ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2208 ΑΠΟ 14-10-2015 καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, όπως αυτή η υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010»του ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του
έτους 2015
δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας ει−
σοδήματος του έτους 2015
ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστι−
κούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας
του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομη−
νία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του
Ν. 4336/2015
η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα
καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγ−
γραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως
επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.