Άρθρο 83.- Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α’207)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 308.».
2. Τα εδάφια πρώτο και τρίτο της περ. α), δεύτερο της περ. β) και τέταρτο της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 τροποποιούνται και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Από τη θέση σε ισχύ, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο του άρθρου 308,
α) Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α’ 153). Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στον Πτωχευτικό Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο παρών νόμος. Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, ν. 3588/2007, εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν ή από τις προϊσχύουσες του ν. 3588/2007 διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 182 αυτού. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών εκκρεμούς πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.
β) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130). Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του.
γ) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 68 έως και 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν στις εκκρεμείς κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ειδικής διαχείρισης, που συγκαλείται με πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που επιφυλάσσονται κατά τον παρόντα νόμο στον σύνδικο. Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στην ειδική διαχείριση των ανωτέρω άρθρων, νοείται η διαδικασία του Κεφαλαίου Β’ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου.
δ) Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.).
ε) Καταργείται η παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), καθώς και κάθε διάταξη που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης περιεχόμενης στην παραπάνω καταργούμενη διάταξη.
στ) Αίρεται η υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων έτους 2020 για την απόκτηση άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, όπως όριζε το άρθρο 6 του π.δ. 133/2016.».
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 308 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικαθίσταται από εδάφια πρώτο και δεύτερο, προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 308.-Έναρξη ισχύος
Τα άρθρα 31 έως και 171 και 189 έως και 265, πλην της περ. β’ της παρ. 1, τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021. Τα άρθρα 1 έως και 30 και 172 έως και 188, καθώς και η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 265, τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2021. Κατ’ εξαίρεση, η παρ. 3 του άρθρου 264, καθώς και οι άλλες διατάξεις του παρόντος για τις οποίες δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 76, τα φυσικά πρόσωπα πλην των εμπόρων αποκτούν πτωχευτική ικανότητα την 1η Ιουνίου 2021. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των άρθρων 172 έως και 188, αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για πτωχεύσεις, ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου, είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του.