Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν 4342/2015 (ΦΕΚ Α 143) που δημοσιεύτηκε την 9/11/2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Να σημειωθεί ότι η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα
τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) είναι επίσης υποχρεωτική από 1.1.2016.