ΣτΕ 2297/2015 Τμ. Β ́

Περίληψη απόφασης: Τα επίδικα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, λόγω μη απόδοσης εν προκειμένω ΦΠΑ, που συνίστανται σε συλλήβδην συντηρητική κατάσχεση της κινητής περιουσίας και ιδίως των τραπεζικών λογαριασμών, δεν αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας, διότι τα επίδικα μέτρα δεν είναι δυσανάλογα προς τον συνιστάμενο στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη σκοπό τους, δεδομένου και του προσκαίρου των εν λόγω μέτρων αλλά και των κατά νόμο διαδικασιών άρσεώς τους.