ΜονΠρΘεσ 13367/2017

Διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής. Η αγωγή πρέπει να στρέφεται κατά εκείνου που αναγράφεται ως δικαιούχος στο κτηματολογικό φύλλο, των καθολικών ή και των ειδικών διαδόχων του. Πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία ως περίπτωση υποχρεωτικής κοινής νομιμοποίησης. Ενάγων μπορεί να είναι εκείνος του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώματα από την ανακριβή εγγραφή. Στο δικόγραφο πρέπει να δικαιολογείται το έννομο συμφέρον του ενάγοντος και να αναγράφεται ο τρόπος κτήσης του δικαιώματος. Το δικαίωμα του ενάγοντος πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κτηματολογίου. Απορρίπτεται η αγωγή, καθώς η διόρθωση θα έπρεπε να ζητηθεί από τον ενάγοντα ως ειδικό διάδοχο στο όνομα του δικαιοπαρόχου του, που κατά τον κρίσιμο χρόνο ήταν φορέας του δικαιώματος κυριότητας.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2 εδ΄ α΄ και 3, 6 παρ. 1, 2 και 3, 7 του Ν. 2664/1998, όπως ισχύουν, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Στο Κτηματολόγιο καταχωρούνται νομικές και τεχνικές πληροφορίες που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών, με τρόπο που διασφαλίζει τη δημόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόμενο που στηρίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές, β) Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε καθεμία από τις κατά το ν. 2308/1995 κτηματογραφηθείσες περιοχές αντικαθίσταται το υφιστάμενο έως τότε στις περιοχές αυτές σύστημα μεταγραφών και υποθηκών. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ορίζεται για καθεμία από τις κτηματογραφηθείσες περιοχές με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την τήρηση των προβλεπόμενων στη διάταξη αυτή διατυπώσεων, γ) Πρώτες εγγραφές, είναι εκείνες που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, δ) Οι πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή, αποτελούν πράξη δημόσιας αρχής με διαπιστωτικό χαρακτήρα των υφιστάμενων κατά την έναρξη του κτηματολογίου σε μία περιοχή εμπράγματων δικαιωμάτων, που μετά την οριστικοποίησή τους παράγουν αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας, ε) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, αναφορικά με το δικαιούχο κυριότητας ενός ακινήτου, μπορεί, όποιος έχει έννομο συμφέρον (ο πραγματικός κύριος, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού, ο δανειστής του κλπ), να ζητήσει με αγωγή, που απευθύνεται ενώπιον του κατά τις γενικές διατάξεις αρμόδιου καθ΄ ύλην και κατά τόπον (Μονομελούς ή Πολυμελούς) Πρωτοδικείου, την αναγνώριση του προσβαλλόμενου με την ανακριβή εγγραφή δικαιώματος και τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής. Πρέπει δε να τονιστεί ότι κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος, που προσβάλλεται με τις ανακριβείς πρώτες εγγραφές, είναι αυτός της έναρξης του Κτηματολογίου σε μία περιοχή, όπως καθορίζεται με σχετική απόφαση του ΟΚΧΕ και όχι αυτός της έγερσης της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998. Η τελευταία πρέπει να στρέφεται κατά του (ανακριβώς) αναγραφόμενου στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχου κυριότητας του επίδικου ακινήτου ή των καθολικών του διαδόχων και, σε περίπτωση μεταβίβασης του επιδίκου και κατά του ειδικού διαδόχου, δημιουργείται δε εκ του νόμου (άρθρου 6 παρ. 2 εδ, δ΄ και ε΄ του ν. 2664/1998) σχέση αναγκαστικής ομοδικίας μεταξύ των εναγομένων, καθολικών και ειδικών διαδόχων, διότι προβλέπεται η υποχρεωτική κοινή παθητική νομιμοποίησή τους. Η εν λόγω αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας εφτά (7) ετών, ενώ για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, η αποκλειστική προθεσμία είναι δεκατεσσάρων (14) ετών (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του ν. 4361/2016), αρχομένης από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της προρρηθείσας απόφασης του ΟΚΧΕ και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Επίσης, κατά τις παραγράφους 1 περ. ιβ΄ και 5 του άρθρου 12 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 220 του ΚΠολΔ, η σχετική αγωγή πρέπει να καταχωρείται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο μέσα σε προθεσμία, κατ΄ ανώτατο όριο, τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, κατ΄ άρθρο 6 παρ. 3 εδ. ε΄ Ν. 2664/1998 για τη συζήτηση της άνω αγωγής, προσκομίζεται με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση. Σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής η της αίτησης και με ποινή απαραδέκτου, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση. Στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται με ποινή απαραδέκτου, και η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα, στ) Οι πρώτες εγγραφές των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ακρίβεια δικαστικά εντός της προρρηθείσας αποκλειστικής προθεσμίας καθίστανται άμεσα οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας υπέρ των αναγραφομένων ως δικαιούχων κυριότητας, ενώ, σε περίπτωση δικαστικής τους αμφισβήτησης, οριστικοποιούνται μόλις καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή· αν, αντίθετα, γίνει ολικά ή μερικά δεκτή η ασκηθείσα αγωγή, μόλις καταστεί αμετάκλητη η σχετικώς εκδοθείσα απόφαση, διορθώνονται αντίστοιχα οι πρώτες εγγραφές και έκτοτε παράγουν αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας (βλ. ΠΠρΘεσ 45854/2007 ΤΝΠ Νόμος).

ΙΙ.  Στην άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 (αναγνωριστικής ή διεκδικητικής ανάλογα με τη φύση της προσβολής) νομιμοποιείται αυτός ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και του οποίου τα εγγραπτέα δικαιώματα επί του ακινήτου προσβάλλονται με την ανακριβή εγγραφή. Στο δικόγραφο της αγωγής θα πρέπει να αναγράφεται και να δικαιολογείται το έννομο συμφέρον, το οποίο επικαλείται ο ενάγων, καθώς και ο τρόπος (παράγωγος ή πρωτότυπος) με τον οποίο απέκτησε το δικαίωμα, το οποίο επικαλείται ότι προσβάλλεται από την πρώτη εγγραφή. Το δικαίωμα κυριότητας που επικαλείται ο δικαιούχος πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου και να μην είναι μελλοντικό ή να έχει γεννηθεί στο διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου μέχρι την άσκηση της αγωγής. (Γ. Μαγουλά Κτηματολογικές εγγραφές Π΄ Έκδοση, σελ. 27-28).

ΙΙΙ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 309 εδ β΄ ΚΠολΔ, όσες αποφάσεις δεν κρίνουν οριστικώς δύναται, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατά πρόταση κάποιου διαδίκου, η οποία υποβάλλεται μόνον κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης και όχι αυτοτελώς, να ανακληθούν σε κάθε στάση της δίκης από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι οι μη οριστικές αποφάσεις υπόκεινται σε ανάκληση από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, έστω και από άλλη σύνθεση και αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη στάση της δίκης, που επιλαμβάνεται της υπόθεσης κατά κάποιο νόμιμο τρόπο, όπως και όταν εισάγεται η υπόθεση με κλήση για συζήτηση κατ΄ ουσίαν (ΑΠ 836/2010 ΑΠ 217/2005 ΤΝΠ Νόμος, βλ. Κεραμέα – Κονδύλη – Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδοση 2000, άρθρο 309 αρ. 2). Ειδικότερα, δεν θεωρούνται οριστικές και επομένως δύνανται να ανακληθούν οι αποφάσεις, οι οποίες: α) δέχονται την αγωγή ως παραδεκτή και νόμω βάσιμη, χωρίς να εκτιμούν ακόμη την ουσιαστική βασιμότητα, β) δέχονται ή απορρίπτουν για οποιοδήποτε λόγο  τις ενστάσεις οι οποίες προτάθηκαν και γ) διατάσσουν οιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια, π.χ. αναβάλλουν τη συζήτηση ή διατάσσουν την συνεκδίκαση περισσοτέρων υποθέσεων ή τη διεξαγωγή μαρτυρικών αποδείξεων (ΕφΑθ 1043/2006 ΤΝΠ Νόμος).

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση υπό στ. Α΄ με αριθμό κατάθεσης 15496/17.6.2013 αγωγή, η οποία θεωρείται μη ασκηθείσα ως προς τους δεύτερο, τρίτη, τέταρτο, πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοο των εναγομένων, ως προς τους οποίους ο ενάγων παραιτήθηκε, ο ενάγων εκθέτει ότι ο πατέρας του, Γ.Μ του Ι., δυνάμει του υπ΄ αρ. …/10.10.1953 συμβολαίου αγοράς του άλλοτε συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Κ, που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησε την κυριότητα ενός οικοπέδου έκτασης 280 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση «Ακαμάτης» στο Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης, ενώ με άτυπη αγορά, που έλαβε χώρα το έτος 1949 απέκτησε το όμορο με το ως άνω ακίνητο, έκτασης 213 τ.μ. Ότι ο πατέρας του, που απεβίωσε το 2005, δυνάμει της υπ΄ αρ. …/9.9.2004 δημόσιας διαθήκης, που συντάχθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ν.Χ και δημοσιεύτηκε νόμιμα, κατέλειπε στον ίδιο το οικόπεδο έκτασης 280 τ.μ. και στον αδερφό του το όμορο οικόπεδο έκτασης 213 τ.μ. Ότι κατά την κτηματογράφηση της περιοχής διαπίστωσε ότι το μεν οικόπεδο έκτασης 280 τ.μ., το οποίο ο πατέρας του κατέλειπε σ΄ αυτόν, καταχωρίστηκε με εσφαλμένο εμβαδόν 213 τ.μ. αντί του ορθού 280 τ.μ., με εσφαλμένη αιτία κτήσης τη χρησικτησία αντί του προαναφερόμενου συμβολαίου αγοράς και έλαβε ΚΑΕΚ …/0/0, το δε όμορο οικόπεδο, το οποίο ο πατέρας του κατέλειπε στον αδερφό του, καταχωρίστηκε με εσφαλμένο εμβαδόν 297 τ.μ. αντί του ορθού 213 τ.μ., και με εσφαλμένη αιτία κτήσης το προαναφερόμενο συμβόλαιο αγοράς αντί της χρησικτησίας και έλαβε ΚΑΕΚ …/0/0. Ότι ακολούθως αποφάσισε από κοινού με τον αδερφό του να αποδεχτούν τα κληρονομιαία οικόπεδα, όπως αυτά εσφαλμένα εμφαίνονταν στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα δυνάμει των υπ΄ αρ. …/22.9.2008 και …/22.09.2008 πράξεων αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δ.Τ. – Θ.,  που καταχωρίστηκε νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης ο ίδιος αποδέχτηκε το οικόπεδο με ΚΑΕΚ …/0/0 και ο αδερφός του το οικόπεδο με ΚΑΕΚ …/0/0. Ότι ακολούθως δυνάμει του υπ΄ αρ. …/16.03.2009 συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτων της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δ.Τ. -Θ. που καταχωρίστηκε νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, λόγω ανταλλαγής το οικόπεδο με ΚΑΕΚ …/0/0. Ότι εδαφικό τμήμα εμβαδού 23,32 τ.μ όπως αυτό περιγράφεται στην αγωγή, το οποίο ανήκει στο ακίνητό του με ΚΑΕΚ …/0/0, εσφαλμένα κατά την κτηματογράφηση της περιοχής, καταχωρίστηκε στο όμορο αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ…, ιδιοκτησίας του πρώτου εναγομένου Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί α) να αναγνωριστεί κύριος του ανωτέρω εδαφικού τμήματος, εμβαδού 23,32 τ.μ. αξίας 21.000 ευρώ, β) να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος να του αποδώσει το ως άνω εδαφικό τμήμα, γ) να απαγορευτεί στο μέλλον κάθε διατάραξη με απειλή χρηματικής ποινής 500,00 ευρώ για κάθε μελλοντική διατάραξη, δ) να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης ώστε να αφαιρεθεί από την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ … το ανωτέρω εδαφικό τμήμα εμβαδού 23,32 τ.μ. και να προστεθεί στην ιδιοκτησία του με ΚΑΕΚ …/0/0. Τέλος ζητεί να καταδικαστεί ο πρώτος εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Περαιτέρω, με την υπό κρίση υπό στ. Β΄ με αριθμό κατάθεσης 23815/26.09.2013 αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι ο πατέρας του, Γ.Μ. του Ι., δυνάμει του υπ΄ αρ. …/10.10.1953 συμβολαίου αγοράς του άλλοτε Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ι.Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησε την κυριότητα ενός οικοπέδου έκτασης 280 τ.μ περίπου, που βρίσκεται στη θέση «Ακαμάτης» στο Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης, ενώ με άτυπη αγορά, που έλαβε χώρα το έτος 1949 απέκτησε το όμορο με το ως άνω ακίνητο, έκτασης 213 τ.μ. Ότι ο πατέρας του, που απεβίωσε το 2005, δυνάμει της υπ΄ αρ. …/9.9.2004 δημόσιας διαθήκης που συντάχθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ν.Χ και δημοσιεύτηκε νόμιμα, κατέλειπε στον ίδιο το οικόπεδο έκτασης 280 τ.μ. και στον αδερφό του το όμορο οικόπεδο έκτασης 213 τ.μ. Ότι κατά την κτηματογράφηση της περιοχής διαπίστωσε ότι το μεν οικόπεδο έκτασης 280 τ.μ., το οποίο ο πατέρας του κατέλειπε σε αυτόν, καταχωρίστηκε με εσφαλμένο εμβαδόν 213 τ.μ αντί του ορθού 280 τ.μ., με εσφαλμένη αιτία κτήσης τη χρησικτησία αντί του προαναφερόμενου συμβολαίου αγοράς και έλαβε ΚΑΕΚ …/0/0, το δε όμορο οικόπεδο, το οποίο ο πατέρας του κατέλειπε στον αδερφό του, καταχωρίστηκε με εσφαλμένο εμβαδόν 297 τ.μ. αντί του ορθού 213 τ.μ και με εσφαλμένη αιτία κτήσης το προαναφερόμενο συμβόλαιο αγοράς αντί της χρησικτησίας και έλαβε ΚΑΕΚ …/0/0. Ότι ακολούθως αποφάσισε από κοινού με τον αδερφό του να αποδεχτούν τα κληρονομιαία οικόπεδα, όπως αυτά εσφαλμένα εμφαίνονταν στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα δυνάμει των υπ΄ αρ. …/22.9.2008 και …/22.9.2008 πράξεων αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δ.Τ. – Θ., που καταχωρίστηκαν νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης ο ίδιος αποδέχτηκε το οικόπεδο με ΚΑΕΚ ../0/0 και ο αδερφός του το οικόπεδο με ΚΑΕΚ …/0/0. Ότι ακολούθως δυνάμει του υπ΄ αρ. …/16.3.2009 συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτων της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δ.Τ. – Θ., που καταχωρίστηκε νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, λόγω ανταλλαγής το οικόπεδο με ΚΑΕΚ …/0/0. Ότι εδαφικό τμήμα εμβαδού 15,01 τ.μ, όπως αυτό περιγράφεται στην αγωγή, το οποίο ανήκει στο ακίνητό το με ΚΑΕΚ …/0/0, εσφαλμένα κατά την κτηματογράφηση της περιοχής, καταχωρίστηκε στο όμορο αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ …/0/0, ιδιοκτησίας των εναγόμενων, κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσοστά. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί α) να αναγνωριστεί κύριος του ανωτέρω εδαφικού τμήματος, εμβαδού 15,01 τ.μ., αξίας 20.500 ευρώ, β) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του αποδώσουν το ως άνω εδαφικό τμήμα, γ) να απαγορευτεί στο μέλλον κάθε διατάραξη με απειλή χρηματικής ποινής 500,00 ευρώ για κάθε μελλοντική διατάραξη, δ) να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, ώστε να αφαιρεθεί από την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ …/0/0 το ανωτέρω εδαφικό τμήμα εμβαδού 15,01 τ.μ. και να προστεθεί στην ιδιοκτησία του με ΚΑΕΚ …/0/0. Τέλος ζητεί να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με την προαναφερόμενη με αριθμό 6476/2014 μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου είχε κριθεί ότι οι υπό κρίση αγωγές είναι παραδεκτές, απορρίφθηκε δε ως μη νόμιμο το αίτημα να απειληθεί σε βάρος των εναγομένων χρηματική ποινή για κάθε μελλοντική διατάραξη. Πλην όμως, το Δικαστήριο αυτό, ανακαλεί αυτεπαγγέλτως τη μη οριστική υπ’ αρ. 6470/2014 απόφαση του, η οποία με βάση τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη στάση της δίκης, όπως και εν προκειμένω, που οι υποθέσεις εισάγονται με κλήση για περαιτέρω συζήτηση στην ουσία τους, διότι οι υπό κρίση αγωγές είναι απορριπτέες ως μη νόμιμες, καθόσον σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, κατά τον κρίσιμο χρόνο (14.7.2005) της ημερομηνίας δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ του Ο.Κ.Χ.Ε περί έναρξης του Κτηματολογίου στον Δήμο Χορτιάτη, ο ενάγων, δεν έχει το δικαίωμα κυριότητας του επίδικου ακινήτου, το οποίο ανήκε σύμφωνα με τα επικαλούμενα στην υπό κρίση αγωγή, στο δικαιοπάροχό του, Ιωάννη Μονέ, στο όνομα του οποίου έπρεπε ο ενάγων, νομιμοποιούμενος ως ειδικός διάδοχος του, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, να ζητήσει τη διόρθωση των ανωτέρω ανακριβών αρχικών εγγραφών.

Πηγή: Αρμενόπουλος