Εξ’ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα υπαναχώρησης: Καταχρηστικός ο όρος περί απώλειας του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης του καταναλωτή στο δίκτυο της εταιρείας.

Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. H εν λόγω περίπτωση αφορούσε εξ’ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα της εντός δεκατετραημέρου υπαναχώρησης. Ο όρος ( Γ.Ο.Σ.) περί απώλειας του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης του/-ης καταναλωτή/-τριας στο δίκτυο της εταιρείας, ακόμα και αν αυτός/-η έχει ρητά συγκατατεθεί στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας πριν την πάροδο του δεκατετραημέρου είναι καταχρηστικός (άρθρα 3ε, 3ιβ περ.(α) ν.2251/1994, Αθέμιτη Εμπορική Πρακτική).
H άσκηση του δικαιώματος της αζήμιας και αναίτιας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών υπαναχώρησης του άρθρου 3ε του ν. 2251/1994 είναι ανεξάρτητη από την άσκηση τουλάχιστον μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου ή κατασκευής νέου βρόχου του δικαιώματος ακύρωσης αίτησης φορητότητας του άρθρου 7 παρ. 11 περ. α.(i) του Κανονισμού Φορητότητας. Τα δύο αυτά δικαιώματα θεμελιώνονται σε δύο διαφορετικές νομικές βάσεις (ν. 2251/1994 και Κανονισμός Φορητότητας αντίστοιχα).

Μπορείτε να διαβάσετε το πόρισμα του ΣτΚ εδώ:

2017-02-02.Δικ-Υπαναχωρησης