Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκε αναφορά με αντικείμενο την θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εξήντα (60) ετών για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (καθηγητών μουσικής) από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ).
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από δημόσιες υπηρεσίες (ν. 3304/2005, ήδη αντικατασταθείς από τον ν. 4443/2016) απηύθυνε έγγραφο στην ΚΕΔΩ και επισήμανε ότι ο καθορισμός ανωτάτου ορίου ηλικίας ως όρος πρόσβασης στην εργασία και την εν γένει απασχόληση απαγορεύεται και μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον υπό συγκεκριμένες, αυστηρές προϋποθέσεις και μετά από ειδική αιτιολόγηση. Ζήτησε δε από την ΚΕΔΩ να εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης του, εφόσον δεν υπάρχει ειδικός λόγος που επιβάλει τη διατήρησή του.
Η ΚΕΔΩ, ανταποκρινόμενη άμεσα στο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, προέβη σε τροποποίηση της προκήρυξης, απαλείφοντας τον ηλικιακό περιορισμό, συνεκτιμώντας ότι πλέον το 67ο έτος αποτελεί το ανώτατο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης. Η άμεση ανταπόκριση και κινητοποίηση της ΚΕΔΩ προς την κατεύθυνση άρσης του ηλικιακού περιορισμού στην συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα καλής πρακτικής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία αφού διαπίστωσε ότι η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας δεν ήταν ειδικώς αιτιολογημένη και αφού έλαβε υπόψη της την επιμήκυνση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες προς αποκατάσταση της σχετικής ηλικιακής διάκρισης.

Πηγή: LegalNews24.gr