Με τον Νόμο 4714/2020 θεσπίστηκε η κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους έως τις 30/9/2020 και η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου, εφόσον ο δανειολήπτης ήταν συνεπής έως τις 29/2/2020.

Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.
Οι δανειολήπτες που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένα θα πρέπει:

· να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
· να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
· να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων)
· να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα πρόσωπα, που έχουν αποδεδειγμένα σημαντικά μειωμένα εισοδήματα λόγω κορονοϊού, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος ή το εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας τους και ως εκ τούτου έχουν λάβει κάποιο επίδομα / ευεργέτημα λόγω κορονοϊού μπορούν να λάβουν την κρατική επιδότηση.
Οικονομικά πληγέντες από τον κορονοϊό, θεωρούνται:

α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους:
παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων λόγω κορονοϊού ή
ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων τυχόν πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη, των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο μισθό των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:
· για μισθό έως 1.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%)
· για μισθό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%)
· για μισθό υψηλότερο των 2.000 ευρώ, είχαν μείωση εισοδήματος ίση ή μεγαλύτερη των τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%).

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους:
παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού ή
τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη των είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

γ) Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους:
παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, του Μηχανισμού Στήριξης ανέργων λόγω κορονοϊού.

δ) Φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι:
έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης για την μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας λόγω κορονοϊού.

ε) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων:
η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και
έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.
στ) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με το Προσωρινό Μέτρο Κρατικής Ενίσχυσης λόγω κορονοϊού, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά / αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το δάνειο να έχει υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, στην οποία έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.
 • Να μην έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του και άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει 2 Κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.
 • Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων Νόμων:
  Ν. 4605/2019 (Α’ 52) περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια κατοικία
  Ν. 4307/2014 (Α’ 246) περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς
  Ν. 4469/2017 (Α’ 62) περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
  Ν. 3588/2007 (Α’ 153) περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.
  Αν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής και παραιτηθεί, τότε είναι επιλέξιμος για το νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην 1η κατοικία.
 • Η αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
 • Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
 • Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του/της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 300.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.
 • Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Πηγή: Dikastiko.gr