Το 2010, η εταιρία The Body Shop International, με έδρα το Littlehampton (Ηνωμένο Βασίλειο), υπέβαλε αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) . Η αίτηση αφορούσε το λεκτικό σημείο SPA WISDOM, ενώ η καταχώριση ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, για καλλυντικά προϊόντα.

Η εταιρία Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, με έδρα το Spa (Βέλγιο), άσκησε ανακοπή κατά της εν λόγω καταχώρισης. Η ανακοπή αυτή στηρίχθηκε σε διάφορα προγενέστερα σήματα καταχωρισμένα στη Μπενελούξ τα οποία χρησιμοποιούν τον όρο «spa», και μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το λεκτικό σήμα SPA που αφορά μεταξύ άλλων μεταλλικά και αεριούχα νερά.

Τον Ιανουάριο του 2014, το ΓΕΕΑ δέχτηκε την ανακοπή και απέρριψε την αίτηση καταχώρισης του σήματος SPA WISDOM στο σύνολό της. Έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος η χρήση του σήματος αυτού να έχει ως συνέπεια την άντληση αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος Spa. Στις 26 Μαρτίου 2014, η εταιρία The Body Shop άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΓΕΕΑ.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή που άσκησε η εταιρία The Body Shop.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την προγενέστερη νομολογία του , διαπιστώνοντας ότι ο όρος «spa» μπορεί ενδεχομένως να συνιστά γενικό και περιγραφικό όρο στην περίπτωση των χώρων υδροθεραπείας, όπως είναι τα χαμάμ ή οι σάουνες, όχι όμως σε αυτήν των καλλυντικών, για τον λόγο ότι η σχέση μεταξύ καλλυντικών και κέντρων υδροθεραπείας δεν είναι τέτοια ώστε να επεκταθεί στα εν λόγω προϊόντα ο γενικός και περιγραφικός χαρακτήρας της λέξης αυτής.

Το Γενικό Δικαστήριο διευκρινίζει ότι τα προϊόντα τα οποία αφορά το λεκτικό σήμα SPA, δηλαδή τα μεταλλικά νερά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά των καλλυντικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, μεταξύ αυτών των δύο ειδών προϊόντων υπάρχει ορισμένη εγγύτητα, η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μεταλλικών νερών συχνά πωλούν καλλυντικά προϊόντα αποτελούμενα από μεταλλικά νερά.

Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη του κοινού προς το οποίο απευθύνονται τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, δηλαδή του ευρέος κοινού των χωρών της Μπενελούξ, καθώς και του μέσου βαθμού ομοιότητας μεταξύ των εν λόγω σημείων, της εγγύτητας των προσδιοριζόμενων από τα αντιπαρατιθέμενα σημεία προϊόντων αλλά και της μεγάλης φήμης του σήματος SPA, το ΓΕΕΑ δεν υπέπεσε σε πλάνη καθόσον διαπίστωσε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδέσει τα αντιπαρατιθέμενα σημεία.

Εκτός αυτού, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η εικόνα του σήματος SPA και το περιεχόμενο του μηνύματός του παραπέμπουν στην υγεία, τον καλλωπισμό, την καθαριότητα και την υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Τούτο ισχύει επίσης για τα καλλυντικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα τελευταία αυτά προϊόντα αποβλέπουν στη διατήρηση, τη φροντίδα και τον καθαρισμό της επιδερμίδας, με σκοπό τον καλλωπισμό.

Συνεπώς, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι ορθώς το ΓΕΕΑ έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος η χρήση του SPA WISDOM να έχει ως συνέπεια την άντληση αθέμιτου οφέλους από τη φήμη του προγενέστερου σήματος SPA ή από την εικόνα του, με αποτέλεσμα να καθίσταται ευχερέστερη η διάθεση στο εμπόριο των προσδιοριζόμενων από το ζητούμενο σήμα προϊόντων λόγω της συσχέτισής τους με το προγενέστερο σήμα.

 

Πηγή: Lawnet.gr