Εχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα του Νομου Χαλκιδικής

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 14/01/2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 15/04/2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού): 15/07/2019

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, εκτός από το έντυπο της δήλωσης (δήλωση του Νόμου 2308/95) απαιτείται η κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το εμπράγματο δικαίωμα. Π.χ. συμβόλαιο.
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του.
  • Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
  • Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας καταβάλλεται και το ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης των 35 ευρώ και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκες).

Στις αγροτικές περιοχές (στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα παραπάνω από δύο εντός του ίδιου ΟΤΑ καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος είναι υποχρεωτική εφόσον αυτό αναφέρεται στο συμβόλαιο, γίνεται επίκληση χρησικτησίας, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, άρα υπάρχει τοπογραφικό ή έχει συνταχθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση, π.χ. αγοραπωλησία. Στις αγροτικές περιοχές ο εντοπισμός του ακινήτου δεν είναι ό,τι πιο εύκολο.

* Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ορθή σύνταξη των δηλώσεων της ιδιοκτησίας σας και την υποβολή αυτών στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης, εφόσον το επιθυμείτε.