ΜΠρΑθ 2750/2014: Μέχρι να εκδοθεί, στο πλαίσιο της κύριας δίκης, τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική ή μη) δικαστική απόφαση για τη μείωση ή όχι του συμφωνημένου μισθώματος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της απορρέουσας από τη σύμβαση μισθώσεως διαρκούς μισθωτικής ενοχικής σχέσης και συγκεκριμένα να διατάξει τον εκμισθωτή να παραλείπει προσωρινά την καταγγελία της μίσθωσης για τον λόγο της καθυστέρησης του μισθώματος αμείωτου και να παραλείπει προσωρινά την εναντίον του μισθωτή άσκηση της απαίτησης για απόδοση του μισθίου.