Σύμφωνα με την υπ’αρ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 (ΦΕΚ Β’ 3131/28-07-2020) Κ.Υ.Α., σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σε περιπτώσεις παράβασης , προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η απόφαση ισχύει από την 29η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ κάτωθι:

document-82