Το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα, λόγω παράβασης της υποχρέωσής της να κοινοποιήσει την έκθεση βέλτιστων επιπέδων από πλευράς κόστους, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Συγκεκριμένα, με την προσφυγή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να κοινοποιήσει την έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα, την οποία προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η οποία πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 244/2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31 με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2010/31.

Το ΔΕΕ, με την απόφασή του της 2ας Μαρτίου 2017, έκανε δεκτή την προσφυγή δεχόμενο ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2010/31.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ: Απόφαση ΔΕΕ

 

Πηγή: www.legalnews24.gr