικασιών, ως βασικό παράγοντα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Ο νόμος 4403/2016 επιφέρει μία σειρά τροποποιήσεων στις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, του Νόμου 3190/1955 για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και του Νόμου 4072/2012 για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Παράλληλα, με το άρθρο 56 δίνεται νέα παράταση, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών μικρών επιχειρήσεων σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (άρθρο 60 Νόμου 4307/2014, γνωστός και ως «Νόμος Δένδια»).

Με το Κεφάλαιο Β’ του Νόμου 4403, επιδιώκονται διορθωτικές παρεμβάσεις στο ν. 4314/2014 (Α ́ 265), ο οποίος αποτελεί το βασικό θεσμικό εργαλείο διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Με το Κεφάλαιο Γ’ τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στο ν. 3982/2011 και συγκεκριμένα στα τρία μέρη αυτού σχετικά με την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς και με την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο θεσμικό πλαίσιο με ταυτόχρονη απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με το Κεφάλαιο Δ’ τροποποιείται ο Νόμος 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών που υποχρεωτικά εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις εξ αποστάσεως με τους καταναλωτές να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητα.

Τέλος, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε’ επιδιώκονται επιμέρους βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της άσκησης τουριστικών επαγγελμάτων και λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων.

Ο νόμος 4403/2016 βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, προκειμένου να κωδικοποιηθούν άμεσα τα νομοθετήματα τα οποία τροποποιεί.