ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Νόμος 5076/2023 «Επιτάχυνση διαδικασιών ολοκλήρωσης Ελληνικού Κτηματολογίου – Απλοποίηση & Επιτάχυνση μεταβιβάσεων ακίνητων – Ρυθμίσεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», στοχεύοντας στην μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των μεταβιβάσεων, προχώρησε στην κατάργηση της υποχρεωτικότητας προσκόμισης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για την σύναψη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

Πιο συγκεκριμένα με το Άρθρο 33 του ανωτέρω νόμου και την εκδοθείσα βάσει αυτού του άρθρου υπ’ αριθ. 32/2023 Εγκύκλιο «ΕΓΚ ΣΕΣΣ 32/2023: Ν5076/2023 Κατάργηση ΤΑΠ – μη προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης για μεταγραφές», καιαπό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (13.12.2023), καταργείται η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α` 62), περί της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), και το άρθρο 59 του ν. 4483/2017 (Α 107), περί της προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π., με αποτέλεσμα ΝΑ ΜΗΝΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ.  

Αυτό όμως  δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από την καταβολή του οφειλόμενου, καθώς ο νομοθέτης προνόησε και ρύθμισε στο άρθρο 24 του ανωτέρω νόμου, την λύση στο θέμα αυτό, με το οποίο προστίθεται στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993, περί του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, παρ. 18Α.

Ειδικότερα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο όταν θα αναλαμβάνει την καταχώριση εγγραπτέας πράξης μεταβίβασης καλείται να ειδοποιεί κάθε Δήμο:

α) για το εμβαδόν του ακίνητου, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και 

β) για τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώριση κάθε εγγραπτέας πράξης.

Μετά από την ενημέρωση αυτή, τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα την ακίνητη περιουσία, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου. 

Περαιτέρω αναμένεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία θα καθοριστεί η διαδικασία ενημέρωσης και θα ρυθμιστούν ειδικότερα ζητήματα διαλειτουργητικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Με τις αλλαγές αυτές που επέφερε ο ανωτέρω νόμος λίγο πριν την εκπνοή του έτους 2023, αναμένεται ότι ο χρόνος για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο μισό, καθώς δεν θα υφίσταται πλέον η χρονική καθυστέρηση επί της αναμονής ακόμη και ενός μηνός για την έκδοση από τους οικείους Δήμους- λόγω του όγκου εργασίας- της βεβαίωσης ΤΑΠ. Ταυτόχρονα αφενός θα διασφαλίζονται οι αποκτώντες καθώς το ποσό θα βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου στο όνομα του προκατόχου, και αφετέρου δεν θα δυσχεραίνεται η μεταβίβαση σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής ενός ενδεχομένως σημαντικά μεγάλου ποσού ΤΑΠ από πλευράς του μεταβιβάζοντος.