Την εφαρμογή των άρθρων 37 και 38 του Nόμου 4331/2015, με τον οποίο καταργούνται οι ποινές για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), κοινοποιεί με εγκύκλιό του ο Διοικητής του Οργανισμού.

Με τις διατάξεις του νόμου παύει να ισχύει η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών με ενέργειες που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο 86/1967 και, παράλληλα, υποθέσεις ή αποφάσεις που εκκρεμούν ή δεν έχουν εκτελεστεί, αντίστοιχα, αρχειοθετούνται ή δεν εκτελούνται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν υποβάλλονται εφεξής μηνυτήριες αναφορές, ενώ οι μηνύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εκδίκαση, τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα. Εφέσεις και αιτήσεις αναιρέσεων (εκκρεμή ένδικα μέσα) δεν συζητούνται ή αν έχουν εισαχθεί για συζήτηση αποσύρονται με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα και τίθενται στο αρχείο. Επίσης, ποινικές αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, δεν εκτελούνται και, αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.