Μικρές ελαφρύνσεις φέρνουν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, καθώς μια σειρά από οφειλές που σχετίζονται με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τα ανταποδοτικά τέλη και τις οφειλές για την πολεοδομική νομοθεσία αναπροσαρμόζονται.

Με διευκρινιστική εγκύκλιο του Yπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι δήμοι να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να υπολογίζονται τα σχετικά δεδομένα, σύμφωνα με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών και οι επιπτώσεις τους στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας θα έχουν αναδρομική εφαρμογή από τις 21/5/2015. Οι μειώσεις σε ό,τι αφορά το ΤΑΠ σε αρκετές περιπτώσεις είναι συμβολικές και θα εμφανιστούν κυρίως στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το επόμενο δίμηνο.

Εκτός, όμως, από το ΤΑΠ, νέοι υπολογισμοί πρέπει να γίνουν και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και για τις οφειλές που προκύπτουν από εισφορές σε χρήμα, που υπολογίζονται βάσει της τιμής ζώνης κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής. Στις περισσότερες περιοχές θα υπάρξουν ελαφρύνσεις λόγω της μείωσης των αντικειμενικών πάνω από 20%.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει τα ακόλουθα: Με την αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 του αν. υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β΄/20-1-2016) αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές ζώνης και οι συντελεστές εμπορικότητας για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων. Δεδομένου ότι οι τιμές ζώνης λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμό οφειλών που προκύπτουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας (πολεοδομικά πρόστιμα, εισφορά σε χρήμα), καθώς και τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, η αναδρομική ισχύς της ανωτέρω ΠΟΛ σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής (από 21-5-2015) δημιουργεί , εκ των πραγμάτων, δικαιώματα για απαιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εκ μέρους των υπόχρεων ή συμψηφισμού αυτών με άλλες απαιτήσεις, οι οποίες υφίστανται.

Ειδικότερα:

α) Αναφορικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπηρεσίες των δήμων θα πρέπει κατ’ αρχήν να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν άμεσα προς το αρμόδιο πρακτορείο του Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), σύμφωνα με την έως τώρα ακολουθούμενη διαδικασία, οι μεταβολές στις τιμές ζώνης εντός των ορίων της διοικητικής τους αρμοδιότητας που επέρχονται κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω ΠΟΛ, ώστε να μειωθεί το χρονικό διάστημα για το οποίο θα οφείλονται αναδρομικά τυχόν καταβληθέντα ποσά.

Εν συνεχεία, οι δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισμό, ανά ενεργή παροχή, του ποσού της πίστωσης που τυχόν προκύπτει και την αποστολή του σχετικού αρχείου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ενημέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να καταχωρηθούν οι αρμόζουσες εκπτώσεις στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες η βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ γίνεται από τους δήμους, θα ακολουθηθούν, κατόπιν υπολογισμού του ποσού της πίστωσης (εφόσον αυτό υπάρχει), οι προβλεπόμενες διαδικασίες διόρθωσης των σχετικών βεβαιωτικών καταλόγων και κατόπιν του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού τυχόν χρηματικών απαιτήσεων ή της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. 26 παρ. 13 του β.δ. της 17/5-15/6/1959).

β) Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα που προβλέπονται και επιβάλλονται κατά την εφαρμογή διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και υπολογίζονται βάσει της τιμής ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όποιες πράξεις επιβολής προστίμου. Εφόσον η είσπραξη των ανωτέρω προστίμων γίνεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, θα πρέπει να αποσταλούν, από τους ΟΤΑ, τα αντίστοιχα ατομικά φύλλα έκπτωσης.

γ) Τέλος, για τις οφειλές που προκύπτουν από την εισφορά σε χρήμα, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιμής ζώνης κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πράξεις επιβολής και να προσαρμοστούν οι υπολειπόμενες δόσεις, ενώ στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής να ακολουθήσει η διαδικασία επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες είναι και οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται όπως το γνωστοποιήσουν άμεσα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας, προς ομοιόμορφη εφαρμογή.