Σύμφωνα με τον νέο νόμο 5073/2023 «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» και δη με το άρθρο 3 αυτού το οποίο τροποποίησε το άρθρο 20 του νόμου 3842/2010, η καταβολή του τιμήματος κατά την σύναψη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία (όπως είναι και η πώληση), των προσυμφώνων καθώς και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, όπως είναι το ηλεκτρονικό χρήμα, οι τραπεζικές επιταγές, οι διατραπεζικές μεταφορές, κ.λ.π. 

Πιο συγκεκριμένα, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως ΑΚΥΡΟ και απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι οιουδήποτε. 

Προφανώς σημαντικότερη συνέπεια αποτελεί το γεγονός ότι ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας ή ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού γραφείου θα αρνηθούν να καταχωρίσουν το άκυρο αυτό συμβόλαιο, με αποτέλεσμα ο αγοραστής να μην καταστεί ποτέ κύριος του ακινήτου. Για τον λόγο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η συγκεκριμένη ρύθμιση. 

Ως χρόνος έναρξης της ρύθμισης αυτής ορίζεται ο χρόνος δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι η 11-12-2023.

📌 Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση που έχει συναφθεί προσύμφωνο ΠΡΙΝ την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία, και εκτελεστεί αυτό μεταγενέστερα αυτής, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις που προαναφέραμε δεν θα εφαρμοστούν ούτε στο προσύμφωνο, αλλά ούτε και στο συμβόλαιο που θα συναφθεί κατόπιν εκτελέσεως του προσυμφώνου αυτού.